Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce4e9212-6a46-45bc-b53f-05edb08e12eb 290952

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  65

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη συμμετοχή εξετάσεων για την αρχική απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία χορηγείται από τις Λιμενικές Αρχές.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία προϋποθέτει την εξέταση θεωρητική (γραπτή ή προφορική) και σε πρακτική εξέταση των υποψηφίων από Τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, μέχρι την επίδοση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της. Ο κάτοχος της άδειας με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας του οφείλει να προβεί σε ανανέωση της άδειας.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

  Σημειώσεις

  Υποβάλλεται τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος, αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό, Ψηφιακό δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1


       • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

        Όχι Όχι

       • 2 Υγειονομικές Ο αιτών πρέπει να είναι υγιής και να γνωρίζει κολύμβηση.

        Όχι Όχι

       • 3 Εκπαιδευτικές Ο αιτών πρέπει να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών, ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως: α) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και β) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση, εκ των οποίων τα δύο (02) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοικτή θάλασσα, έξω από τα όρια της εισόδου του λιμένα.

        Όχι Όχι

       • 4 Εκπαιδευτικές Ο αιτών πρέπει να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις της Λιμενικής Αρχής. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες: α) υποβάλλεται απευθείας η αίτηση από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό, ή β) γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), που είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.

        Σύνδεσμος https://adeies.hcg.gr/

        Όχι Όχι

       • 5 Διοικητικές Από τις εξετάσεις εξαιρούνται: - Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν. - Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του Π.Δ. 260/2001. - Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977. - Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978. - Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν. - Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (05) έτη. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (06) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. - Σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 4

        Ναι Ναι

       • 6 Φορολογικές Ο αιτών πρέπει να διαθέτει Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

        Όχι Όχι

       • 7 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτεί την κατοχή κωδικών TAXISnet από τους ενδιαφερόμενους.

        Όχι Όχι

       • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 2 Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση). 15 €

        Κωδικός e-παραβόλου 4830

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057 2019 1628 Β
       • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό. Η υποβολή γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Περιγραφή Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης Gov.gr.

        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών - Χορήγηση σημειώματος συμμετοχής σε εξετάσεις


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), και αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

        Σημειώσεις Ηλεκτρονική κράτηση ημερομηνίας συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να γίνεται μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εξετάσεων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης επιτρέπεται.

        Όχι Όχι


       • 5 Διενέργεια εξετάσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής, προβαίνει σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) εξέταση των υποψήφιων, επί της ύλης που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και σε πρακτική εξέταση. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον από τις είκοσι (20) ερωτήσεις. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

        Σημειώσεις Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης όσες φορές επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.

        Όχι Όχι


       • 6 Επιτυχία στις εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, μέχρι την επίδοση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.

        Ναι Ναι


       • 7 Αποτυχία στις εξετάσεις

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης όσες φορές επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.

        Ναι Ναι


       • Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους Πρόσβαση μέσω του gov.gr       • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Αντίγραφο εγγράφου

        Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.(πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.) Πιστοποιητικό υγείας

        Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.(πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ. Άδεια

        Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να επισυνάψει αντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

        Ναι

       • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ............». Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ............».

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων, που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών. Βεβαίωση

        Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων, που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος με το οποίο πιστοποιείται η εξαίρεσή του. Πιστοποιητικό

        Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος με το οποίο πιστοποιείται η εξαίρεσή του.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών εξαιρείται της συμμετοχής στις εξετάσεις.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι

       • 7 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο. Φωτογραφίες

        Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.