Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce4e9212-6a46-45bc-b53f-05edb08e12eb 290952 High-speed craft operator licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

65 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συμμετοχή σε εξετάσεις για την αρχική απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η οποία χορηγείται από τις Λιμενικές Αρχές. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Στους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, μέχρι την επίδοση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. Ο κάτοχος της άδειας με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας του οφείλει να προβεί σε ανανέωση της άδειας. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει, αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία προϋποθέτει τη θεωρητική (γραπτή ή προφορική) και την πρακτική εξέταση των υποψηφίων από τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής. Εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διενεργούνται, από τις Λιμενικές Αρχές, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και του μηνός Αυγούστου ανακοινώνεται από τις Λιμενικές Αρχές και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την περίοδο από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο και για την περίοδο από Οκτώβριο έως και Μάρτιο, αντίστοιχα. Δηλώνεται, επίσης, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εξέταση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Σημειώσεις

Υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., και, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Εναλλακτικά, εφόσον η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, η ηλεκτρονική κράτηση μπορεί να

γίνεται μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιλεγόμενη ημερομηνία εξετάσεων. . Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή είναι δυνατή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο αιτών πρέπει να είναι υγιής.

       Όχι Όχι

      • 3 Ικανότητας Ο αιτών να γνωρίζει κολύμβηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο αιτών πρέπει να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών, ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως: α) έξι (6) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θεωρητική εκπαίδευση και β) έξι (6) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση, εκ των οποίων τα δύο (2) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοικτή θάλασσα, έξω από τα όρια της εισόδου του λιμένα.

       Όχι Όχι

      • 5 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο αιτών πρέπει να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις της Λιμενικής Αρχής. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μία από τις παρακάτω διαδικασίες: α) υποβάλλεται απευθείας η αίτηση από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το σκοπό αυτό, ή β) γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), που είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.

       Σύνδεσμος https://adeies.hcg.gr/

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Από τις εξετάσεις εξαιρούνται: - Κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν. - Κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. ή κάτοχοι ειδικού πτυχίου κυβερνήτη του Π.Δ. 260/2001. - Κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977. - Κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978. - Κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν. - Ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (6) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. - Εν ενεργεία ή αποστρατεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι του Σχολείου Χειριστών Σκαφών Ανορθόδοξου Πολέμου (Σ.Α.Π.) και Ταχυπλόων Σκαφών της Σχολής Ναυτιλίας Κατεύθυνσης Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (Ν.Κ./Σ.Ε.Α.).

       Ναι Ναι

      • 7 Φορολογικές Ο αιτών πρέπει να διαθέτει Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η ψηφιακή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών απαιτεί την κατοχή κωδικών TAXISnet από τους ενδιαφερόμενους.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση) 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4830

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.). Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν και Λ.Σ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 5511

      • 3 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ. Άδεια οδήγησης

       Άδεια οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να επισυνάψει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να επισυνάψει αντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 1158

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ............». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται τα ακόλουθα: «γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ............».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων, που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, η οποία συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων, που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος με το οποίο πιστοποιείται η εξαίρεσή του. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος με το οποίο πιστοποιείται η εξαίρεσή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών εξαιρείται της συμμετοχής στις εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8619

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Εξουσιοδότηση

       Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/28057 2019 1628 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων υπ΄αρ. 50

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για τον σκοπό αυτό. Η υποβολή γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης Gov.gr.

       Σημειώσεις Ηλεκτρονική κράτηση ημερομηνίας συμμετοχής στις εξετάσεις μπορεί να γίνεται μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εξετάσεων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης επιτρέπεται.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών - Χορήγηση σημειώματος συμμετοχής σε εξετάσεις


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.), και αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής, προβαίνει σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) εξέταση των υποψήφιων, επί της ύλης που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., και σε πρακτική εξέταση. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον από τις είκοσι (20) ερωτήσεις. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.

       Σημειώσεις Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης όσες φορές επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιτυχία στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους υποψήφιους που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις, μέχρι την επίδοση της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγείται από την οικεία Λιμενική Αρχή, προσωρινή βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποτυχία στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης όσες φορές επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.