Άδεια (νέα) υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής του κατόχου της άδειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5eb755b5-244f-4e2d-88a2-5275a914f096 412862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση νέας άδειας σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά που τροποποιούνται λόγω της αναφερόμενης αλλαγής (π.χ. νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου). Τα δικαιολογητικά περιγράφονται στο πεδίο "Τι θα χρειαστείτε" της παρούσας διαδικασίας. Επιπρόσθετα, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παράβολου από τον ενδιαφερόμενο.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερόμενου

  Σημειώσεις

  Ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Διοικητικές Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου χορηγείται σε δημόσιο φορέα.


        Όχι Όχι

       • 2 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 3 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 1

        Ναι Ναι

       • 4 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.


        Όχι Όχι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας,της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.


        Όχι Όχι

       • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.


        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην κρατούνται προσωρινά και μην έχουν παραπεμθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης 5 της παρούσας ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περίπτωσης 5. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.


        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 9 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης 5 της παρούσας.


        Όχι Όχι

       • 10 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.


        Όχι Όχι

       • 11 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση


        Όχι Όχι

       • 12 Διοικητικές Να έχει χορηγηθεί άδεια υδατοδρομίου για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του.


        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση)

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημόσιου φορέα) Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (περίπτωση μη δημόσιου φορέα)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο. Επιπρόσθετα από το τμήμα εναέριων μεταφορών αναζητούνται αυτεπάγγελτα: α) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του και β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9338

       • 4 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • 5 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου. Βεβαίωση

        Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

        Ναι 9703

       • 6 Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου Άλλο

        Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της άδειας υδατοδρομίου, υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 7 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται Αντίγραφο εγγράφου

        Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 8 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται Αντίγραφο εγγράφου

        Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός Ελλάδος αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Δ.Τ. (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • Νόμος 4903 2022 46 Α

        Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

       • Νόμος 4850 2021 208 Α

        Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • Νόμος 10 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου. Το τμήμα εναέριων μεταφορών μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Εγκύκλιος 142803 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

        ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

       • Εγκύκλιος 93347 2022

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

       • Εγκύκλιος 18271 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

       • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

        Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020.

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0

        ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

       • 1 Παραλαβή της αίτησης του κατόχου άδειας υδατοδρομίου για έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου.

        Όχι Όχι


       • 2 Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει στις υπηρεσίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου, προς έγκριση.

        Όχι Όχι


       • 3 Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών υδατοδρομίου από την Α.Π.Α.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου και τα διαβιβάζει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

        Όχι Όχι


       • 4 Εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χορήγηση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών εκδίδεται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.