Άδεια (νέα) υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής του κατόχου της άδειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5eb755b5-244f-4e2d-88a2-5275a914f096 412862

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση νέας άδειας σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα, κατόχους άδειας υδατοδρομίου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της άδειας υδατοδρομίου, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παράβολου από τον ενδιαφερόμενο.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας (νέας) λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της, εξαρτάται από το είδος της άδειας υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) του κατόχου της.

Συγκεκριμένα όταν πρόκειται για άδεια ίδρυσης και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια ενώ όταν πρόκειται για άδεια λειτουργίας έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών.

Τελευταία ενημέρωση

04/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της χορηγείται σε δημόσιο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της χορηγείται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της χορηγείται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

       Ναι Ναι

      • 4 Φορολογικές Έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, άλλα εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας / έδρα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

       Ναι Ναι

      • 5 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου, της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην έχουν εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην κρατούνται προσωρινά ή μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που χορηγείται νέα άδεια λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου (περίπτωση μη δημόσιου φορέα) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου (περίπτωση μη δημόσιου φορέα)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών, δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο, στο link https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος του ενδιαφερόμενου, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος του ενδιαφερόμενου, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 5 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 6 Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου Εγχειρίδιο χρήσης

       Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της άδειας υδατοδρομίου υποβάλλει, στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 7 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται Άλλο δικαιολογητικό

       Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7475

      • 8 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Σημειώσεις: Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση του ενδιαφερόμενου, βάσει των αναφερομένων στην αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-07-2006 (Β΄ 1042) απόφαση (βλ. link http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtv...8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW71F_0-hUq4UZ4QLdaA12j4J2XEUbi5k3STYEVFCmIX). Προκειμένου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η προσκόμιση των ταυτοποιητικών στοιχείων τόσο του εκπρόσωπου κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο πρόσωπο), όσο και των μελών ή των εταίρων, συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα (αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5942

      • 9 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση του ενδιαφερόμενου, βάσει των αναφερομένων στην αρ. 92605οικ/20-09-2005 (Β΄ 1334) απόφαση (βλ. link http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtv...8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaA0Sl0Z3_n24e1iLWEpHsM6xPg7lwaxVmTupWwIL8gR). Προκειμένου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, απαιτείται η προσκόμιση των ταυτοποιητικών στοιχείων τόσο του εκπρόσωπου κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο πρόσωπο), όσο και των μελών ή των εταίρων, συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα (αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 2663

      • 10 Επιπλέον δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τυχόν τροποποιούνται Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Επιπλέον δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τυχόν τροποποιούνται


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου η οποία, εφόσον απαιτηθεί τροποποίηση αυτής, επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • Νόμος 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • Νόμος 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100208

      • Νόμος 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

      • Νόμος 10 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο τμήμα εναέριων μεταφορών προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου. Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Εγκύκλιος 142803 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

      • Εγκύκλιος 136680 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

      • Εγκύκλιος 93347 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

      • Εγκύκλιος 269262 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

      • Εγκύκλιος 18271 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

      • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

      • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

      • 1 Παραλαβή της αίτησης του κατόχου άδειας υδατοδρομίου για έκδοση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας κατόχου άδειας υδατοδρομίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) για έγκριση.

       Σημειώσεις Εφόσον έχουν υποβληθεί επιπλέον τροποποιημένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου (εκτός των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου) αυτά θα διαβιβαστούν και ελεγχθούν αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών υδατοδρομίου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για χορήγηση νέας άδειας λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών, εκδίδεται νέα άδεια υδατοδρομίου λόγω αλλαγής της νομικής μορφής της εταιρείας του κατόχου άδειας υδατοδρομίου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.