Άδειες απουσίας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91e36434-7129-47ce-828d-ab69cca18e3f 913643

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση αδειών απουσίας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την χορήγηση της άδειας για εργασία σε διεθνή οργανισμό (αρ. 48 του Ν. 4249/2014) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται αναλυτικά πληροφορίες σε άλλη διαδικασία την οποία μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους.

Για την χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας για την ημεδαπή ή αλλοδαπή (αρ. 6 του Π.Δ. 27/1986) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται αναλυτικά πληροφορίες σε άλλη διαδικασία την οποία μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας αιμοδοσίας σε εθελοντές αιμοδότες (αρ. 39 του Π.Δ. 584/1985) που ανήκουν στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται αναλυτικά πληροφορίες σε άλλη διαδικασία την οποία μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους.

Για την χορήγηση της ειδικής άδειας σε εθελοντές δότες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (αρ. 39Α του Π.Δ. 584/1985) που ανήκουν στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχονται αναλυτικά πληροφορίες σε άλλη διαδικασία την οποία μπορείτε να βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση ή αναφορά του/της ενδιαφερόμενου/νης.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/νη υποβάλει αίτηση ή σχετική αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, με την οποία δηλώνει την επιθυμία του/της να λάβει την άδεια που αιτείται κάθε φορά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδειες απουσίας αστυνομικών Άδειες απουσίας από την Υπηρεσία που χορηγούνται σε αστυνομικούς

      Επίσημος τίτλος

      Άδειες απουσίας ένστολου προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν δικαιούται Κανονική και Βραχεία άδεια, αν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν παρείχε υπηρεσία καμία ημέρα. (αρ. 1 παρ. 8 του Π.Δ. 27/1986)

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι επανερχόμενοι από αργία με πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση δεν δικαιούνται Κανονική άδεια στο ίδιο ημερολογιακό έτος που επανήλθαν στην κατάσταση της ενέργειας εφόσον απουσίασαν κατά το έτος αυτό πέραν του διμήνου (αρ. 1 παρ. 5 του Π.Δ. 27/1986).

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι ολιγόωρες άδειας απουσίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) ώρες το μήνα (Σημ.: αρ. 11 παρ. 2 του Π.Δ. 27/1986).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (αρ. 7 του Π.Δ. 27/1986) εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και χορηγείται εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του/της αιτούντος/σας σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι όπως αποδεικνύονται κάθε φορά από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Η άδεια χωρίς αποδοχές για αστυνομικούς που είναι σύζυγοι μονίμων αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό (αρ. 10 παρ. 4 του Π.Δ. 27/1986) εγκρίνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και χορηγείται εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του/της αιτούντος/σας οι προβαλλόμενοι λόγοι, όπως αποδεικνύονται κάθε φορά από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικογενειακές Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις άδειες ή τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του αρ. 10Α του Π.Δ. 27/1986 (Άδεια Ανατροφής Τέκνου διάρκειας 9 μηνών) και την άδεια της παρ. 3 του αρ. 10Α του Π.Δ. 27/1986 (Άδεια ανατροφής Τέκνου χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας), δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Στους γονείς αστυνομικούς που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των έξι ετών επιτρέπεται να χορηγείται, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα έτος για κάθε επιπλέον τέκνο (παρ. 3 του αρ. 10Α του Π.Δ. 27/1986). Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Η ως άνω τρίμηνη άδεια χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά, όχι όμως για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Η άδεια εξετάσεων (αρ. 9 του Π.Δ. 27/1986) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Για κάθε ημέρα εξετάσεων που έχει χορηγηθεί άδεια εξετάσεων (αρ. 9 του Π.Δ. 27/1986) και ο/η ενδιαφερόμενος/νη συμμετέχει σε αυτές, υποχρεούται να παραλαμβάνει σχετική βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος από την Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, την οποία προσκομίζει σε εύλογο χρόνο μετά το πέρας της εξέτασης στην Υπηρεσία του.

       Ναι Ναι

      • 10 Διοικητικές Η άδεια τέλεσης γάμου (ή σύμφωνου συμβίωσης) (αρ. 10 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986), χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση αυτού, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως που υποβάλλεται πριν την τέλεση αυτού. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης της, είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του Π.Δ. 27/1986 και για τη χορήγησή της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Η άδεια πένθους (αρ. 10 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986) χορηγείται σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού εξ αίματος ή έως και α΄ βαθμού εξ αγχιστείας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του θανάτου. Αρμόδιοι για την έγκριση χορήγησης της, είναι οι οριζόμενοι στο άρθρο 14 του Π.Δ. 27/1986 και για τη χορήγησή της απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Άδεια Ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (αρ. 10 παρ. 2 του Π.Δ. 27/1986): Στις γυναίκες αστυνομικούς που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας και άδεια απουσίας δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές. Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές. Για τη χορήγησή της, απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού κέντρου πραγματοποίησης της διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

       Όχι Όχι

      • 13 Αναπηρίας Για την χορήγηση μειωμένου ωραρίου ή άδειας απουσίας διάρκειας είκοσι (20) ημερών, με αποδοχές (αρ. 10Α παρ. 8 του Π.Δ. 27/1986), για τους αστυνομικούς που έχουν τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, απαιτείται η παραπομπή του τέκνου ή της συζύγου με αναπηρία στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 54 του π.δ. 584/1985 (ΦΕΚ Α΄ 204), προκειμένου να εκδώσει σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται η αναπηρία. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, γίνεται από τον ένα γονέα, όταν και οι δύο υπηρετούν στο δημόσιο. Οι διευκολύνσεις της παρούσας παραγράφου χορηγούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14. Κατ΄ εξαίρεση, για το προσωπικό που αναφέρεται στις περιπτώσεις η, ιε΄ και ιζ΄ του άρθρου 14 του Π.Δ. 27/1986, οι ως άνω διευκολύνσεις χορηγούνται από τους αρμόδιους για τη χορήγηση αδειών των περιπτώσεων ζ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του ιδίου άρθρου, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (αρ. 10 παρ. 3 του Π.Δ. 27/1986), στο αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας απαιτείται σχετική βεβαίωση ότι πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία καθορίζονται στις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.400/39/5521/ Σχ.149/19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 235), όπως εκάστοτε ισχύει. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 27/1986. Κατ΄ εξαίρεση, για το προσωπικό που αναφέρεται στις περιπτώσεις η, ιε΄ και ιζ΄ του άρθρου 14 του Π.Δ. 27/1986, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους για τη χορήγηση αδειών των περιπτώσεων ζ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του ιδίου άρθρου, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που περιγράφονται στα αρ. 10 και 10Α του Π.Δ. 27/1986 (Ανατροφής Τέκνου και Άδειες διευκολύνσεων γονέων) Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που περιγράφονται στα αρ. 10 και 10Α του Π.Δ. 27/1986 (Ανατροφής Τέκνου και Άδειες διευκολύνσεων γονέων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για τη χορήγηση των αδειών που περιγράφονται στα αρ. 10 και 10Α του Π.Δ. 27/1986 (Ανατροφής Τέκνου και Άδειες διευκολύνσεων γονέων) απαιτείται πέραν των άλλων δικαιολογητικών κατά περίπτωση, η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του/της έτερου συζύγου ότι δεν έχει γίνει χρήση όμοιας άδειας από τον/την ίδιο/α προκειμένου να τύχει των διευκολύνσεων ο/η άλλος/η σύζυγος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Για την χορήγηση της άδειας εξετάσεων (αρ. 9 του Π.Δ. 27/1986) ο/η ενδιαφερόμενος/νη απαιτείται να προσκομίσει Βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο φοίτησης αυτού. Βεβαίωση

       Για την χορήγηση της άδειας εξετάσεων (αρ. 9 του Π.Δ. 27/1986) ο/η ενδιαφερόμενος/νη απαιτείται να προσκομίσει Βεβαίωση της Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο φοίτησης αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η άδεια εξετάσεων (αρ. 9 του Π.Δ. 27/1986) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης για τη χορήγηση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης για τη χορήγηση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων (αρ. 10Α παρ. 6 του Π.Δ. 27/1986), απαιτείται ο/η γονέας να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης των ανήλικων τέκνων του/της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αποδεικτικά Στοιχεία Τέλεσης Γάμου Βεβαίωση

       Αποδεικτικά Στοιχεία Τέλεσης Γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την χορήγηση άδειας τέλεσης γάμου (ή σύμφωνου συμβίωσης) (αρ. 10 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986), απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν οι άδειες γάμου ή η σχετική αναγγελία σε εφημερίδα ή η Ληξιαρχική πράξη γάμου ή το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο συνήφθει το σύμφωνο συμβίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την χορήγηση άδειας πένθους (αρ. 10 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986), απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 6 Βεβαίωση πραγματοποίησης της διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Βεβαίωση

       Βεβαίωση πραγματοποίησης της διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την χορήγηση άδειας Ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (αρ. 10 παρ. 2 του Π.Δ. 27/1986), απαιτείται η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού κέντρου πραγματοποίησης της διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 54 του π.δ. 584/1985 (ΦΕΚ Α΄ 204), με την οποία πιστοποιείται η αναπηρία σε τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, για την χορήγηση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας είκοσι (20) ημερών (αρ. 10Α παρ. 8 του Π.Δ. 27/1986). Για το λόγο αυτό ο/η ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και η Υπηρεσία του τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδει Διαταγή Παραπομπής στην εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Σχετική Βεβαίωση ότι πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών. Βεβαίωση

       Σχετική Βεβαίωση ότι πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (αρ. 10 παρ. 3 του Π.Δ. 27/1986), στο αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας απαιτείται σχετική βεβαίωση ότι πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας καθώς και η χρονική διάρκεια αυτών. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος. Τα νοσήματα που απαιτούν περιοδική νοσηλεία καθορίζονται στις διατάξεις της υπ’ αρ. Φ.400/39/5521/ Σχ.149/19.2.1998 απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 235), όπως εκάστοτε ισχύει. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 27/1986. Κατ' εξαίρεση, για το προσωπικό που αναφέρεται στις περιπτώσεις η, ιε΄ και ιζ΄ του άρθρου 14 του Π.Δ. 27/1986, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τους αρμόδιους για τη χορήγηση αδειών των περιπτώσεων ζ΄, ιδ΄ και ιστ΄ του ιδίου άρθρου, αντίστοιχα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον/την ενδιαφερόμενο/νη να συνυποβληθεί με την αίτηση του/της, για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους του αρ. 7 του π.δ. 27/1986. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο από τον/την ενδιαφερόμενο/νη να συνυποβληθεί με την αίτηση του/της, για την χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους του αρ. 7 του π.δ. 27/1986.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-28 27 1986 11 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα 27/1986 (ΦΕΚ Α 11/10.02.1986) Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100011

      • 1 Υποβολή αίτησης του/της ενδιαφερομένου/νης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νης υποβάλλει στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, σχετική αίτηση στην οποία αναφέρεται η άδεια που αιτείται και επισυνάπτει τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ιεραρχική υποβολή αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά άδεια που εγκρίνεται από προϊστάμενο διοικητικό όργανο υποβάλλεται ιεραρχικά. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά άδεια που εγκρίνεται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, γίνεται ιεραρχική υποβολή της αίτησης προς την Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης της αιτούμενης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο διοικητικό όργανο ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αιτούμενης άδειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο διοικητικό όργανο εκδίδει σχετική απόφαση αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αιτούμενης άδειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου/νης για την ληφθείσα απόφαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/νη, ενημερώνεται μέσω της Υπηρεσίας του για την έγκριση ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.