Άσκηση προσφυγής αιτούντος διεθνή προστασία κατά πρωτοβάθμιας απόφασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηac992f25-d12a-4b06-b776-f66626692ddc 177647

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άσκηση προσφυγής κατά απόφασης παροχής διεθνούς προστασίας, στις περιπτώσεις που η αίτηση έχει απορριφθεί ή έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας και ο αιτών θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, οπότε και ασκεί το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση

α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή με την οποία ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και κατά της απόφασης με την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του αιτούντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης. β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 51 παράγραφος 7 και 54 αντίστοιχα, καθώς και στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 1 (β), η προσφυγή ασκείται εντός της ως άνω προθεσμίας και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. γ. Κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για να συνεχιστεί η εξέταση της υπόθεσης μετά από πράξη διακοπής σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Τελευταία ενημέρωση

14/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Προσφυγή κατά απόφασης παροχής διεθνούς προστασίας

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτημα στα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία ασύλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άσκηση προσφυγής κατά απόφασης παροχής διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄ βαθμού) ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) ως απαράδεκτη με την κανονική διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Να υφίσταται απόφαση χορήγησης καθεστώς επικουρικής προστασίας και να ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους που αφορά τη μη αναγνώριση του ως πρόσφυγα

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) με την ταχύρρυθμη διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώ ο προσφέγων τελεί υπό κράτηση

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) που αφορούσε αίτηση για να συνεχιστεί η εξέτασης της υπόθεσης μετά από πράξη διακοπής και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής προσφυγής

       Ναι Ναι

      • Νόμος 94 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 21 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Νόμος 4, 7 παρ.5 4375 2016 51 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100051

      • 1 Παραλαβή προσφυγής που υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον προσφεύγοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Η προσφυγή, η οποία μπορεί να υπογράφεται από τον αιτούντα (και ήδη προσφεύγοντα) ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αλλά κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον προσφεύγοντα

       Σημειώσεις Ο αιτών παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταθέσει προσφυγή μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που έχει παραλάβει. Σημειώνεται πως η προθεσμία ξεκινάει την επόμενη μέρα από εκείνη που έχει ο αιτών παραλάβει την απόφαση. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η απόφαση δεν έχει επιδοθεί, η προθεσμία για να ασκηθεί προσφυγή είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή από την έκδοση της απόφασης κατά περίπτωση. Η προσφυγή θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου του αιτούντος, ο οποίος δεν καλείται σε συνέντευξη. Βέβαια ο αιτών ενημερώνεται όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το πότε μπορεί να καταθέσει.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος δίνει αριθμό πρωτοκόλλου στην προσφυγή.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πράξης κατάθεσης προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την πράξη κατάθεσης προσφυγής, η οποία συμπληρώνεται εκείνη την ώρα από τον αρμόδιο υπάλληλο και η οποία περιλαμβάνει την χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που παρέλαβε την προσφυγή, το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος και την προσβαλλόμενη απόφαση και υπογράφεται από τον προσφεύγοντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Επίδοση αντιγράφου κατάθεσης προσφυγής στον προσφεύγοντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της προσφυγής, επιδίδεται με την κατάθεση της προσφυγής, στον προσφεύγοντα.

       Σημειώσεις Κατά την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής ο αιτών διεθνή προστασία υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως στην έδρα της Αρχής Προσφυγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του αιτούντος η προσφυγή θα απορριφθεί.Σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει σε Δομή Υποδοχής ή Φιλοξενίας και δεν μπορεί να παραστεί ούτε ο ίδιος ούτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας θα πρέπει να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης, βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δομής Υποδοχής ή Φιλοξενίας στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά την ημέρα της συζήτησης της προσφυγής σας διαμένατε σε αυτήν. Εφόσον στον αιτών διεθνή προστασία έχει επιβληθεί περιορισμός στην ελευθερία κυκλοφορίας ή υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας Αττικής, μπορεί είτε να εκπροσωπηθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο σας είτε να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης, βεβαίωση του οικείου αστυνομικού τμήματος ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής όπου διαμένει ότι παρουσιάστηκε ενώπιον τους. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικηγόρου αιτούντος διεθνή προστασία και μη προσκόμισης στην Αρχή Προσφυγών των παραπάνω βεβαιώσεων η προσφυγή θα απορριφθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Επανέκδοση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επανεκδίδεται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία ακόμα και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης προσφυγής.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση προσφυγής από την Αρχή Προσφυγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προσφυγή εξετάζεται από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου του αιτούντος διεθνούς προστασίας και δεν τον καλεί σε συνέντευξη. Ο αιτών ενημερώνεται όμως για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το πότε μπορεί να καταθέσει, εάν θέλει, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.