Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf16c8f54-0511-4c89-ab62-fc8f3106f738 700800

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα αλλοδαπών

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0.5

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3
  Ώρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 ή 14 του Π.Δ. 106/2007. Αφού εξακριβωθεί η διάρκεια παραμονής των πολιτών της Ενωσης που είναι δικαιούχοι μόνιμης διαμονής, με την προσκόμιση της βεβαίωσης εγγραφής, οι αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, χορηγούν το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλεται αυτοπροσώπως, έγγραφο που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για τη χορήγηση Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης.

  Σημειώσεις

  Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία κατά τον χρόνο υποβολής της.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο Πειθαρχικές Κυρώσεις

     Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας).

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        D1,D4


       • 1 Υπηκοότητας H χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει την κατοχή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ένωσης.

        Όχι Όχι

       • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης H χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του Π.Δ. 106/2007 μέλη οικογένειας που διαμένουν νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, στις εξής περιπτώσεις: (α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και κατά τον χρόνο παύσης της εργασίας τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι μισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν μισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι εργάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και έχουν διαμείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύνταξης γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενοι θεμελιώνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, (β) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και διέμεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζονται εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή άλλης επαγγελματικής ασθενείας, που παρέχει ευεργέτημα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόμενο εν όλω ή εν μέρει από τον αρμόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραμονής, (γ) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και μετά τη συμπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη Χώρα, ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και διατηρούν ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, καθημερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 4 Οικογενειακές Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, εφόσον ο ίδιος ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα βάσει της παραγράφου 1, τα διαμένοντα μαζί του μέλη της οικογένειας του ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, με την προϋπόθεση ότι: (α) ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα διέμενε συνεχώς, μέχρι τον θάνατο του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή (β) ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή (γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου του με τον μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορία και διαμονή τους για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

        Όχι Όχι

       • 1 To ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 0.5 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2045

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Το Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους που εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης εγγράφων πιστοποίησης μόνιμης διαμονής. 0.5 €


        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Ναι

       • Νόμος 42 4071 2012 85 Α

        Περιγραφή Προβλέπονται ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια, τροποποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL87SPB1HbULODtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijIfhx3PyTVy27GC5-E4bXf3TYJdWyL9sFZhXCAwV7Rm9

       • Προεδρικό Διάταγμα 13, 14, 16 106 2007 135 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 13 και 14 του Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής των πολιτών της Ένωσης στην ελληνική επικράτεια, ενώ το άρθρο 16 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης. Τέλος, το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, αναφέρεται σε περιπτώσεις τακτοποιήσης προσώπων, με επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFNA1ry4K61p3dtvSoClrL8exgDlHxktv55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuccZf3wGelJEE0D6eiO2yVkNrAvSeGqxW-60eoaNo FB

       • Νόμος 38 1884 1990 81 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 38 προβλέπει την καθιέρωση ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWwnXHUzxPWXdtvSoClrL8Xi4OIRJ UAftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijDLp7w yR1JVcmcKplbvXmdhq-MNOVvRFirLnC9ltdQ6

       • Υπουργική Απόφαση 8000/28/34-ιβ΄ 2021 6070 Β

        Περιγραφή Με την υπ αριθμ. 8000/28/34-ιβ΄ Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κλάσεις ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dyMWKicnj0DNZ8op6Z wSuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtd7ml5vihpl82lKKEsYY7jIcVl07Hd0K8 wWfa7yAWuz

       • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων χορήγησης του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και αποφαίνεται επί της αίτησης.

        Όχι Όχι


       • 3 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής και επίδοση του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία, αφού εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, προβαίνει στη συμπλήρωση του εντύπου του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Π.Δ. 106/2007 και εν συνεχεία στην επίδοσή του.

        Ναι Ναι


       • 5 Έκδοση απόφασης απόρριψης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, ο αιτών έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας).

        Ναι Ναι       • 1 Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα. Ταξιδιωτικό έγγραφο

        Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ. Φωτογραφίες

        Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τόπος κατοικίας του αιτούντα και η εδαφική αρμοδιότητα της οικείας αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας του/της αιτούντα-σας επί του χορηγηθέντος σε αυτόν-ήν εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Προηγούμενη χορηγηθείσα Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης. Βεβαίωση

        Προηγούμενη χορηγηθείσα Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η υποβολή της Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτή έχει χορηγηθεί.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία διαμένουν με τους πολίτες της Ένωσης, έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

        Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία διαμένουν με τους πολίτες της Ένωσης, έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, το αδιάλειπτο της διαμονής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ` ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 106/2007, το αδιάλειπτο της διαμονής πιστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Το αδιάλειπτο της διαμονής διακόπτεται από κάθε απόφαση απέλασης, η οποία εκτελείται νομοτύπως κατά του ενδιαφερομένου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους υπάγονται σε μια από τις υποπεριπτώσεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους υπάγονται σε μια από τις υποπεριπτώσεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


        Σημειώσεις: Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης: (α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και κατά τον χρόνο παύσης της εργασίας τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι μισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν μισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι εργάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και έχουν διαμείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύνταξης γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενοι θεμελιώνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, ή (β) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και διέμεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζονται εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή άλλης επαγγελματικής ασθενείας, που παρέχει ευεργέτημα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόμενο εν όλω ή εν μέρει από τον αρμόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραμονής, ή (γ) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και μετά τη συμπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη Χώρα, ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και διατηρούν ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, καθημερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως. Οι περίοδοι ακούσιας ανεργίας, που έχουν καταγραφεί από την αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης, οι περίοδοι διακοπής δραστηριότητας που δεν οφείλονται στη βούληση του ενδιαφερομένου καθώς και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης. Οι όροι της διάρκειας παραμονής και απασχόλησης που προβλέπονται στο στοιχείο (α), καθώς και ο όρος της διάρκειας διαμονής που προβλέπεται στο στοιχείο (β), δεν ισχύουν αν ο η σύζυγος του μισθωτού ή του ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, έχει την ελληνική ιθαγένεια ή απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου με τον εν λόγω μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, εφόσον ο ίδιος ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά τα στοιχεία (α), (β) ή (γ). Σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων (α), (β) ή (γ), τα διαμένοντα μαζί του μέλη της οικογένειας του ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, με την προϋπόθεση ότι: (α) ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα διέμενε συνεχώς, μέχρι τον θάνατο του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή (β) ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή (γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου του με τον μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.