Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf16c8f54-0511-4c89-ab62-fc8f3106f738 700800 Document certifying permanent residence to citizens of the European Union residing in Greece

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

0,5 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι έχουν διαμείνει στην ελληνική επικράτεια νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών ή για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται κατά περίπτωση στο άρθρο 14 του Π.Δ. 106/2007.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση

16/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης.

Σημειώσεις

Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία κατά τον χρόνο υποβολής της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας), την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

      Επίσημος τίτλος

      Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4


      • 1 Υπηκοότητας H χορήγηση της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει την κατοχή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης H χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του Π.Δ. 106/2007 μέλη οικογένειας που διαμένουν νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, στις εξής περιπτώσεις: (α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και κατά τον χρόνο παύσης της εργασίας τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι μισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν μισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι εργάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και έχουν διαμείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύνταξης γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενοι θεμελιώνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, (β) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και διέμεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζονται εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή άλλης επαγγελματικής ασθενείας, που παρέχει ευεργέτημα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόμενο εν όλω ή εν μέρει από τον αρμόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραμονής, (γ) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και μετά τη συμπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη Χώρα, ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και διατηρούν ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, καθημερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως.

       Ναι Ναι

      • 4 Οικογενειακές Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, εφόσον ο ίδιος ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα βάσει της παραγράφου 1, τα διαμένοντα μαζί του μέλη της οικογένειας του ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, με την προϋπόθεση ότι: (α) ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα διέμενε συνεχώς, μέχρι τον θάνατο του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή (β) ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή (γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου του με τον μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

       Ναι Ναι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η χορήγηση του Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορία και διαμονή τους για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 1 To ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 0.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2045

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Το Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους που εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης εγγράφων πιστοποίησης μόνιμης διαμονής. 0.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ. Φωτογραφία προσώπου

       Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτήρια συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτήρια συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τόπος κατοικίας του αιτούντα και η εδαφική αρμοδιότητα της οικείας αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας του/της αιτούντα-σας επί του χορηγηθέντος σε αυτόν-ήν εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Προηγούμενη χορηγηθείσα Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης. Βεβαίωση

       Προηγούμενη χορηγηθείσα Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η υποβολή της Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτή έχει χορηγηθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία διαμένουν με τους πολίτες της Ένωσης, έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών. Αποδεικτικό

       Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία διαμένουν με τους πολίτες της Ένωσης, έχουν διαμείνει νομίμως στην ελληνική επικράτεια για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την απόδειξη της νόμιμης διαμονής απαιτείται οι πολίτες της Ένωσης να αποδείξουν για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 106/2007 (δηλαδή ότι είναι μισθωτοί ή μη μισθωτοί, οικονομικά ανενεργά άτομα, σπουδαστές ή μέλη οικογένειας). Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, το αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ` ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 106/2007, το αδιάλειπτο της διαμονής πιστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Το αδιάλειπτο της διαμονής διακόπτεται από κάθε απόφαση απέλασης, η οποία εκτελείται νομοτύπως κατά του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους υπάγονται σε μια από τις υποπεριπτώσεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007. Αποδεικτικό

       Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους υπάγονται σε μια από τις υποπεριπτώσεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 106/2007.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)


       Σημειώσεις: Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι πολίτες της Ένωσης: (α) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και κατά τον χρόνο παύσης της εργασίας τους στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει την ηλικία που ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την απόκτηση δικαιωμάτων σε σύνταξη γήρατος, ή είναι μισθωτοί και έχουν παύσει να ασκούν μισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι εργάσθηκαν στην ελληνική επικράτεια τουλάχιστον τους προηγούμενους δώδεκα μήνες και έχουν διαμείνει σε αυτή συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη. Αν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα σύνταξης γήρατος σε ορισμένες κατηγορίες ασκούντων ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενοι θεμελιώνουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, ή (β) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και διέμεναν συνεχώς για περισσότερα από δύο έτη στην Ελλάδα, εφόσον έπαυσαν να εργάζονται εξαιτίας μόνιμης ανικανότητας προς εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή άλλης επαγγελματικής ασθενείας, που παρέχει ευεργέτημα το οποίο αναγνωρίζεται στον ενδιαφερόμενο εν όλω ή εν μέρει από τον αρμόδιο φορέα της Χώρας, δεν επιβάλλονται όροι στη διάρκεια της παραμονής, ή (γ) είναι μισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και μετά τη συμπλήρωση τριών ετών συνεχούς απασχόλησης και διαμονής στη Χώρα, ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και διατηρούν ως τόπο διαμονής τους την Ελλάδα, όπου και επιστρέφουν, καταρχήν, καθημερινώς ή τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως. Οι περίοδοι ακούσιας ανεργίας, που έχουν καταγραφεί από την αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης, οι περίοδοι διακοπής δραστηριότητας που δεν οφείλονται στη βούληση του ενδιαφερομένου καθώς και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή δραστηριότητας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης. Οι όροι της διάρκειας παραμονής και απασχόλησης που προβλέπονται στο στοιχείο (α), καθώς και ο όρος της διάρκειας διαμονής που προβλέπεται στο στοιχείο (β), δεν ισχύουν αν ο η σύζυγος του μισθωτού ή του ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, έχει την ελληνική ιθαγένεια ή απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια λόγω γάμου με τον εν λόγω μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή ασκούντος ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, πριν από τη συμπλήρωση των πέντε ετών συνεχούς διαμονής, εφόσον ο ίδιος ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχει αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα κατά τα στοιχεία (α), (β) ή (γ). Σε περίπτωση που ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απεβίωσε ενόσω ακόμη εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα βάσει των στοιχείων (α), (β) ή (γ), τα διαμένοντα μαζί του μέλη της οικογένειας του ανεξαρτήτως ιθαγένειας, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, με την προϋπόθεση ότι: (α) ο μισθωτός ή ο ασκών ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα διέμενε συνεχώς, μέχρι τον θάνατο του, επί δύο έτη στην ελληνική επικράτεια, ή (β) ο θάνατος του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, ή (γ) ο επιζών σύζυγος έχει απολέσει την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου του με τον μισθωτό ή τον ασκούντα ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 3798

      • Νόμος 42 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Προβλέπονται ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια, τροποποιώντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Προεδρικό Διάταγμα 13, 14, 16 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 13 και 14 του Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής των πολιτών της Ένωσης στην ελληνική επικράτεια, ενώ το άρθρο 16 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης. Τέλος, το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, αναφέρεται σε περιπτώσεις τακτοποιήσης προσώπων, με επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Νόμος 38 1884 1990 81 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 38 προβλέπει την καθιέρωση ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100081

      • Υπουργική Απόφαση 8000/28/34-ιβ΄ 2021 6070 Β

       Περιγραφή Με την υπ αριθμ. 8000/28/34-ιβ΄ Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κλάσεις ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206070

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών και προετοιμασία του διοικητικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των δικαιολογητικών και προετοιμάζει το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση διοικητικού φακέλου στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για έκδοση σχετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας στον Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτή αυτού της Υπηρεσίας του για έκδοση σχετικής απόφασης χορήγησης ή μη του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής.

       Σημειώσεις Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εκδίδει σχετική απόφαση χορήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης απόρριψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Συμπλήρωση εντύπου του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στη συμπλήρωση του εντύπου του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, επί του οποίου επικολλάται η φωτογραφία του/της αιτούντα/ούσας και τίθεται η υπογραφή του Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτής αυτού και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην επίδοση του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.