Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdeb49033-4c33-427c-98da-009c73d26057 105980 Certificate of registration for Union citizens residing in Greece as family members of citizens of the European Union

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα αλλοδαπών, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 7

Κόστος

0,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους ως μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, ο οποίος διαμένει στην ελληνική επικράτεια ως μισθωτός ή μη μισθωτός ή οικονομικά ανενεργό άτομο ή σπουδαστής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 106/2007.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης.

Σημειώσεις

Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία κατά την υποβολή της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας), την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που διαμένουν στην Ελλάδα ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4


      • 1 Υπηκοότητας H χορήγηση της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει την κατοχή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης διαμένουν στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους, υποχρεούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης πιστοποιούν την ύπαρξη δεσμού συγγένειας με τον πολίτη της Ένωσης ή σταθερής σχέσης με τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο (β) του Π.Δ. 106/2007.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι, τα άνω των 21 ετών τέκνα του πολίτη της Ένωσης και/ή του της συζύγου του, καθώς και οι απευθείας ανιόντες, συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικογενειακές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι, οι πολίτες της Ένωσης που υπάγονται στην περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 106/2007 και είναι μέλη της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα οποία δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. πρόσωπα, συντηρούνται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζουν υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τους πολίτες της Ένωσης, ή συντηρούν τον έχοντα δικαίωμα διαμονής πολίτη της Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορία και διαμονή τους για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 1 To Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 0.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2045

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Το Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους που εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης βεβαιώσεων εγγραφής. 0.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ. Φωτογραφία

       Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (μόνο στην περίπτωση που δεν διαμένουν στην ίδια διεύθυνση κατοικίας με τον πολίτη της Ένωσης, με τον οποίο είναι μέλη οικογένειας). Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (μόνο στην περίπτωση που δεν διαμένουν στην ίδια διεύθυνση κατοικίας με τον πολίτη της Ένωσης, με τον οποίο είναι μέλη οικογένειας). Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τόπος κατοικίας του αιτούντα και η εδαφική αρμοδιότητα της οικείας αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας του/της αιτούντα-σας επί της χορηγηθείσας σε αυτόν-ήν βεβαίωσης εγγραφής, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9347

      • 4 Επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας. Ληξιαρχική πράξη

       Επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσμού συγγένειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάσει του Κανονισμού (EE) 2016/1191, τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους και των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να βεβαιώσουν μεταξύ ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γεγονότα: α) γέννηση, β) το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, γ) θάνατος, δ) όνομα, ε) γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης, στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου, ζ) καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης, η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης, θ)γονική ιδιότητα, ι)υιοθεσία, ια) κατοικία και/ή διαμονή, ιβ) ιθαγένεια και ιγ) λευκό ποινικό μητρώο απαλλάσσονται από κάθε μορφή επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης (Άρθρα 2-5 του Κανονισμού). Επιπλέον, βάσει του ίδιου Κανονισμού (άρθρο 6), δεν απαιτείται μετάφραση όταν: α) το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου στον οποίο υποβάλλεται το έγγραφο ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία έχει δεχθεί ρητά το εν λόγω κράτος μέλος· ή β) ένα δημόσιο έγγραφο που αφορά τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο συνοδεύεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό, από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο εφόσον η αρχή στην οποία υποβάλλεται το έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του δημόσιου εγγράφου. Η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1275

      • 5 Έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη σταθερής σχέσης με τον πολίτη της Ένωσης. Αποδεικτικό

       Έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη σταθερής σχέσης με τον πολίτη της Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφη απόδειξη για την ύπαρξη σταθερής σχέσης με τον πολίτη της Ένωσης, στις περιπτώσεις που είναι σύντροφοι με σταθερή σχέση, προσηκόντως αποδεδειγμένη βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 στοιχείο (β) του Π.Δ. 106/2007.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3798

      • 6 Επίσημο ή ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως των τέκνων του πολίτη της Ενωσης και/ή του της συζύγου του, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλικίας. Πιστοποιητικό

       Επίσημο ή ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως των τέκνων του πολίτη της Ενωσης και/ή του της συζύγου του, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάσει του Κανονισμού (EE) 2016/1191, τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους και των οποίων πρωταρχικός σκοπός είναι να βεβαιώσουν μεταξύ ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γεγονότα: α) γέννηση, β) το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, γ) θάνατος, δ)όνομα, ε) γάμος, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης, στ)διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου, ζ) καταχωρισμένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης, η) λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης, θ)γονική ιδιότητα, ι)υιοθεσία, ια) κατοικία και/ή διαμονή, ιβ) ιθαγένεια και ιγ) λευκό ποινικό μητρώο απαλλάσσονται από κάθε μορφή επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης (Άρθρα 2-5 του Κανονισμού). Επιπλέον, βάσει του ίδιου Κανονισμού (άρθρο 6), δεν απαιτείται μετάφραση όταν: α) το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το έγγραφο αυτό ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου στον οποίο υποβάλλεται το έγγραφο ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα την οποία έχει δεχθεί ρητά το εν λόγω κράτος μέλος· ή β) ένα δημόσιο έγγραφο που αφορά τη γέννηση, το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή, τον θάνατο, τον γάμο (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης), την καταχωρισμένη συμβίωση (συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης), την κατοικία και/ή διαμονή, και το λευκό ποινικό μητρώο συνοδεύεται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό, από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο εφόσον η αρχή στην οποία υποβάλλεται το έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του δημόσιου εγγράφου. Η επικυρωμένη μετάφραση από πρόσωπο που, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί τέτοιες μεταφράσεις είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη μέλη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 7 Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του πολίτη της Ένωσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ενωσης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του πολίτη της Ένωσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ενωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα άνω των 21 ετών τέκνα του πολίτη της Ενωσης και/ή του της συζύγου του, καθώς και για τους απευθείας ανιόντες απαιτείται έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ενωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές, Οικονομικές

       Όχι 6440

      • 8 Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι ζούσαν υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βάσει του άρθρου 3 παρ. 2 (α) του Π.Δ. 106/2007, το δικαιολογητικό αυτό αφορά σε κάθε άλλο μέλος της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, το οποίο δεν εμπίπτει στα πρόσωπα της διάταξης της του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, δηλαδή δεν αφορά σε: α) συζύγους, β) συντρόφους με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, βάσει της νομοθεσίας κράτους-μέλους που αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς το γάμο, γ) κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου και δ) απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές, Υγειονομικές

       Όχι 6440

      • 9 Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν. Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση του δικαιολογητικού αυτού πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης της Ένωσης, που συνοδεύουν ή έρχονται να συναντήσουν, έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 3, 7, 8 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 του Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στο δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ένωσης άνω των τριών μηνών στην ελληνική επικράτεια, ενώ το άρθρο 8 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης. Τέλος, το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ. 106/2007, αναφέρεται σε περιπτώσεις τακτοποιήσης προσώπων, με επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Νόμος 42 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 προβλέπονται ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια, τροποποιώντας τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 106/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Νόμος 32 4540 2018 91 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 32 του Ν. 4540/2018 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 106/2007, όπου ορίζεται η έννοια του μέλους της οικογένειας, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 106/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100091

      • Νόμος 38 1884 1990 81 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 38 προβλέπει την καθιέρωση ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100081

      • Υπουργική Απόφαση 8000/28/34-ιβ΄ 2021 6070 Β

       Περιγραφή Με την υπ αριθμ. 8000/28/34-ιβ΄ Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κλάσεις ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206070

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών και προετοιμασία του διοικητικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των δικαιολογητικών και προετοιμάζει το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση διοικητικού φακέλου στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για έκδοση σχετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας στον Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτή αυτού της Υπηρεσίας του για έκδοση σχετικής απόφασης χορήγησης ή μη της βεβαίωσης εγγραφής.

       Σημειώσεις Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης εγγραφής, εκδίδει σχετική απόφαση χορήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης εγγραφής, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Συμπλήρωση εντύπου της βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, επί του οποίου επικολλάται η φωτογραφία του/της αιτούντα/ούσας και τίθεται η υπογραφή του Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτής αυτού και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην επίδοση της βεβαίωσης εγγραφής στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.