Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc6f3e259-d297-461a-8833-8860eee1090c 962684 Certificate of registration for Union citizens residing in Greece as financially inactive persons

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα αλλοδαπών, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

0,5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, οι οποίοι πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξής τους και εφόσον διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης.

Σημειώσεις

Η αίτηση χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία κατά την υποβολή της.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη (Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας), την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Βεβαίωση Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ως οικονομικά ανενεργά άτομα


      Μητρώα που τηρούνται

      Εθνική Βάση Δεδομένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4


      • 1 Υπηκοότητας H χορήγηση της Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει την κατοχή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης διαμένουν στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαμείνουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία άφιξης τους, υποχρεούνται μετά τη λήξη του τριμήνου να εμφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρμόδιες για τον χειρισμό θεμάτων αλλοδαπών αστυνομικές αρχές του τόπου κατοικίας τους, για καταγραφή.

       Όχι Όχι

      • 4 Εισοδηματικές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής για Πολίτες της Ένωσης προϋποθέτει ότι σε βάρος των πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια ως οικονομικά ανενεργά άτομα, δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στην ελευθερία κυκλοφορία και διαμονή τους για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 1 To ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (e-Παράβολο) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 0.5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2045

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Το Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καταβάλλεται για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους που εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης βεβαιώσεων εγγραφής. 0.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ. Φωτογραφία

       Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4x4 εκ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Αναφέρονται ενδεικτικά: μισθωτηρία συμβολαίων, τίτλοι ιδιοκτησίας, οι λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο./σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, εκκαθαριστικά εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται με επίσημο τρόπο η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο τόπος κατοικίας του αιτούντα και η εδαφική αρμοδιότητα της οικείας αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης κατοικίας του/της αιτούντα-σας επί της χορηγηθείσας σε αυτόν-ήν βεβαίωσης εγγραφής, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 4 Αποδεικτικό έγγραφο κατοχής επαρκών πόρων. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αποδεικτικό έγγραφο κατοχής επαρκών πόρων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007, ο/η αιτών-ούσα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τον εαυτό του/της και τα μέλη της οικογένειάς του/της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ιδίου Π.Δ., ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 106/2007 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της κατοχής επαρκών πόρων από μέρους του/της αιτούντα-ούσας, λαμβάνονται υπόψη αφενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφερομένου, αφετέρου το ύψος της χορηγούμενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης (σχετικός ο Ν. 4387/2016). Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η Ελλάδα δεν δύναται να προσδιορίσει το ύψος των πόρων που η ίδια θεωρεί ως «επαρκείς πόρους», αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσωπική κατάσταση του/της αιτούντα-ούσα. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο μέσο απόδειξης (π.χ. μηνιαίο εισόδημα) με αποκλεισμό άλλων μέσων, τα οποία θα ήταν εξίσου κατάλληλα να αποδείξουν ότι ο/η αιτών-ούσα διαθέτει επαρκείς πόρους. Ενδεικτικά παραδείγματα μέσων απόδειξης επαρκών πόρων μπορεί να είναι έγγραφα που αποδεικνύουν λήψη εισοδημάτων από νόμιμες πηγές (π.χ. σύνταξη, μισθοδοσία), καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, τα οποία ωστόσο επιτρέπουν τις συναλλαγές στην ελληνική επικράτεια κ.ά..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index el.htm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, ιδιωτική ή δημόσια, η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή αλλού, είναι δεκτή κατ’ αρχήν, εφόσον παρέχει πλήρη κάλυψη και δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά της Χώρας. Οι συνταξιούχοι πληρούν τον όρο της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας εάν δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από μέρους του κράτους μέλους που καταβάλλει τη σύνταξή τους. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας προσφέρει πλήρη κάλυψη όταν ο πολίτης της Ένωσης δεν μεταφέρει τη διαμονή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στο κράτος μέλος υποδοχής (Ελλάδα) και έχει την πρόσθεση να επιστρέψει, π.χ. σπουδές ή απόσπαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Υπουργική Απόφαση 8000/28/34-ιβ΄ 2021 6070 Β

       Περιγραφή Με την υπ αριθμ. 8000/28/34-ιβ΄ Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κλάσεις ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210206070

      • Νόμος 42 4071 2012 85 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 προβλέπονται ρυθμίσεις προσαρμογής στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια, τροποποιώντας τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 106/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100085

      • Προεδρικό Διάταγμα 7, 8 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 του Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στο δικαίωμα διαμονής των πολιτών της Ένωσης άνω των τριών μηνών στην ελληνική επικράτεια, ενώ το άρθρο 8 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται στη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Νόμος 38 1884 1990 81 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 38 προβλέπει την καθιέρωση ενσήμου Ελληνικής Αστυνομίας για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε είδους, τα οποία εκδίδονται από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100081

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών και προετοιμασία του διοικητικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την αίτηση και την πληρότητα των δικαιολογητικών και προετοιμάζει το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση διοικητικού φακέλου στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για έκδοση σχετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί το διοικητικό φάκελο του/της αιτούντα/ούσας στον Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτή αυτού της Υπηρεσίας του για έκδοση σχετικής απόφασης χορήγησης ή μη της βεβαίωσης εγγραφής.

       Σημειώσεις Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών, Αστυνομικά Τμήματα, ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης εγγραφής, εκδίδει σχετική απόφαση χορήγησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού της Υπηρεσίας, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης εγγραφής, εκδίδει απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 6 Συμπλήρωση εντύπου της βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στη συμπλήρωση του εντύπου της βεβαίωσης εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 106/2007, επί του οποίου επικολλάται η φωτογραφία του/της αιτούντα/ούσας και τίθεται η υπογραφή του Διευθυντή ή Διοικητή ή αναπληρωτής αυτού και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Επίδοση βεβαίωσης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην επίδοση της βεβαίωσης εγγραφής στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.