Έγκριση Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ Διάρκειας 100 Ωρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd2287d1-9cf3-46a0-8071-3ee1f123ef6f 194624

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση προγραμμάτων επιμόρφωσης για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλουν φορείς επιμόρφωσης και μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι με τις απαιτούμενες ειδικότητες, για να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας (π.χ. μηχανικών, χημικών, γεωπόνων κλπ), αποκτώντας εξειδικευμένη γνώση στα θέματα αυτά.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Παρατηρήσεις

Η παρακολούθηση του προγράμματος μειώνει την απαιτούμενη προϋπηρεσία των πτυχιούχων σχολής ΑΕΙ από τα δύο (2) στο ένα (1) έτος και ΤΕΙ (πρώην) από τα πέντε (5) στα δύο (2) έτη. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 100 ωρών από τις οποίες 75 ώρες είναι θεωρητική εκπαίδευση και 25 ώρες πρακτική εκπαίδευση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

Τίτλος

Έντυπο Α: Αίτηση με τα στοιχεία του προγράμματος

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους φορείς από την υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή. Σύμφωνα με την νομοθεσία στην αίτηση περιέχονται τα εξής στοιχεία:

♦ Η επωνυµία του φορέα που υποβάλλει την αίτηση, Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση, αρµόδιος προγράµµατος. ♦Η ακριβής διεύθυνση του χώρου επιµόρφωσης. ♦Το εµβαδόν του χώρου επιµόρφωσης ♦Το ωρολόγιο πρόγραµµα ♦Οι εκπαιδευτές και οι αναπληρωτές τους

♦Ο αριθμός των εκπαιδευόµενων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προγράμματα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο φορέας επιμόρφωσης θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της υ.α.131784/2003 (ΦΕΚ Β΄1624) δηλαδή να υπάγεται στις κατηγορίες: αρµόδια Υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, Ένωση Ελλήνων Χηµικών και πιστοποιηµένα στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι εκπαιδευτές-εισηγητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εναλλακτικά τα ακόλουθα προσόντα: 1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας τουλάχιστον 5 ετών απασχόλησης η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 1500 ώρες συνολικής απασχόλησης. 2. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικών και θετικών επιστηµών µε αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας τουλάχιστον 2 ετών απασχόλησης η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 600 ώρες συνολικής απασχόλησης και: α. έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων τουλάχιστον 60 ωρών σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του π.δ. 17/96 ή έχουν παρακολουθήσει άλλο ισοδύναµο πρόγραµµα στο εξωτερικό ή β. έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης για θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων τουλάχιστον 60 ωρών που εκτελέσθηκε µέχρι 31-12-2002 από: το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) ή ΑΕΙ και ΤΕΙ ή το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. 3. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικών ή θετικών επιστηµών µε αναγνωρισµένη πανεπιστηµιακή µεταπτυχιακή εξειδίκευση µονοετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική µε την ασφάλεια της εργασίας ή την εργονοµία. 4. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνολογικών και Θετικών Επιστηµών και αποδεδειγµένη εκπαιδευτική εµπειρία 150 τουλάχιστον ωρών, σε προγράµµατα επιµόρφωσης τεχνικών ασφάλειας την τελευταία πενταετία. ∆εν περιλαµβάνεται η εκπαιδευτική εµπειρία σε παρόµοια προγράµµατα επιµόρφωσης εργοδοτών. 5. Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και του ΕΛΙΝΥΑΕ µε αποδεδειγµένη εκπαιδευτική εµπειρία στον τοµέα της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων. 6. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνολογικών ή Θετικών Επιστηµών και άσκηση καθηκόντων τεχνικού επιθεωρητή εργασίας ή απασχόληση στο Υπουργείο Εργασίας σε θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας

       Άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο φορέας είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης απαιτείται η κατάθεση άδειας λειτουργίας σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που ο φορέας δεν είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται ότι ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 131784/5-11-2003 και εμβαδό ..... (συμπληρώνεται από τον αιτούντα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Έντυπο Δ: Κατάσταση εκπαιδευομένων Έγγραφο

       Έντυπο Δ: Κατάσταση εκπαιδευομένων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για έντυπο όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία των εκπαιδευομένων δηλαδή ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, Τίτλος πτυχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 ΕΝΤΥΠΟ Β: Ωρολόγιο πρόγραμμα σεμιναρίου Έγγραφο

       ΕΝΤΥΠΟ Β: Ωρολόγιο πρόγραμμα σεμιναρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το ωρολόγιο πρόγραμμα όπου αναγράφονται οι ώρες διδασκαλίας, η θεματολογία, η ημέρα, η ημερομηνία, η ώρα, ο εκπαιδευτής και ο αναπληρωματικός εκπαιδευτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν οι εκπαιδευτές οι οποίοι δηλώνουν: 1. Τη σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. 2. Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράµµατα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ηµερησίως και στην ίδια οµάδα εκπαιδευοµένων πέραν των 3 ωρών ηµερησίως. 3. Ότι για τις συγκεκριµένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συµµετοχή σε άλλο πρόγραµµα και ότι δεν έχουν υποχρέωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή γιατρού εργασίας. Στην περίπτωση που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν επιπλέον ότι διαθέτουν την προβλεπόµενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 131784 2003 1624 Β

       Περιγραφή Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201624

      • Νόμος 11, 22 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλειας των εργαζομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • 1 Παραλαβή του φακέλου και χρέωση στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Σημειώσεις Η χρέωση γίνεται ηλεκτρονικά αλλά ο φάκελος διακινείται σε φυσική μορφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση φακέλου στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση/φάκελος του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο του. Αν χρειαστεί έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με email για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού ελέγξει τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί διαπιστώνει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος με αρνητική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος του φακέλου από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ελέγχει την αίτηση/φάκελο σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου και την προωθεί για έλεγχο στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαπίστωση της πληρότητας και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με θετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαπίστωση της μη πληρότητας ή/και ορθότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου προωθεί τον φάκελο στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης με αρνητική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος του φακέλου από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμηματάρχη.

       Όχι Όχι


      • 10 Αποδοχή της αίτησης/φακέλου και προώθηση στο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) για γνωμοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης αποδέχεται την αίτηση/φάκελο και την προωθεί με θετική εισήγηση στο ΣΥΑΕ για γνωμοδότηση όπως προβλέπεται στον νόμο.

       Ναι Όχι


      • 11 Απόρριψη της αίτησης/φακέλου και προώθηση στο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) για γνωμοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης απορρίπτει την αίτηση/φάκελο και την προωθεί με αρνητική εισήγηση στο ΣΥΑΕ για γνωμοδότηση όπως προβλέπεται στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

       Ναι Όχι


      • 12 Προώθηση για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Υγείας κι Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα προς έγκριση και προς απόρριψη προγράμματα προωθούνται στο γνωμοδοτικό όργανο διαβούλευσης για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΣΥΑΕ) προκειμένου να εκδοθεί απλή γνώμη.

       Σημειώσεις Τυχόν μεγαλύτερη καθυστέρηση είναι πιθανό να συμβεί για λόγους που αφορούν το Συμβούλιο π.χ. λήξη θητείας και ορισμό νέων μελών.

       Όχι Όχι


      • 13 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Συγκαλείται το ΣΥΑΕ με πρόσκληση του προέδρου του (Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων) προκειμένου να γνωμοδοτήσει μεταξύ άλλων και για τα προγράμματα προς έγκριση και απόρριψη.

       Όχι Όχι


      • 14 Σύνταξη σχεδίου εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχέδιο απόφασης για έγκριση και απόρριψη των αντίστοιχων προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη και την γνωμοδότηση του ΣΥΑΕ και το διακινεί ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 15 1η Υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης υπογράφει ψηφιακά την απόφαση με τυχόν διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 16 2η Υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος διευθυντής υπογράφει ψηφιακά την απόφαση με τυχόν διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 17 Τελική υπογραφή σχεδίου εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος γενικός διευθυντής υπογράφει ψηφιακά την απόφαση με τυχόν διορθώσεις.

       Όχι Όχι


      • 18 Διεκπεραίωση της απόφασης και ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπηρεσία Πρωτοκόλλου του υπουργείου διεκπεραιώνει την απόφαση, την αναρτά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την αποστέλλει στους αποδέκτες.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.