Έγκριση Οργανογράμματος Μεταλλείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ae9bc8d-5033-4938-a1c4-79642afb6a9d 454242

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
4
)

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση και έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη οργανογράμματος μεταλλείου, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας), μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του έργου ή να επιβάλλει αύξηση των υποδιαιρέσεων του, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας ή ορθολογικής δραστηριότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται το υποβληθέν οργανόγραμμα, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά του (τεύχη). Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών), το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας, Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Ως εκ τούτου, η υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, δύναται να γίνει μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος.

Εφόσον, λοιπόν, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται το διάγραμμα οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου, τα τεύχη του δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής σφράγισης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης οργανογράμματος μεταλλείου

Σημειώσεις

Πρόκειται για την αίτηση (συνοδευτική επιστολή), με την οποία συνυποβάλλεται το προς έγκριση οργανόγραμμα μεταλλείου.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση υποβάλλεται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr

Mε τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται το υποβληθέν οργανόγραμμα, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφα (τεύχη) του. Ως εκ τούτου, η υποβολή δύναται να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας - δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης με συνημμένο το οργανόγραμμα σε ψηφιακή μορφή - και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος. Εφόσον, λοιπόν, εγκρίνεται το υποβληθέν οργανόγραμμα, τα τεύχη του δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Στην περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα του διοικούμενου απορριφθεί, ο διοικούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    Αναφορικά με την αίτηση θεραπείας, ισχύει το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), σύμφωνα με το οποίο, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την αποφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της.

    Εναλλακτικά, δύναται να προσφύγει δικαστικά.

    NACE

    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Οργανωτικής Διάρθρωσης Μεταλλείου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Οργανογράμματος Μεταλλείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος του μεταλλευτικού χώρου, στον οποίο βρίσκεται το μεταλλείο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα έγκρισης οργανογράμματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) : Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εγκριτική Απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης: Κατόπιν λήψης της απαραίτητης ΑΕΠΟ (βλέπε προϋπόθεση 2) και εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις (προϋπόθεση 1), ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης για το συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την έγκριση Οργανογράμματος Μεταλλείου: Το παράβολο προσδιορίζεται βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018, με τίτλο "Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας" (Β΄ 5018), Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται ως εξής: α) 50% στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και β) 50% στον ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753). 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2169

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο του υπό αξιολόγηση διαγράμματος οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου. Οργανόγραμμα

       Αντίγραφο του υπό αξιολόγηση διαγράμματος οργανωτικής διάρθρωσης μεταλλείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση και το επισυναπτόμενο οργανόγραμμα υποβάλλονται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr Μετά την αξιολόγηση του υποβληθέντος οργανογράμματος και επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής σφράγισης των τευχών του, τα τρία τεύχη, που εγκρίνονται και θα σφραγισθούν, δύνανται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, δια ζώσης ή με ταχυδρομείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7207

      • 2 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): Η ΑΕΠΟ καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή, για την οποία υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος μεταλλείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 4 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή, για την οποία υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης οργανογράμματος μεταλλείου. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η δυνατότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. Ο νόμος περιέχει άρθρα που τροποποιούν τον Μεταλλευτικό Κώδικα και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Μεταλλευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή αιτήματος έγκρισης Οργανογράμματος Μεταλλείου, σε 3 αντίτυπα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος χορήγησης έγκρισης οργανογράμματος με συνημμένα 3 αντίγραφα του διαγράμματος οργανωτικής διάρθρωσης, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο διευθύνοντα το έργο. Είναι δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας με υποβολή της αίτησης και του συνημμένου οργανογράμματος σε ψηφιακή μορφή, για επίσπευση της διαδικασίας και διευκόλυνση του διοικούμενου. Το αίτημα υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται για ενέργεια στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών (Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών).

       Σημειώσεις Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση υποβάλλεται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας, που αφορά η αίτηση και της συνυποβολής του κατάλληλου απαραίτητου παραβόλου.

       Όχι Όχι


      • 3 Πλήρης έλεγχος της υπόθεσης/ φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση της πληρότητας της (συνοπτικής) περιγραφής των εκτελούμενων εργασιών, του βασικού εξοπλισμού και του εργαζόμενου προσωπικού ανά χώρο ευθύνης του έργου, όπως περιγράφονται σε ειδικό προς τούτο συνοδευτικό υπόμνημα, το οποίο συνυποβάλλεται από τον αιτούντα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο διευθύνοντα το έργο. Αναλυτικότερη εξέταση των περιγραφόμενων στο υποβληθέν υπόμνημα και συσχέτιση της αιτούμενης στελέχωσης με - τις ανάγκες στελέχωσης που προκύπτουν από την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, - τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις στελέχωσης προκύπτουσες από διατάξεις του ΚΜΛΕ, (π.χ. γραφείο εκπαίδευσης, μόνιμος τεχνικός ασφαλείας) - τις τυχόν απαιτήσεις στελέχωσης των εργασιών που προκύπτουν από ανάγκες της τεχνικής επιστήμης και της ορθολογικής λειτουργίας, ώστε αυτές οι ανάγκες στελέχωσης να καλύπτονται πλήρως τόσο αριθμητικά όσο και από πλευράς γνωστικού υποβάθρου.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή αιτήματος γνωμοδότησης στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Aποστέλλεται έγγραφο προς το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας), με το οποίο της κοινοποιείται ο φάκελος του αιτήματος και ζητείται η γνώμη του, βάσει του άρθρου 14, παρ. 4 του ΚΜΛΕ, εντός τακτής προθεσμίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή γνωμοδότησης του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας) Το αίτημα πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών (Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών) για ενέργεια.

       Σημειώσεις Δεν παρέχεται εκτίμηση για τον χρόνο που μεσολαβεί από την αποστολή του αιτήματος γνωμοδότησης προς την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων έως την λήψη της γνωμοδότησης, πέραν των προβλεπόμενων στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που: - το αίτημα δεν ικανοποιεί με σαφήνεια τα κριτήρια πληρότητας, σαφήνειας και ορθότητας σύμφωνα με τον διενεργηθέντα έλεγχο ή κατόπιν λήψης σχετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και - οι ελλείψεις του φακέλου δεν επιδέχονται θεραπεία, τότε αποστέλλεται, έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτική αιτιολογία περί απόρριψης του αιτήματός του. Το οργανόγραμμα επιστρέφεται και η υπόθεση αρχειοθετείται. Η υποχρέωση του διοικούμενου για εγκεκριμένο οργανόγραμμα μεταλλείου παραμένει και δύναται να εκπληρωθεί με νέα υποβολή και εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας.

       Ναι Ναι


      • 7 Ενημέρωση του διοικούμενου για την ανάγκη διορθώσεων/ συμπληρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που: - το αίτημα δεν ικανοποιεί με σαφήνεια τα κριτήρια πληρότητας, σαφήνειας και ορθότητας σύμφωνα με τον διενεργηθέντα έλεγχο ή κατόπιν λήψης σχετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, αλλά - οι ελλείψεις του φακέλου επιδέχονται θεραπεία, τότε αποστέλλεται, έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτικές παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του αιτήματός του. Σε αυτό το στάδιο, ο διοικούμενος ενημερώνεται και για την ανάγκη προσκόμισης του απαραίτητου παραβόλου, στην περίπτωση που δεν το έχει υποβάλλει με την εκκίνηση της διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 8 Παραλαβή και αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων και διορθωμένων λοιπών παραστατικών, που ενδεχομένως ζητήθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση εγκριτικής απόφασης Οργανογράμματος Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση εγκριτικής απόφασης Οργανογράμματος: Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης του Οργανογράμματος Μεταλλείου και υπογραφή του αρμοδίως. Ανάρτηση της απόφασης στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και Κοινοποίηση της απόφασης στους εμπλεκομένους (από 1 θεωρημένο διάγραμμα οργανωτικής διάρθρωσης λαμβάνουν ο αρμόδιος φορέας, ο ενδιαφερόμενος διοικούμενος και το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων). Στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνεται όρος, σύμφωνα με τον οποίο τάσσεται τακτή προθεσμία για την πλήρωση των θέσεων του εγκεκριμένου οργανογράμματος με την κατάθεση στην υπηρεσία των αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων ανάθεσης – ανάληψης καθηκόντων. Η υποβολή των εν λόγω υπεύθυνων δηλώσεων αποτελεί εκκίνηση στη διαδικασία με τίτλο "Τήρηση μητρώου επιβλεπόντων μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων Βιομηχανικών Ορυκτών".

       Ναι Ναι


      • 10 Επιστροφή φακέλου λόγω μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατόπιν αξιολόγησης των παραληφθέντων συμπληρωματικών στοιχείων, διαπιστωθεί η μη πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτική αιτιολογία περί απόρριψης του αιτήματός του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.