Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ee7f751-f75c-4e36-a3db-8054db61a5cf 509435

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
4
)

Κόστος

150 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση του ειδικού κανονισμού ασφαλείας για κάθε μεταλλείο και χορηγείται σχετική απόφαση (εγκριτική, απορριπτική), κατόπιν αξιολόγησής του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται ο υποβληθείς κανονισμός, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφά του (τεύχη). Το ένα τεύχος τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το δεύτερο αποστέλλεται στον διοικούμενο και το τρίτο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια ελεγκτική υπηρεσιακή μονάδα, δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, η υποβολή δύναται να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr, μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος.

Εφόσον, με τη λήξη της διαδικασίας, εγκρίνεται ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας, τα τεύχη του δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

Σημειώσεις

Πρόκειται για την αίτηση/ επιστολή που συνοδεύει το τεύχος του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση υποβάλλεται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr. Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τη λήξη της διαδικασίας και εφόσον εγκρίνεται ο υποβληθείς ειδικός κανονισμός ασφαλείας, πρέπει να σφραγισθούν τρία αντίγραφα (τεύχη) του. Ως εκ τούτου, μόνο στα αρχικά στάδια της διαδικασίας η υποβολή δύναται να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: dmetal.gram@prv.ypeka.gr - δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης - και με σκοπό τη διευκόλυνση του διοικούμενου, για να επιταχυνθεί η διενέργεια του προκαταρκτικού και πλήρους ελέγχου του αιτήματος.

Εφόσον εγκρίνεται ο υποβληθείς Κανονισμός Ασφαλείας, τα τεύχη του δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα, είτε δια ζώσης, είτε με ταχυδρομείο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας ή Δικαστική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Στην περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα του διοικούμενου απορριφθεί, ο διοικούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    Αναφορικά με την αίτηση θεραπείας, ισχύει το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), σύμφωνα με το οποίο, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την αποφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της.

    Εναλλακτικά, δύναται να προσφύγει δικαστικά.

    NACE

    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος του μεταλλευτικού χώρου, στον οποίο βρίσκεται το μεταλλείο για το οποίο υποβάλλεται αίτημα έγκρισης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) : Ο διοικούμενος οφείλει να έχει ΑΕΠΟ για τη δραστηριότητά του, στο συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εγκριτική Απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης: Κατόπιν λήψης της απαραίτητης ΑΕΠΟ (βλέπε προϋπόθεση 2) και εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις (προϋπόθεση 1), ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει εγκριτική απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης για το συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την έγκριση Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας Μεταλλείου: Το παράβολο προσδιορίζεται βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018, με τίτλο "Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας" (Β΄ 5018), Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το ποσό του παραβόλου κατανέμεται ως εξής: α) 50% στον ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και β) 50% στον ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753). 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2168

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου, με τα κατάλληλα παραρτήματα, σχέδια και επεξηγήσεις. Άλλο

       Αντίγραφο του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου, με τα κατάλληλα παραρτήματα, σχέδια και επεξηγήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση υποβάλλεται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr Μετά την αξιολόγηση του ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας και επειδή δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ψηφιακής σφράγισης των τευχών του, τα τεύχη, που θα σφραγισθούν, δύναται να υποβληθούν μόνο σε φυσικά αντίγραφα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου ή σύμβαση μίσθωσης Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή τμήματος αυτού, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο, για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά τη λήψη του αιτήματος του διοικούμενου, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να εκκινεί τη διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 3 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ): Η ΑΕΠΟ καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή, για την οποία υποβάλλεται ο προς αξιολόγηση Κανονισμός Ασφαλείας και είναι προϋπόθεση για την έκδοση της τεχνικής μελέτη εκμετάλλευσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης: Η υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου και είναι του φυσικού προσώπου/ επιστήμονα που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει τον υποβληθέντα σε αξιολόγηση ειδικό κανονισμό ασφαλείας, (λχ μεταλλειολόγος μηχανικός). Στην υπεύθυνη δήλωση, ο επιστήμονας πρέπει να αναφέρει ρητά την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη του ειδικού κανονισμού στον συγκεκριμένο επιστήμονα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης: Η υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου και είναι του φυσικού προσώπου/ επιστήμονα που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει τον υποβληθέντα σε αξιολόγηση ειδικό κανονισμό ασφαλείας, (λχ μεταλλειολόγος μηχανικός). Στην υπεύθυνη δήλωση, ο επιστήμονας πρέπει να αναφέρει ρητά την ανάληψη της υποχρέωσης σύνταξης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας. Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη του ειδικού κανονισμού στον συγκεκριμένο επιστήμονα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης υποχρέωσης: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο) και αναφέρει αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη του ειδικού κανονισμού σε συγκεκριμένο επιστήμονα, που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει τον υποβληθέντα σε αξιολόγηση ειδικό κανονισμό ασφαλείας, (λχ μεταλλειολόγος μηχανικός). Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του επιστήμονα, που αναλαμβάνει τη σύνταξη του υποβληθέντος ειδικού κανονισμού ασφαλείας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης υποχρέωσης: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του μεταλλείου (φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον εκμεταλλευτή μεταλλείου αν ο εκμεταλλευτής είναι νομικό πρόσωπο) και αναφέρει αναφέρεται ρητά ότι ανατίθεται η σύνταξη του ειδικού κανονισμού σε συγκεκριμένο επιστήμονα, που έχει το δικαίωμα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία - να συντάξει τον υποβληθέντα σε αξιολόγηση ειδικό κανονισμό ασφαλείας, (λχ μεταλλειολόγος μηχανικός). Συνοδεύεται από αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του επιστήμονα, που αναλαμβάνει τη σύνταξη του υποβληθέντος ειδικού κανονισμού ασφαλείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή, για την οποία υποβάλλεται το αίτημα έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση ΑΕΠΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). Περιγραφή αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 2018 5018 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νομοθετικό Διάταγμα 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Μεταλλευτικός Κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή αιτήματος έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος χορήγησης έγκρισης ειδικού κανονισμού ασφαλείας, με συνημμένα αντίγραφα (3) του τεύχους του υπόψη κανονισμού, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό μελετητή. Το αίτημα πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών για ενέργεια.

       Σημειώσεις Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση υποβάλλεται: dmetal.gram@prv.ypeka.gr Σε αυτό το αρχικό στάδιο, είναι διαθέσιμη η υποβολή σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιηθούν τα προκαταρκτικά στάδια της αξιολόγησης του αιτήματος. Μετά την αξιολόγηση του ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας και επειδή δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ψηφιακής σφράγισης του τεύχους του ειδικού κανονισμού ασφαλείας, τα τεύχη του ειδικού κανονισμού, που θα σφραγισθούν, δύνανται να υποβληθούν μόνο σε φυσικό αντίγραφο.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια προκαταρτικού ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια προκαταρτικού ελέγχου σχετικά με την νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας που αφορά η αίτηση.

       Σημειώσεις Το χρονικό διάστημα των δύο μηνών αφορά τη συνολική διεκπεραίωση της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (λχ. ο διοικούμενος δεν έχει το απαραίτητο μεταλλευτικό δικαίωμα ή δεν του έχει χορηγηθεί η απαραίτητη ΑΕΠΟ ή Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης, κ.α.), αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτική αιτιολογία περί απόρριψης του αιτήματός του, με επιστροφή των τευχών του κανονισμού.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο και η υπόθεση του διοικούμενο προχωρά στο επόμενο βήμα.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 5 Πλήρης έλεγχος της υπόθεσης/ φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αναλυτική εξέταση της περιγραφής του χώρου ή της εγκατάστασης που αφορά η αίτηση, με τη χρήση - όπου απαιτείται - κατάλληλων σχεδιαγραμμάτων εντός του υποβληθέντος κανονισμού. Αναλυτική εξέταση των περιγραφόμενων οδηγιών και διαδικασιών, ώστε να συμφωνούν ή/και να υπερκαλύπτουν από πλευράς ασφάλειας με τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις του ΚΜΛΕ, και παράλληλα μη ύπαρξη εμφανών ασυμφωνιών με - τυχόν άλλη ειδικότερη σχετική νομοθεσία (π.χ. για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), - λοιπές σχετικές κανονιστικές διατάξεις - τα πλήρη επίσημα εγχειρίδια ή προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή. Ο υποβληθείς κανονισμός πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή ότι έλαβε υπόψη του πλήρως, κατά τη σύνταξη του υπό αξιολόγηση ειδικού κανονισμού, όλα τα ανωτέρω στοιχεία της παρούσας παραγράφου και είναι σε συμφωνία ή τα υπερκαλύπτει από πλευράς ασφάλειας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που: - το αίτημα δεν ικανοποιεί με σαφήνεια τα κριτήρια πληρότητας, σαφήνειας και ορθότητας σύμφωνα με τον διενεργηθέντα έλεγχο και - οι ελλείψεις του φακέλου δεν επιδέχονται θεραπεία, τότε αποστέλλεται, έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτική αιτιολογία περί απόρριψης του αιτήματός του με επιστροφή των τευχών του κανονισμού.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση εγκριτικής απόφασης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση εγκριτικής απόφασης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας: Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας και υπογραφή του αρμοδίως. Ανάρτηση της απόφασης στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και Κοινοποίηση της απόφασης στους εμπλεκομένους (από 1 θεωρημένο τεύχος λαμβάνουν ο αρμόδιος φορέας, ο ενδιαφερόμενος και το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων).

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που, κατά τα αρχικά στάδια, ο διοικούμενος έχει υποβάλλει τον υπό αξιολόγηση ειδικό κανονισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεριμνά, συνήθως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπηρεσία, να προσκομίσει σε φυσικά πλέον αντίγραφα τα τεύχη του ειδικού κανονισμού ασφαλείας, . Συνήθως, η απόκρισή του διοικούμενου είναι άμεση. Τυχόν καθυστέρηση από πλευράς του διοικούμενου, δεν προσμετράται στον χρόνο απόκρισης/ διεκπεραίωσης της διαδικασίας από την υπηρεσία. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Ναι


      • 8 Ενημέρωση του διοικούμενου για την ανάγκη διορθώσεων/ συμπληρώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που: - το αίτημα δεν ικανοποιεί με σαφήνεια τα κριτήρια πληρότητας, σαφήνειας και ορθότητας σύμφωνα με τον διενεργηθέντα έλεγχο, αλλά - οι ελλείψεις του φακέλου επιδέχονται θεραπεία, τότε αποστέλλεται, έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με επιστροφή των τευχών του κανονισμού, με αναλυτικές παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Τυχόν καθυστέρηση από πλευράς του διοικούμενου, δεν προσμετράται στον χρόνο απόκρισης/ διεκπεραίωσης της διαδικασίας από την υπηρεσία. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή και αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων και διορθωμένων τευχών και αξιολόγηση τους, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας. Το αίτημα πρωτοκολλείται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνεται στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών για ενέργεια.

       Σημειώσεις Τυχόν καθυστέρηση από πλευράς του διοικούμενου, δεν προσμετράται στον χρόνο απόκρισης/ διεκπεραίωσης της διαδικασίας από την υπηρεσία. Ο χρόνος αυτού του βήματος εξαρτάται από την απόκριση του διοικούμενου στις υποδείξεις συμμόρφωσης της υπηρεσίας. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος παραληφθέντων συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος παραληφθέντων στοιχείων ως προς τη συμμόρφωση του διοικούμενου με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 11 Διαπίστωση συμμόρφωσης του διοικούμενου με τις υποδείξεις της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα συμπληρωματικά ή/και διορθωμένα ή/και επικαιροποιημένα στοιχεία είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 12 Έκδοση εγκριτικής απόφασης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση εγκριτικής απόφασης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας: Σύνταξη σχεδίου απόφασης έγκρισης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας και υπογραφή του αρμοδίως Ανάρτηση της απόφασης στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» και Κοινοποίηση της απόφασης στους εμπλεκομένους (από 1 θεωρημένο τεύχος λαμβάνουν ο αρμόδιος φορέας, ο ενδιαφερόμενος και το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων).

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που, κατά τα αρχικά στάδια, ο διοικούμενος έχει υποβάλλει τον υπό αξιολόγηση ειδικό κανονισμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεριμνά, συνήθως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την υπηρεσία, να προσκομίσει σε φυσικά πλέον αντίγραφα τα τεύχη του ειδικού κανονισμού ασφαλείας, . Συνήθως, η απόκρισή του διοικούμενου είναι άμεση. Τυχόν καθυστέρηση από πλευράς του διοικούμενου, δεν προσμετράται στον χρόνο απόκρισης/ διεκπεραίωσης της διαδικασίας από την υπηρεσία. Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Ναι


      • 13 Διαπίστωση μη συμμόρφωσης του διοικούμενου με τις υποδείξεις της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα συμπληρωματικά ή/και διορθωμένα ή/και επικαιροποιημένα στοιχεία δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Όχι


      • 14 Επιστροφή φακέλου λόγω μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον, κατόπιν αξιολόγησης των παραληφθέντων συμπληρωματικών στοιχείων, διαπιστωθεί η μη πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας, αποστέλλεται έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με αναλυτική αιτιολογία περί απόρριψης του αιτήματός του με επιστροφή των τευχών του κανονισμού.

       Σημειώσεις Ο χρόνος διεκπεραίωσης του βήματος αποτελεί τμήμα των συνολικών 60 ημερών, που αναφέρθηκαν στις γενικές πληροφορίες της διαδικασίας και στο προηγούμενο βήμα 2. Συνήθως δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτές τις προθεσμίες.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.