Έγκριση ειδικού κανονισμού ασφάλειας μεταλλείου ή λατομείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0a12d8aa-9586-42ab-a1e8-4f871e5c9fc3 308335

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Από 150 έως 300 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη ειδικού κανονισμού ασφαλείας ενός μεταλλείου ή λατομείου, όπως αυτός ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης ειδικού κανονισμού ασφαλείας μεταλλείου ή λατομείου.

Σημειώσεις

Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (φυσικού ή νομικού προσώπου), της χωροταξικής θέσης του λατομικού χώρου και της χωροταξικής θέσης της εγκατάστασης, εφόσον είναι σταθερή, της έκτασής του και αναφορά των στοιχείων νομιμότητας της δραστηριότητας του είδους του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    NACE

    • 08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
    • 08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου, εξόρυξη αργίλου και καολίνης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
    • 09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
    • 05.20 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση ειδικού κανονισμού ασφάλειας λατομείου μαρμάρων, φυσικών λίθων και αδρανών υλικών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση ειδικού κανονισμού ασφαλείας μεταλλείου ή λατομείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Δικαίωμα εκμετάλλευσης από τον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του χώρου στον οποίο αναφέρεται ο υποβληθείς Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας ή το δικαίωμα μίσθωσης, σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α5) και του Κανονισμού Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης για την εκμετάλλευση λατομείου στον χώρο στον οποίο αναφέρεται ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ειδικός Κανονισμός Ασφάλειας 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2168

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Κινητή Εγκατάσταση παρασκευής εκρηκτικών υλών 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2170

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τρία (3) τεύχη Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας, με σφραγίδα και υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας συμμορφώνεται πλήρως με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), στις τυχόν ειδικές διατάξεις ασφάλειας και τα πλήρη επίσημα εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας συμμορφώνεται πλήρως με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), στις τυχόν ειδικές διατάξεις ασφάλειας και τα πλήρη επίσημα εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικά CE των μηχανημάτων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά CE των μηχανημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά CE των μηχανημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μελετητή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μελετητή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για μεταχειρισμένα μηχανήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 5 Σχεδιαγράμματα (κατόψεις, τομές) κατάλληλης κλίμακας των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό. Κάτοψη

       Σχεδιαγράμματα (κατόψεις, τομές) κατάλληλης κλίμακας των εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 6 Διάγραμμα ροής των εγκαταστάσεων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Διάγραμμα ροής των εγκαταστάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Φ4.2/71099/67/17.10.2018 2018 5018 Β

       Περιγραφή Παράβολο για την έγκριση ειδικού κανονισμού ασφάλειας μεταλλείου ή λατομείου αξίας 150 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205018

      • Νόμος 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Προεδρικό Διάταγμα 31 1990 11 Α

       Περιγραφή Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100011

      • Προεδρικό Διάταγμα 113 2012 198 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων για τον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100198

      • Προεδρικό Διάταγμα 115 2012 200 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμιδών για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100200

      • Υπουργική Απόφαση οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η) 2013 519 Β

       Περιγραφή Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200519

      • Υπουργική Απόφαση οικ.74285/176/Φ113 2018 2942 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Απόφασης οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202942

      • Προεδρικό Διάταγμα 395 1994 220 Β

       Περιγραφή Συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200220

      • Προεδρικό Διάταγμα 105 1995 67 Α

       Περιγραφή Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100067

      • Προεδρικό Διάταγμα 57 2010 97 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ” και την κατάργηση των π.δ.18/96 και 377/93.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100097

      • Προεδρικό Διάταγμα 396 1994 220 Α

       Περιγραφή Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100220

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση, με τα 3 συνημμένα τεύχη του Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΓΔΟΠΥ).

       Όχι Όχι


      • 2 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αιτήματος έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Ασφαλείας με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και πληρότητας και ορθότητας του Ειδικού Κανονισμού Ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), τις τυχόν ειδικές διατάξεις ασφάλειας, τα πλήρη επίσημα εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας άσκησης της δραστηριότητας, της πληρότητας και ορθότητας της αίτησης, των ελλείψεων του Ειδικού κανονισμού ασφάλειας και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας, η πληρότητα και ορθότητας της αίτησης, του Ειδικού κανονισμού ασφάλειας και των δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος προωθεί την αίτηση, τον Ειδικό Κανονισμό Ασφάλειας και τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης μεταλλείων της διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) του ΥΠΕΝ και ζητείται γνωμοδότηση της, εντός τακτής προθεσμίας.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρείται η νομιμότητα άσκησης της δραστηριότητας ή υπάρχουν ελλείψεις, επιστρέφονται τα 3 (τρία) τεύχη του ειδικού κανονισμού ασφαλείας με τα δικαιολογητικά, με έγγραφο της υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Η αίτηση διατηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 6 Παραλαβή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Παραλαβή της σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδος) του ΥΠΕΝ από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων, διορθώσεων του τεύχους, αποστέλλεται υπηρεσιακό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο, με επιστροφή των τευχών του κανονισμού με παρατηρήσεις, για τη συμπλήρωση των ελλείψεων του τεύχους του Ειδικού κανονισμού ασφάλειας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αξιολόγηση και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή συμπληρωματικών στοιχείων και αξιολόγηση τους ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης έγκρισης του Ειδικού κανονισμού ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά, συντάσσεται σχέδιο απόφασης έγκρισης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας και υπογράφεται αρμοδίως. Η απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • 10 Έκδοση απόφασης απόρριψης του Ειδικού κανονισμού ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον όλα τα στοιχεία δεν είναι πλήρη και ορθά και δεν επιδέχονται θεραπεία, συντάσσεται σχέδιο απόφασης απόρριψης του ειδικού κανονισμού ασφαλείας και υπογράφεται αρμοδίως. Η απόφαση αναρτάται στο Δικτυακό τόπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN και στο https://latomet.gr.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.