Έγκριση οχήματος για μεταφορά ζώων (8-12 ώρες)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0b5d8a3e-2b25-4aef-ade6-39b7fb452f4e 662612

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης των οχημάτων για την οδική μεταφορά σπονδυλωτών ζώων διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ωρών. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο προληπτικός έλεγχος συμμόρφωσης των οχημάτων μεταφοράς ζώων στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήματος εξειδικεύεται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της μεταφοράς και την χωρική άσκηση της δραστηριότητας: α) πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος για μεταφορές άνω των 8 ωρών και β) πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος για μεταφορές διάρκειας 8-12 ωρών, εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης οδικού μέσου για μεταφορές ζώντων ζώων μεγάλης διάρκειας

Σημειώσεις

Η Αίτηση, περιλαμβάνει: (α) τα στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), (β) τον/τους αριθμό(ους) κυκλοφορίας του/των οχήματος(ων), συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενών τους, (γ) τα είδη των ζώων που μεταφέρονται με το/τα όχημα(τα), (δ) την επιφάνεια δαπέδου (τετραγωνικά μέτρα) του καταστρώματος φόρτωσης του/των οχήματος(ων) και του/των ρυμουκούμενου(ων), (ε) δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση σε άλλη αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή για το/τα συγκεκριμένο όχημα(τα), (στ) τη διάρκεια της μεταφοράς (άνω των 8 ωρών, 8-12 ώρες εντός της ελληνικής επικράτειας)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αναφορά (άρθρο 27 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος για μεταφορά ζώων διάρκειας άνω των 8 ωρών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος για μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων μεγάλης διάρκειας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο μεταφορέων ζώντων ζώων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το όχημα δεν αποτελεί αντικείμενο σχετικής αίτησης που έχει ήδη υποβληθεί ή έγκρισης που έχει χορηγηθεί από άλλη αρμόδια αρχή της χώρας ή άλλου κράτους μέλους

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση καταλληλότητας, το όχημα πρέπει να διαπιστωθεί μέσω αυτοψίας ότι πληροί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου VI του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, όσον αφορά: α) τη γενική κατασκευή και τη σήμανσή του, β) τα φέροντα συστήματα πλοήγησης, αερισμού και καταγραφής δεδομένων (για οχήματα μεταφοράς ζώντων ζώων διάρκειας 8-12 ωρών εντός της ελληνικής επικράτειας δεν απαιτείται σύστημα ανεμιστήρων, αισθητήρες καταγραφής θερμοκρασίας, και σύστημα πλοήγησης), γ) τον εξοπλισμό φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης μέσω gov.gr απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Έναρξη επιχείρησης (ατομική ή εταιρεία)

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του υπό έγκριση οχήματος Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του υπό έγκριση οχήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον η σχετική αίτηση αφορά περισσότερα του ενός οχήματα, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του καθενός εξ αυτών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει άλλη αίτηση σε άλλη αρμόδια κτηνιατρική αρχή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει άλλη αίτηση σε άλλη αρμόδια κτηνιατρική αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κανονισμός 1 2005

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1665055122299&from=EL

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314754 2009 2025 Β

       Περιγραφή Λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1255/1997 και αριθ. 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΟΚ και του Κανονισμού 1255/1997» (με εξαίρεση τα άρθρα 34 και 35)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202025

      • Εγκύκλιος 261069 2007

       Περιγραφή Εφαρμογή Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά και τις συναφείς δραστηριότητες»


      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο/α άδειας κυκλοφορίας του/των υπό έγκριση οχήματος(ων), 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα ή τα οχήματα δεν τελούν σε διαδικασία έγκρισης ενώπιον άλλης αρμόδιας αρχής.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή: 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο/α άδειας κυκλοφορίας του/των υπό έγκριση οχήματος(ων), 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα ή τα οχήματα δεν τελούν σε διαδικασία έγκρισης ενώπιον άλλης αρμόδιας αρχής.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιτόπια αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών διενεργείται επιτόπια αυτοψία από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, προκειμένου να επαληθευτεί εάν το όχημα ή τα οχήματα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου VI του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων: Εισήγηση αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρική αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου VI του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή εισηγείται τη χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης του οχήματος ή των οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους που αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος για τη μεταφορά ζώων μεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών ή έως 12 ώρες), εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής κτηνιατρικής αρχής. Το κάθε πιστοποιητικό έγκρισης φέρει ένα μοναδικό διακριτικό αριθμό, ο οποίος αποτελείται από το πρόθεμα EL, ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, την ένδειξη CV (Certificate of Vehicle) και έναν αύξοντα αριθμό τεσσάρων ψηφίων (0001). Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η σχετική αίτηση αφορά σε περισσότερα του ενός οχήματα, εκδίδονται αντίστοιχες βεβαιώσεις καταλληλότητας για καθένα από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ρυμουλκούμενά τους, εφόσον δεν συνδέονται σταθερά με το όχημα.

       Ναι Όχι


      • 7 Καταχώρι ση εγκεκριμένου οχήματος στο ΟΠΣ-Κτηνιατρικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή καταχωρίζει στο ΟΠΣ-Κτηνιατρικής: (α) τον μοναδικό διακριτικό αριθμό του πιστοποιητικού έγκρισης, (β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων και των τυχόν ρυμουλκούμενών τους, (γ) την ημερομηνία ισχύος του πιστοποιητικού έγκρισης.

       Ναι Ναι


      • 8 Διαπίστωση μη πλήρωσης των προϋποθέσων: Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή μη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να αναλάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, εντός προθεσμίας που του τίθεται.

       Ναι Όχι


      • 9 Σιωπηρή απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί στην έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επιτόπια αυτοψία, το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.