Έκδοση ειδοποίησης παρ/σης αποζημίωσης ακινήτων, δικ. αμοιβής και δικ. εξόδων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με το άρθρο 7α του ν. 2882/01

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc847bfdd-66a0-4ada-bc6e-77ca91e717e9 847660

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

18 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ότι η αποζημίωση ακινήτων, αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων και δικαστικών εξόδων για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν, η οποία καθορίστηκε με τη δικαστική απόφαση με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την έκδοση των σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης. Απευθύνεται στα πρόσωπα που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα και στους δικηγόρους που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων αυτών. Το δικαστήριο, παρέχοντας την άδεια, υποχρεώνει τον βαρυνόμενο με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν από την κατάληψη του ακινήτου, εύλογο τμήμα της αποζημίωσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% της κατά το οικείο σύστημα προσδιοριζόμενης αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, άλλως της εκτιμώμενης αποζημίωσης που έχει το ακίνητο κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση ειδοποίησης παρ/σης αποζημίωσης ακινήτων, δικ. αμοιβής και δικ. εξόδων ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με το άρθρο 7α του ν. 2882/01

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή σχετικών γραμματίων παρακαταθήκης.

       Όχι Όχι

      • 1 Γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων. Γραμμάτια

       Γραμμάτιο σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης αποζημίωσης ακινήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διαδικασίας του άρθρου 7α του ν.2882/2001 .Η αποζημίωση θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • 2 Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής. Γραμμάτια

       Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τα γραμμάτια παρακαταθήκης εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου (υπόχρεο για την πληρωμή της αποζημίωσης). Τα ποσά έχουν προκύψει από τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης διαδικασία του άρθρου 7α του ν.2882/2001 και η αποζημίωση θα καταβληθεί στους πληρεξούσιους δικηγόρους των ιδιοκτητών των ακινήτων εφόσον έχουν παρασταθεί στο δικαστήριο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3418

      • Νόμος 7,7Α, 8 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 1 παρ. 3 2985 2002 18 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 Α του Ν. 2882/2001 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2985/2002 (ΦΕΚ 18/2002 τεύχος Α) - Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100018

      • Νόμος 72 παρ. 1 και 2 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 και 2 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261/17.12.2014 τεύχος Α) αντικατέστησαν τις παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, όπως αυτές είχαν αντίστοιχα τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 και παρ. 3 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Νόμος 125 παρ. 2 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α). Η διάταξη του άρθρου 125 παρ. 2 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α) πρόσθεσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α. Η διάταξη του άρθρου 125 παρ. 4 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α) πρόσθεσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 125 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α). Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 146 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α):«1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 10, οι διατάξεις του Α Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους Δ εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 280, 281 4364 2016 16 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των άρθρων 280 και 281 του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ 16/05.02.2016 τεύχος Α) επέφεραν τροποποιήσεις στη διάταξη του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100016

      • Νόμος 112 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Το άρθρο εκατοστό δωδέκατο του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ 110/30.06.2021 τεύχος Α) τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 280 του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ 16/05.02.2016 τεύχος Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 79 5042 2023 88 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 79 του ν.5042/2023 (ΦΕΚ 88/10.04.2023 τεύχος Α’) πρόσθεσε παρ. 9 στη διάταξη του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100088

      • Νόμος 31 3130 2003 76 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 31 περ. γ και δ του Ν. 3130/2003 επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 8 Παρακατάθεση αποζημίωσης του Ν. 2882/2001

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100076

      • Νόμος 72 παρ. 3 4313 2014 261 Α

       Περιγραφή Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 4313/2014 επέφερε τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Νόμος 126 παρ. 1 και 2 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 126 του Ν. 4070/2012 επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Έκδοση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή στη Δ25, στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων (β) από την αρμόδια υπηρεσία του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης ή έκδοση από αρμόδιο υπάλληλο της Δ25 του γραμματίου για έργα που βαρύνουν εναρίθμους της Δ25.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας γραμματίου παρακαταθήκης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος ορθότητας: α) ως προς το ποσό που αναγράφεται σύμφωνα με τον πίνακα παρακατάθεσης β) ως προς την αναγραφόμενη δικαστική απόφαση γ) ως προς το ΦΕΚ κήρυξης και δ) ως προς τον δικηγορικό σύλλογο (όταν το γραμμάτιο αφορά σε δικηγορική αμοιβή και δικαστικά έξοδα).

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου απόδοσης και καταβολής αποζημίωσης ακινήτων δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τους δικηγορικούς συλλόγους των πληρεξούσιων δικηγόρων των ιδιοκτητών ακινήτων για την απόδοση του και την καταβολή αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων (εφόσον ορίζονται στην δικαστική απόφαση), στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (γραμμάτια παρακαταθήκης, πίνακας παρακατάθεσης και δικαστική απόφαση).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ειδοποίησης Παρακατάθεσης ακινήτων .δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή των γραμματίων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου και την απόδοση και καταβολή αποζημίωσης, εκδίδεται η σχετική ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προιστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Ειδοποίησης παρακατάθεσης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.