Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου πλοίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση90ac3f3a-3f89-493a-a6ca-de13617b5e30 903338

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων, ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την περίπτωση μεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου και απευθύνεται σε πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρίες. Εφόσον μετά την οριστική εκκαθάριση, όλων των ΦΕ (Φύλλων Εκκαθάρισης), προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε αυτό μπορεί να επιστραφεί στον πλοιοκτήτη ή στην διαχειρίστρια εταιρία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων

Διάρκεια Ισχύος

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σε πλοία με ελληνική/ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

Σημειώσεις

Η αίτηση του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή της διαχειρίστριας εταιρίας αυτής, θα πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, για επιστροφή του τελικού πιστωτικού υπολοίπου για το χρονικό διάστημα της πλοιοκτησίας. Αν η αίτηση προσκομιστεί μέσω τρίτου θα πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σε πλοία με ελληνική σημαία σε συνάλλαγμα και σε ευρώ.

      Επίσημος τίτλος

      Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου σε πλοία με ελληνική/ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Να είναι πλοιοκτήτης, πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρία. Το πιστωτικό υπόλοιπο του πλοίου επιστρέφεται εφόσον: 1) Έχει ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν άλλες οφειλές και 2) Έχει γίνει οριστική παύση, μεταβίβαση ή διαγραφή του πλοίου

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Βαρών και Κυριότητας Πλοίου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Βαρών και Κυριότητας Πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια λιμενική αρχή, το τμήμα νηολογίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση εκπροσώπησης εταιρείας από την Υ.Μ.Ν.Ε. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εκπροσώπησης εταιρείας από την Υ.Μ.Ν.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Υ.Μ.Ν.Ε. (Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών) οτι η εταιρία υφίσταται, ή αν η εταιρία έχει διαγραφεί ΔΕΝ επιστρέφεται το πιστωτικό υπόλοιπο , εκτός και αν υπάρξει αναβίωση της εταιρίας όπου απαιτείται βεβαίωση του προϊσταμένου της Υ.Μ.Ν.Ε. ότι περατώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και η εταιρία διαγράφηκε από το οικείο Μητρώο Ναυτικών Εταιριών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό Good Standing με Apostille Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Good Standing με Apostille


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται για τις αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες (ποντοπόρα ή συμβεβλημένα πλοία) και Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 8619

      • 4 Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 5 Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της πλοιοκτήτριας εταιρίας Πληρεξούσιο

       Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της πλοιοκτήτριας εταιρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της πλοιοκτήτριας εταιρίας υπέρ του νόμιμου εκπροσώπου της ή της διαχειρίστριας αυτής, για την είσπραξη του πιστωτικού υπολοίπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5769

      • 6 Bill of Sale

       Bill of Sale

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης συμβεβλημένου πλοίου με ξένη σημαία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι

      • 7 Ασφαλιστική Ενημερότητα του υπόχρεου

       Ασφαλιστική Ενημερότητα του υπόχρεου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ΔΣ/Ν.Α.Τ., ζητείται από την Οικονομική Διεύθυνση ώστε να προχωρήσει στην ενταλματοποίηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι

      • 8 Φορολογική ενημερότητα του υπόχρεου

       Φορολογική ενημερότητα του υπόχρεου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ΔΣ/Ν.Α.Τ., ζητείται από την Οικονομική Διεύθυνση ώστε να προχωρήσει στην ενταλματοποίηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι

      • 9 IBAN του δικαιούχου Άλλο

       IBAN του δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ΔΣ/Ν.Α.Τ., ζητείται από την Οικονομική Διεύθυνση ώστε να προχωρήσει στην ενταλματοποίηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 7475

      • Προεδρικό Διάταγμα 88 913 1978 220 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν σε εξασφαλιστικά μέτρα εισπράξεων των πόρων του ΝΑΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

      • Νόμος 1 1711 1987 109 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για Βεβαιώσεις Εισφορές και Εισπράξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870100109

      • Νόμος 16 3569 2007 122 Α

       Περιγραφή Απαλλαγή υπερθεματιστών πλειστηριασμού από τέλη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100122

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και επεξεργασία δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών, και τυχόν οφειλών.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ελλιπών στοιχείων, ζητούνται τα ελλιπή δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστρέφονται διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Εύρυθμης Λειτουργίας και Ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση των εγγράφων στην Διεύθυνση Εύρυθμης Λειτουργίας και Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση των εγγράφων (δικαιολογητικών) στην Διεύθυνση Εύρυθμης Λειτουργίας και Ελέγχου, για τον έλεγχο νομιμότητας.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση μη νομιμότητας το αίτημα απορρίπτεται. Στην περίπτωση νομιμότητας επιστρέφονται τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Ενημερότητας Πλοίων, ώστε να εισαχθούν προς εξέταση από το ΔΣ/ΝΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εισήγηση θέματος για έγκριση από ΔΣ/ΝΑΤ για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση του εντάλματος στην Διεύθυνση Οικονομικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση του εντάλματος στην Διεύθυνση Οικονομικού για την διεκπεραίωση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαδικασία Επιστροφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ένταλματοποίηση ποσού.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.