Αλλαγή επωνύμου στο Δημοτολόγιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd949bcc-7d54-4f32-949d-73f4450c07f5 949754

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4 + (
4
)

Κόστος

15 €

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή επωνύμου, κατά την οποία ένα πρόσωπο ζητά να λάβει νέο επώνυμο, διαφορετικό από το επώνυμο του πατέρα ή της μητέρας, ή και των δύο, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι και σοβαροί λόγοι, ικανοί να δικαιολογήσουν τη μεταβολή του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την ίδια απόφαση δημάρχου επέρχεται αυτοδίκαια η αλλαγή επωνύμου στις περιπτώσεις που καθορίζονται από την Υ.Α Φ42301/12167 Γ.3

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή επωνύμου

Σημειώσεις

Στην αίτηση για την αλλαγή του επωνύμου θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που να δικαιολογούν την μεταβολή αυτή. Η μεταβολή του επωνύμου εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι. Ως σοβαροί λόγοι εννοούνται, για όλους τους αιτούντες μόνο τα ψυχικά προβλήματα , τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα: α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβολή επωνύμου στο δημοτολόγιο

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή επωνύμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτούντες είναι Έλληνες που έχουν κανονική εγγραφή σε δημοτολόγιο της Χώρας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης δημάρχου.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Απόφαση Δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου που εκδόθηκε κατεξουσιοδότηση του ν.δ 2573/1953. Προκειμένου περί αλλαγής επωνύμου δυνάμει αλλοδαπής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης κατά άρθρο 905 του Κ.Πολ.Δ περί αναγνώρισης δε δικασμένου αλλοδαπού τίτλου. Απόφαση

       Απόφαση Δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου που εκδόθηκε κατεξουσιοδότηση του ν.δ 2573/1953. Προκειμένου περί αλλαγής επωνύμου δυνάμει αλλοδαπής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης κατά άρθρο 905 του Κ.Πολ.Δ περί αναγνώρισης δε δικασμένου αλλοδαπού τίτλου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Πιστοποιητικό ποινικου μητρώου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ποινικου μητρώου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 5 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ( για άνδρες) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης ( για άνδρες)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 3709

      • 6 Δημοσίευση περίληψης της αίτησης αλλαγής επωνύμου σε μια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νομού ή γειτονικού νομού. Αποδεικτικό δημοσίευσης

       Δημοσίευση περίληψης της αίτησης αλλαγής επωνύμου σε μια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του νομού ή γειτονικού νομού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η περίληψη πρέπει να περιέχει ακριβή σημείωση περί του ονόματος, επαγγέλματος, τόπου και έτους γέννησης και κατοικίας του ενδιαφερόμενου, περί του επωνύμου ή απόκτηση του οποίου επιδιώκεται, ως και πρόσκληση σε κάθε αντιτιθέμενο στη ζητούμενη αλλαγή όπως μέσα σε 15 ημέρες υποβάλλει στο δήμαρχο τις αντιρρήσεις του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3940

      • 7 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης θα έχει καταχωρηθεί η αλλαγή επωνύμου βάσει της απόφασης Δημάρχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9224

      • 8 Ληξιαρχική Πράξη Έκθεσης Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική Πράξη Έκθεσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Όταν η εγγραφή στο Δημοτολόγιο δεν έχει γίνει με νόμιμο έρεισμα τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης στην οποία να έχει καταχωριστεί η απόφαση δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 1275

      • Νομοθετικό Διάταγμα 2573 1953 241 Α

       Περιγραφή Περί απαλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100241

      • Νόμος 8 2130 1993 62 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Περιφερειακής Διοίκησης, του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των Διατάξεων για τις Προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100062

      • Νόμος 9 2307 1995 113 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100113

      • Υπουργική Απόφαση Φ.42301/12167 1995 608 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200608

      • Νόμος 75 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 94 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Υπουργική Απόφαση Φ.131360/22379/13 2013 1107 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201107

      • Υπουργική Απόφαση Κεφ.Δ 90294 2022 6870 Β

       Περιγραφή Μεταβολές στοιχείων αστικής κατάστασης, προσωπικών στοιχείων των δημοτών που επήλθαν μετά την ημερομηνία εγγραφής στο Δημοτολόγιο. Οι μεταβολές διενεργούνται σε ενεργές (μη διαγραμμένες)εγγραφές, ενεργών μερίδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

      • Επίσημο έγγραφο 21252 2023

       Περιγραφή Διευκρινήσεις περί της με αρ. 90294/29-12-2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 6870 Β).


      • Υπουργική Απόφαση 90294 2022 6870 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206870

      • Υπουργική Απόφαση 13190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200896

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα τους

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη και πρωτοκολλεί το αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠ.

       Ναι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στο αρμόδιο Δημοτολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 6 Επεξεργασία του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης δημάρχου περί πρόσληψης επωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα, επωνύμου μητέρας που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του ν.δ 2573/1953.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση της οικογενειακής μερίδας για την μεταβολή του επωνύμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Παράδοση της απόφασης στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.