Αναγγελία Άσκησης Δραστηριότητας Εκμίσθωσης ΕΙΧ Αυτοκινήτων με Οδηγό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηea1eed4f-81be-40e4-990e-f5f3d70aa2f9 375869 Notification of Exercise of Leasing Activity of Private Passenger Cars with Driver

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 9 + (
1
)

Κόστος

102,4 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η οποία θα αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας την άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας».

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αναγγελίας, η ανωτέρω δραστηριότητα παρέχεται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004, η οποία χορηγείται αυτόματα.

    NACE

    • 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
    • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Άσκησης Δραστηριότητας Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. Αυτοκινήτων με Οδηγό

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Ο αιτών δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο αιτών υπερβαίνει τα 10, πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθωμένο όχημα. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο αιτών δεν υπερβαίνει τα 10, δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της περ. 3 της υποπαρ. Η.2 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και ειδικότερα: α) να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή μεταγενέστερη, β) να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει από την ημερομηνία κατασκευής τους πάνω από ένα (1) έτος, και για τα ανοικτού τύπου τα δώδεκα (12) έτη.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Πιστοποιητικό ταξινόμησης για κάθε εκμισθούμενο όχημα.

       Όχι Όχι

      • 8 Εταιρικού δικαίου Τεκμηριώνονται με τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών.

       Όχι Όχι

      • 9 Φορολογικές Τεκμηριώνονται τυχόν μεταβολές που έχει υποστεί η εταιρική δομή.

       Όχι Όχι

      • 10 Φορολογικές Στην περίπτωση Α.Ε και Ε.Π.Ε.: απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη σύστασης από Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) του ν. 3853/2010 (δηλ. πιστοποιημένος συμβολαιογράφος). Στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.: απαιτείται είτε σχετική βεβαίωση σύστασης από την Υ.Μ.Σ. (δηλ. Επιμελητήριο ή εξουσιοδοτημένο Κ.Ε.Π) είτε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης (από πιστοποιημένο ως Υ.Μ.Σ. συμβολαιογράφο, αν το επιθυμούν τα μέρη). Στην περίπτωση των συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986: απαιτούνται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 παρ. 3 του παραπάνω νόμου (σύνταξη καταστατικού και καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) πρέπει: - Να φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων. - Να είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης. - Να χρονολογούνται τουλάχιστον 30 χρόνια από το έτος κατασκευής τους. - Να μην τελούν σε καθεστώς ακινησίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο εκατό ευρώ (100,00€) στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2%, «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου 0469. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0469

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χαρτόσημο 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001. 2 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Τέλος 0,4% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001. 0.4 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι (α) η επιχείρηση (τουριστικού γραφείου ή ενοικίασης αυτοκινήτων) ή η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός (Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012) διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6τ.μ. ανά εκμισθωμένου όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, (β) η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012 διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι (α) η επιχείρηση (τουριστικού γραφείου ή ενοικίασης αυτοκινήτων) ή η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός (Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012) διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6τ.μ. ανά εκμισθωμένου όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, (β) η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012 διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατατίθεται οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή, ώστε να προκύπτει η άδεια κυκλοφορίας του. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

       Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατατίθεται οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή, ώστε να προκύπτει η άδεια κυκλοφορίας του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και υποβάλλονται πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για κάθε νέο όχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Πιστοποιητικό ταξινόμησης για κάθε εκμισθούμενο όχημα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταξινόμησης για κάθε εκμισθούμενο όχημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και υποβάλλονται πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για κάθε νέο όχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9338

      • 7 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 9338

      • 8 Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • 9 Έγγραφα απόδειξης της νόμιμης σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα απόδειξης της νόμιμης σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 και του άρθρου 87 του ν. 4070/2012

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα: - τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή - τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα: - τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή - τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.), όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 138 4764 2020 256 Α

       Περιγραφή Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100256

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. Α.50427/2440 2018 4535 Β

       Περιγραφή Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθούμενων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό της περ. 1 της υπ. Η.2. του αρ. 1 του ν. 4093/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204535

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. Α.53409/2551 2018 4065 Β

       Περιγραφή Διακριτικά γνωρίσματα των Ε.Δ.Χ. και εκμισθωμένων Ε.Ι.Χ., με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204065

      • Νόμος 21 4530 2018 59 Α

       Περιγραφή Σημείο έναρξης μίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100059

      • Νόμος 219Α 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Δυνατότητα εκμίσθωσης αυτοκινήτων με οδηγό στα τουριστικά γραφεία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Υπουργική Απόφαση οικ. A.79574/5488/16 2017 4587 Β

       Περιγραφή Ιατρικό πιστοποιητικό του οδηγού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204587

      • Νόμος 105 4199 2013 216 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τα εκμισθωμένα οχήματα με οδηγό

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100216

      • Νόμος 4093 2012 22 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις επί της διαδικασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100022

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15732 2012 3053 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203053

      • Νόμος 80 5039 2023 83 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό - Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η’ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100083

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ – ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής

       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάθεση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το ενημερωτικό έγγραφο με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Ναι Όχι


      • 13 Παράδοση εγγράφου ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Ναι Ναι


      • 14 Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 15 Υπογραφή βεβαίωσης από προϊστάμενο Π.Υ.Τ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 16 Χορήγηση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.