Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb35aacb9-ed52-4cb8-bc82-9885ee3dd852 226431 Announcement of Operation of a Private Passenger Car Rental Business

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 8 + (
1
)

Κόστος

307,2 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), η οποία αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης (Δήμος/Κοινότητα, οδός, αριθμ., ΤΚ), ΑΦΜ επιχείρησης, Δ.Ο.Υ. που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax και e-mail.»

Σημειώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της 16597/2010 υα (Α’ 2156), οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια, ακολουθώντας την διαδικασία του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) παρέχονται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με το παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, η οποία χορηγείται αυτόματα.

    NACE

    • 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
    • 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 3 Πτωχευτικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο ενδιαφερόμενος υπερβαίνει τα 10, πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση και χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθωμένο όχημα. Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που εκμισθώνει ο ενδιαφερόμενος δεν υπερβαίνει τα 10, πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση χωρίς υποχρεωτικά να διαθέτει και χώρο στάθμευσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Τα εκμισθωμένα οχήματα πρέπει να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα 12 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαθέτει προς εκμίσθωση παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) πρέπει: - να φέρουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων - να είναι ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης - να χρονολογούνται τουλάχιστον 30 χρόνια από το έτος κατασκευής τους

       Όχι Όχι

      • 1 Επιχειρ. Εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5714, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web - banking. 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5714

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 2% επί του ποσού του παραβόλου υπό τον τίτλο "λοιπών τελών χαρτοσήμου» 6 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001 0,4% επί του ποσού του παραβόλου υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» 1.20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε., το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που η Διοίκηση οφείλει να εκδώσει την άδεια (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων) άρχεται απο την ημερομηνία συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. . Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. . Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10), θα πρέπει να κατατεθούν και τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από όπου θα προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Άδεια κυκλοφορίας

       Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, κατατίθεται οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, ώστε να προκύπτει η άδεια κυκλοφορίας του. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναγράφονται στη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού και προσκομίζονται τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά για την προσήκουσα τροποποίηση της βεβαίωσης συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ομοίως δηλώνεται οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού εκμισθούμενων οχημάτων της επιχείρησης και προσκομίζονται τα δικαιολογητικά ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 16597/2010 κ.υ.α. για κάθε νέο όχημα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9039

      • 5 Πιστοποιητικό ταξινόμησης των οχημάτων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ταξινόμησης των οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό αυθεντικότητας από τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για παλαιά επιβατηγά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα νομικά πρόσωπα που επισήμως εκπροσωπούν στην Ελλάδα είναι: 1. Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α. - F.I.A.) ή 2. Η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α. -F.I.V.A.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 7 Καταστατικά της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικά της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Νομιμοποιητικά έγγραφα του νόμιμου εκπροσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα του νόμιμου εκπροσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 9 Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • Νόμος 2 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Εγγραφή στο Μητρώο Τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 17393 2012 3292 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις -Διαδικασίες για τη λειτουργία επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203292

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16597 2010 2156 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις -Διαδικασίες για τη λειτουργία επιχείρησης Εκμίσθωσης Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100202156

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12971 2016 2267 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202267

      • Υπουργική Απόφαση 15807 2020 4689 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 απόφασης Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β’ 2156)» όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204689

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8946 2021 2445 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β΄ 2156)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202445

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αναγγελία με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αναγγελίας


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αναγγελία και τα δικαιολογητικά μέσω του portal EUGO.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ – ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αναγγελία με τα συνημμένα δικαιολογητικά και παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αναγγελία έχει υποβληθεί στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Αναγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την αναγγελία στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Αναγγελίας και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την αναγγελία και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την αναγγελία και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αναγγελίας και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή, το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 9 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο υπάλληλος αναζητεί αυτεπάγγελτα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από προϊστάμενο τμήματος. Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. ελέγχει και υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

       Ναι Όχι


      • 13 Εγγραφή στο ΜΗ.ΤΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Ναι Όχι


      • 14 Χορήγηση Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο. Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Ναι Ναι


      • 15 Υπογραφή σχεδίου ενημερωτικού εγγράφου περί απόρριψης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις περί μη πτώχευσης η περί μη καταδίκης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Ναι Όχι


      • 16 Υπογραφή σχεδίου απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Ναι Όχι


      • 17 Παράδοση απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.