Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba6701aa-465f-4e90-b997-59c63b4ca263 284644 Announcement of the Operation of A Private Centre for the Technical Inspection of Vehicles (CTIV)

Η διαδικασία τελεί υπό αναμόρφωση λόγω αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

20 έως 21

Κόστος

Από 2.500 έως 12.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρπ 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (IKTEO)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Να διαθέτουν κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Να διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Να διαθέτουν σύστημα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Να διαθέτουν σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ 24966/2840/2011.(τροποποιείται με την ΥΑ 302873/6-10-2022 (Β΄ 5195) και σύμφωνα με το άρθρο 17 της οποίας, η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 14, η ισχύς του οποίου αρχίζει δέκα (10) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Να διαθέτουν πιστοποίηση από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

       Όχι Όχι

      • 1 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων, μότο και βαρέων οχημάτων μικτό. 12000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1354

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ ελαφρών και βαρέων οχημάτων μικτό. 10000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1355

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων και μότο μικτό. 6000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1356

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 4 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και μότο μικτό. 8000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1357

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 5 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων αμιγές. 5000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1358

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 6 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ μότο αμιγές. 2500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1359

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 7 Ίδρυση επέκταση ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων αμιγές. 7500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1360

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη σύσταση της εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη σύσταση της εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί κατοχής της κυριότητας του γηπέδου όπου θα λειτουργήσει το ΙΚΤΕΟ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου περί κατοχής της κυριότητας του γηπέδου όπου θα λειτουργήσει το ΙΚΤΕΟ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο μισθωτηρίου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου ή αντίγραφο μισθωτηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Άδεια δόμησης θεωρημένη από την Πολεοδομία για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης θεωρημένη από την Πολεοδομία για τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 6 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένο από μηχανικό και θεωρημένο από την Πολεοδομία. Αντί της θεώρησης μπορεί να προσκομιστεί και βεβαίωση της Πολεοδομίας. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένο από μηχανικό και θεωρημένο από την Πολεοδομία. Αντί της θεώρησης μπορεί να προσκομιστεί και βεβαίωση της Πολεοδομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 7 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου από την οικεία Τεχνική Υπηρεσία (όπου απαιτείται). Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου από την οικεία Τεχνική Υπηρεσία (όπου απαιτείται).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 8 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 3 αντίτυπα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Αναλυτική τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 3 αντίτυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Σχέδιο γενικής διάταξης του ΙΚΤΕΟ σε κλίμακα 1:200, ή 1:100. Αρχιτεκτονικό σχέδιο

       Σχέδιο γενικής διάταξης του ΙΚΤΕΟ σε κλίμακα 1:200, ή 1:100.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3879

      • 10 Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία για την ορθή εκτέλεση των εργασιών κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου - εξόδου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του ΙΚΤΕΟ με όλα τα μηχανήματα και δύο χαρακτηριστικές τομές των κτιρίων σε 3 αντίτυπα. Κάτοψη

       Κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων του ΙΚΤΕΟ με όλα τα μηχανήματα και δύο χαρακτηριστικές τομές των κτιρίων σε 3 αντίτυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 12 Τεχνική περιγραφή σε 3 αντίτυπα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΙΚΤΕΟ. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τεχνική περιγραφή σε 3 αντίτυπα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΙΚΤΕΟ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 13 Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρους σε 3 αντίτυπα. Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και σχέδια του κτιρίου ελέγχων και του περιβάλλοντος χώρους σε 3 αντίτυπα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • 14 Μελέτη εγκατάστασης αυτόματων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του ΙΚΤΕΟ, σε 3 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη εγκατάστασης αυτόματων γραμμών ελέγχου και του λοιπού εξοπλισμού του ΙΚΤΕΟ, σε 3 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 15 Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για τις δίκυκλες μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, σε 3 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Μελέτη μέτρησης της στάθμης θορύβου για τις δίκυκλες μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, σε 3 αντίτυπα και υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 16 Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του ΙΚΤΕΟ έγινε σύμφωνα με την άδεια δόμησης, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του ΙΚΤΕΟ έγινε σύμφωνα με την άδεια δόμησης, τα σχεδιαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν υποβληθεί.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 17 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 18 Υπεύθυνη δήλωση ότι το σύστημα μηχανογράφησης του ΙΚΤΕΟ πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι το σύστημα μηχανογράφησης του ΙΚΤΕΟ πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 19 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά πρότυπο ISO 9001. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά πρότυπο ISO 9001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 20 Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρεται η κατάλληλη στελέχωση του ΙΚΤΕΟ. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρεται η κατάλληλη στελέχωση του ΙΚΤΕΟ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 21 Πρωτότυπο υπόδειγμα προς έγκριση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτότυπο υπόδειγμα προς έγκριση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • Νόμος 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268) και του ν. 3919/2011 (Α’ 32). Ο ν. 2963/2001 (Α’ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», .έχει τις εξής τΤροποποιήσεις: - ν. 4850/2021 (Α΄ 208) άρθρο 73, τροποποίηση άρθρου 34 και 36 του ν. 2963/2001 (ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ) – ν. 4819/2021 (Α΄ 129), άρθρο 169, τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2963/2001 (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) - ν. 4530/2018 (Α΄ 59), άρθρο 54, τροποποίηση άρθρου 34 του, ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίαςπροϋποθέσεις) - ν. 4313/2014 (Α΄ 261), άρθρο 21, τροποποίηση ν. 3170/2008 αντικατάσταση άρθρου 11 (ένταξη στις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης) - ν. 4146/2013 (Α΄ 90), άρθρο 64, τροποποίηση άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82), άρθρο 185, τροποποίηση άρθρου 37 , του ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) - ν. 3897/2010 (Α΄ 208), άρθρο 5, τροποποίηση άρθρου 34, του ν. 2963/2001, (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) και άρθρου 36 (δικαιολογητικά) - ν. 3170/2008 (Α΄ 216), άρθρο 11, τροποποίηση άρθρου 34 του, ν. 2963/2001 (ένταξη στις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης) - ν. 3534/2007, (Α΄ 40), άρθρο 16, παρ. 1, τροποποίηση άρθρου 34, του ν.2963/2001, (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) και άρθρου 36 (δικαιολογητικά) - ν. 3446/2006, (Α΄ 49), άρθρο 24, τροποποίηση άρθρου 33 του, ν. 2963/2001, (ορισμοί), ν. 3245/2004 (Α΄ 110), άρθρο 37 του ν.2963/2001 (περί πιστοποίησης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100268

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16085 Φ.700.1 2009 770 Β

       Περιγραφή Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων − μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, σε Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200770

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 51067/6222 2009 2108 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Ελαφρών Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ελαφρών Οχημάτων), Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. − ΜΟΤΟ) και Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Βαρέων Οχημάτων). Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ.50/67540/8283/2009 (Β΄ 2467).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202108

      • Υπουργική Απόφαση 7, 8 Φ.50/48597/585 2009 1975 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) - Άρθρο 7 (άδεια ίδρυσης) - Άρθρο 8 (άδεια λειτουργίας) Η εν λόγω ΥΑ τροποποιήθηκε με τις: - ΥΑ 516/58/2014 (Β΄ 73), - ΥΑ 64008/5839/2014 (Β΄ 3102), - ΥΑ 34449/4375/2013 (Β΄ 1730), - ΥΑ 28792/3638/2013, (Β΄ 1454), - ΥΑ 9860/1132/2012, (Β΄ 1469), - ΥΑ 8265/957/2011, (Β΄ 247).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201975

      • Εγκύκλιος 27230/2888 2012

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 στη διαδικασία λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9B%CE%A71-%CE%9A%CE%9A%CE%94?inline=true

       ΑΔΑ Β4ΛΧ1-ΚΚΔ

      • Εγκύκλιος 67157/708 2019

       Περιγραφή Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ΙΚΤΕΟ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A17465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9E%CE%97%CE%91?inline=true

       ΑΔΑ 68Ρ7465ΧΘΞ-ΞΗΑ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Στην ΚΥΑ 26640/2298/2014 (Β’ 1302), στο Παράρτημα I παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμοδιο τμημα ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για ελλειπή στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, το αρμοδιο τεχνικο τμημα συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση διαβιβάζεται σε κλιμάκιο ελέγχου για τη διενέργεια αυτοψίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αυτοψία - Σύνταξη έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το κλιμάκιο ελέγχου,αποτελούμενο από έναν υπάλληλο ΠΕ/ΤΕ μηχανικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, όσον αφορά δε το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., από έναν υπάλληλο ΠΕ/ΤΕ πληροφορικής της Περιφέρειας, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει στο Τεχνικό Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκθεση ελέγχου - Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τεχνικό Τμήμα παραλαμβάνει την έκθεση ελέγχου. Σε περίπτωση απόρριψης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή με τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 10 Σχέδιο απόφασης - Έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση έγκρισης συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προωθείται προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και προωθείται προς υπογραφή στον Αντιπεριφερειάρχη.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και επιστρέφεται στο Τεχνικό Τμήμα.

       Ναι Όχι


      • 14 Αποστολή και κοινοποίηση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμόδιου Τμήματος αποστέλλει/παραδίδει τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο και την κοινοποιεί στις Διευθύνσεις Εποπτειας και Ελέγχου και στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.