Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν μεταβίβασης σε νέο ιδιοκτήτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση440cd4f7-7576-4944-996a-51c368ac0318 444775 Announcement of the Operation of a Private Vehicle Technical Inspection Centre (IKTEO) Following Transfer to a New Owner

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), στην περίπτωση μεταβίβασης της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας, σε νέο ιδιοκτήτη. Πιο συγκεκριμένα, αφορά το αίτημα για χορήγηση νέας Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας κατόπιν μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας ή Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., από τον παλιό στο νέο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Για την αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), κατόπιν μεταβίβασης της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας ή Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας από τον παλιό ιδιοκτήτη σε νέο ιδιοκτήτη, η αρμόδια Υπηρεσία χορηγεί Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, εφόσον το αίτημα συνοδεύεται από το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εφόσον πληρείται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 της υπ΄ αρ. Φ50/48597/5875/2009 υ.α. (Β΄ 1975). Για τη διαδικασία της μεταβίβασης, και τα ανάλογα υποδείγματα της αίτησης, της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος καθώς και της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ΄ αρ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκυκλίου και της υπ΄ αρ. οικ. 26640/2298/2014 (Β΄ 1302) κ.υ.α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταβολή των στοιχείων εγκατάστασης και του δηλωθέντος προσωπικού, απορρίπτεται το αίτημα της μεταβίβασης και ακολουθείται η διαδικασία της αναγγελίας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν μεταβολής, όπως αυτή ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη

Σημειώσεις

Στην υπ΄ αρ. οικ. 26640/2298/2014 ΚΥΑ (Β΄ 1302), παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων στο Παράρτημα I (ενδεικτική η αίτηση έναρξης αναγγελίας λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας (άρθρο 227 του ν. 3852/2010)
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οικίας Περιφέρειας (έως τον ορισμό Επόπτη Ο.Τ.Α), εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 118 και 131 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). Στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται αίτηση θεραπείας τόσο κατά της απόφασης, όσο και κατά των παραλείψεων νόμιμης ενέργειας των αρμόδιων οργάνων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός της ίδιας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση.

    NACE

    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
    • 71.2 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας ή Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., σε Νέο Ιδιοκτήτη

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) Κατόπιν Μεταβίβασης σε Νέο Ιδιοκτήτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών (νέος ιδιοκτήτης) να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Τα στοιχεία της εγκατάστασης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., του οποίου πρόκειται να μεταβιβαστεί η άδεια λειτουργίας του σε νέο ιδιοκτήτη, δεν έχουν μεταβληθεί και εξακολουθούν να είναι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, καθώς και το υφιστάμενο προσωπικό παραμένει ως είχε δηλωθεί.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Θα πρέπει να έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το πρότυπο του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του παλαιού ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του παλαιού ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο παλαιός ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δηλώνει ότι, μεταβιβάζει την άδεια λειτουργίας ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε νέο ιδιοκτήτη. Η διαδικασία της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του υπόχρεου ή ηλεκτρονικά. Στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο νέος ιδιοκτήτης του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δηλώνει ότι, δεν έχει υπάρξει μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης και του δηλωθέντος προσωπικού. Η διαδικασία της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του υπόχρεου ή ηλεκτρονικά. Στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του Υπευθύνου Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Υπευθύνου Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. δηλώνει ότι, δεν έχει υπάρξει μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης και του δηλωθέντος προσωπικού. Η διαδικασία της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία του υπόχρεου ή ηλεκτρονικά. Στον παραπάνω σύνδεσμο υπάρχει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO 9001. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατά το πρότυπο ISO 9001.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., κατά το πρότυπο ISO 9001, εκδίδεται στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις ζ και η, της παρ. 1, του άρθρου 37, του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), καθώς και με την υπ΄ αρ. 20628/2206/2012 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Β49Ξ1-ΖΧΠ) περί Πιστοποίησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και συγκεκριμένα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της εγκυκλίου, σχετικά με τους κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς που μπορούν να χορηγούν πιστοποίηση σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 34 και 36 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». Σχετικά είναι τα άρθρα 34 και 36 του ν. 2963/2001 που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.


      • Νόμος 3 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Τίτλος: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Στο άρθρο 3 προβλέπεται: α) η κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων και β) η ελεύθερη άσκηση επαγγελμάτων μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 26640/2298 2014 1302 Β

       Περιγραφή Η Απόφαση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την απλούστευση και ένταξη της διαδικασίας Αναγγελίας λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.), καθώς και της διαδικασίας μεταβολής των στοιχείων Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201302

      • Υπουργική Απόφαση 7 και 8 50/48597/5875 2009 1975 Β

       Περιγραφή Η απόφαση αυτή καθορίζει του όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). Εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201975

      • Εγκύκλιος 27230/2888 2012

       Περιγραφή Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14), κατά τη διαδικασία λειτουργίας των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. και δίνονται πρότυπα έντυπα αιτήσεων για την εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 της εγκυκλίου δίνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων. Βάσει της εγκυκλίου, η απαίτηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. καταργείται και υποβάλλεται πλέον αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια αρχή.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%924%CE%9B%CE%A71-%CE%9A%CE%9A%CE%94%22&page=0

       ΑΔΑ Β4ΛΧ1-ΚΚΔ

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας Μεταβίβασης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε νέο Ιδιοκτήτη


       Περιγραφή Η Αναγγελία Λειτουργίας Μεταβίβασης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. σε νέο Ιδιοκτήτη, γίνεται σύμφωνα με την υπ΄ αρ. οικ. 27230/2888/29.6.2012 (Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκύκλιο, η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες της υπ αριθμ. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ 1975 Β 2009) υπουργικής απόφασης.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου για τη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης, θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8 της υπ. αρ. Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης Αναγγελίας κατόπιν Μεταβίβασης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - Χειροκίνητα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης Αναγγελίας κατόπιν Μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από τον παλιό σε νέο ιδιοκτήτη, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8, της υπ. αρ. Αριθμ. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ 1975 Β 2009) υ.α., με φυσικό τρόπο.

       Σημειώσεις Στο Παράρτημα Ι, της υπ αριθμ. οικ. 26640/2298/2014 (Β΄ 1302) ΚΥΑ παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων Αναγγελίας για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και στο Παράρτημα Ι της υπ αρ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκυκλίου. Ο τίτλος της "ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" διαμορφώνεται ανάλογα για την αναγγελία της Μεταβίβασης.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή Αίτησης Αναγγελίας κατόπιν Μεταβίβασης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. - Ψηφιακά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Παραλαβή της Αίτησης Αναγγελίας κατόπιν Μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. από τον παλιό σε νέο ιδιοκτήτη, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Αίτηση, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 8, της υπ. αρ. Αριθμ. Φ50/48597/5875 (ΦΕΚ 1975 Β 2009) υ.α., ψηφιακά.

       Σημειώσεις Στο Παράρτημα Ι, της υπ αριθμ. οικ. 26640/2298/2014 (Β΄ 1302) ΚΥΑ παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων Αναγγελίας για Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και στο Παράρτημα Ι της υπ αρ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκυκλίου. Ο τίτλος της "ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" διαμορφώνεται ανάλογα για την αναγγελία της Μεταβίβασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος Πληρότητας Δικαιολογητικών - Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πρωτοκολλάει την αίτηση Αναγγελίας Μεταβίβασης.

       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατόπιν Μεταβίβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία, μετά τον έλεγχο πληρότητας και πρωτοκόλλησης της αίτησης, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος Μεταβίβασης.

       Σημειώσεις Στο Παράρτημα Ι της υπ΄ αρ. οικ. 26640/2298/2014 ΚΥΑ (Β΄ 1302), παρέχονται υποδείγματα Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος, όπως π.χ. η Βεβαίωση Αναγγελίας Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και στο Παράρτημα Ι της υπ αρ. 27230/2888/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκυκλίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος διαπίστωσης συνδρομής όλων των νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση Αναγγελίας Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν Μεταβίβασης στο νέο Ιδιοκτήτη, ελέγχει την πληρότητα συνδρομής όλων των νόμιμων προϋποθέσεων για τη Μεταβίβαση.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ФEK A’ 32), μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας (τρείς μήνες από την ημερομηνία αναγγελίας), ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί την επιχείρηση ελεύθερα.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που αρμόδια υπηρεσία, μετά τον έλεγχο, διαπιστώσει ότι πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, χορηγεί Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο όνομα του νέου Ιδιοκτήτη, αποκλειστικά εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

       Σημειώσεις Στο Παράρτημα ΙΙ, της υπ΄ αρ. οικ. 27230/2888/29.6.2012 (Β4ΛΧ1-ΚΚΔ) εγκυκλίου, δίνεται υπόδειγμα Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας, το οποίο δύναται να παρέχεται και στη Μεταβίβαση Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο..

       Ναι Όχι


      • 8 Απόρριψη Αίτησης Αναγγελίας κατόπιν Μεταβίβασης Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει είτε ότι, έχουν υπάρξει μεταβολές στην εγκατάσταση ή στο προσωπικό, είτε ότι, δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αναγγελία Μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του I.K.T.E.O., απορρίπτει την αίτηση Μεταβίβασης, αποκλειστικά εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση διαπίστωσης μεταβολών, ακολουθείται η διαδικασία της αναγγελίας λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν μεταβολής στοιχείων εγκατάστασης, όπως αυτή ισχύει.

       Ναι Ναι


      • 9 Κοινοποίηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί τη νέα Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας, στις Διευθύνσεις Εποπτείας και Ελέγχου και στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.