Αναγγελία Λειτουργίας Ναυλομεσιτικού Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3db4a773-6e51-4bf9-9f4c-3b01cb3381df 690941 Announcement of Operation of a Ship Brokerage Office

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 6 + (
1
)

Κόστος

307,2 + (
6.000
) €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ’ αριθμ. 798/13.1.2012 κ.υ.α. (Β 19)

Σημειώσεις

Τα νομίμως λειτουργούντα ναυλομεσιτικά γραφεία μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για τη νόμιμη λειτουργία αυτών, απαιτείται Βεβαίωση Συνδρομής νόμιμων Προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, βλ. ανωτέρω) και υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 798/13.1.2012 κ.υ.α. (Β 19)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Ναυλομεσιτικού Γραφείου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Ο αιτών δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Κατάθεση Εγγυητικής επιστολής υπέρ Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 1 Ναυλομεσιτικά Γραφεία. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5717, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web -banking. 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5717

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001, 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» 6 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, 0,4% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» 1.20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 4 Εγγυητική επιστολή Τρόπος πληρωμής: Ταμείο Τραπέζης, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ασφαλιστικές Εταιρείες 6000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.. Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 4 Εγγυητική επιστολή ύψους 6.000€ πενταετούς διάρκειας υπέρ Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Τουρισμού ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Εγγυητική επιστολή ύψους 6.000€ πενταετούς διάρκειας υπέρ Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Τουρισμού ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ), προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το ναυλομεσιτικό γραφείο. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρηματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου. Η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δικαιούχους. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οικεία Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Εφόσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση ανάκλησης, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων επαναχορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής χωρίς να κατατεθεί άλλη πενταετούς τουλάχιστον ισχύος, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8289

      • 6 Νομιμοποιητικά έγγραφα περί νομίμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα περί νομίμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • Νόμος 1 παρ. 8, 2 παρ. 4 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Εγγραφή ΜΗ.Τ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Τροποποίηση: - ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρ. 2 άρθρο 5 -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 20 του Π.Δ. 127/2017.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 798 2012 19 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων− Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120200019

      • Υπουργική Απόφαση 19431 2013 2201 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 798/13−1−2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων − Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α ́ 63)» (ΦΕΚ Β ́ 19).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202201

      • Νόμος 4, παρ. 6 3270 2004 187 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100187

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος, κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή, το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 8 Προώθηση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας ΠΥΤ.

       Όχι Όχι


      • 9 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ελέγχει και υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 12 Παράδοση εγγράφου στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 13 Υποβολή απόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απουσίαζαν στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος πληρότητας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού ελέγχει εκ νέου την πληρότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 15 Εγγραφή στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 16 Σύνταξη βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 17 Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων από προϊστάμενο Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ.

       Όχι Όχι


      • 19 Χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τη υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του, ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.