Αναγγελία Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3ba0d0e-be82-43fb-8f65-30fdeb9164c9 337579

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  3 έως 7 +
  (2)

  Κόστος

  300
  -
  307.2
  + (
  5000
  ) €

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για αναγγελία λειτουργίας τουριστικών γραφείων. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου άρθρου 8 του ν.1599/1986.

  Σημειώσεις

  Προσκόμιση αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία αναγράφει: «Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας τη λειτουργία τουριστικού γραφείου και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της ανωτέρω επιχείρησης με τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση επιχείρησης (Δήμος/Κοινότητα, οδός, αριθμ., ΤΚ), ΑΦΜ επιχείρησης, Δ.Ο.Υ. που ανήκει η επιχείρηση, τηλέφωνο, fax και e-mail. Τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για τη νόμιμη λειτουργία αυτών, απαιτείται η Βεβαίωση Συνδρομής νόμιμων Προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν υποβολής σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν.393/1976(Α’ 199)

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

     NACE

     • 79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
     • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
     • 79.00 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
     • 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
     • 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αναγγελία Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,,
       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.
        Δικαίωμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το ίδιο δικαίωμα και για Έλληνες πολίτες και για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

        Όχι Όχι

       • 4 Πτωχευτικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

        Όχι Όχι

       • 5 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Στην περίπτωση που το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στην οικεία ΠΥΤ και υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

        Όχι Όχι

       • 6 Οικονομικές Κατάθεση Εγγυητικής επιστολής υπέρ Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..

        Όχι Όχι

       • 7 Τεχνικές Στην περίπτωση που το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη εγκατάσταση.

        Όχι Όχι

       • 1 Τουριστικά Γραφεία. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου. 300 €

        Κωδικός e-παραβόλου 5713

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

        Όχι

       • 2 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 πλέον 2% επί του ποσού υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» 0 € - 6 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Όχι

       • 3 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001 πλέον 0,4% επί του ποσού υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» 0 € - 1.20 €

        Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

        Είδος κόστους Χαρτόσημο

        Όχι

       • 4 Εγγυητική επιστολή 5000 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

        Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

        Όχι

       • Νόμος 30 και 31 4875 2021 250 Α

        Περιγραφή Πρότυποι τουριστικοί προορισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης, οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού, ιαματικές πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίχυση τουριστικής ανάπτυξης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubwXrl8Hm3UzMgyzBL3ov4gPfN3IZyvCebe95rnu6Ubd

       • Νόμος 25,26,27,33 4582 2018

        Περιγραφή Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές Μορφές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTjs1iNf2b-MblBSLPyQ7cVVmSmKLhYaOyYbI0IbTI7n

       • Νόμος 1 παρ. παρ. 4 4276 2014 115 Α

        Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Εγγραφή ΜΗ.ΤΕ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJsW3h5u 6-dOw5sORLabkh5nMQGWDt6XY461lXhACX

       • Νόμος υποπαράγραφος Η.2. παρ. 1, παρ.5α 4093 2012 222 Α

        Περιγραφή Εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Δ.) αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία. Τροποποιήσεις: - ν. 4582/2018 (Α΄ 208) άρθρο 28 - Προσθήκη παρ. 5Α (Επιτρέπεται μεταφορά χωρίς κόμιστρο από τουριστικά γραφεία). - ν. 4254/2014 (Α΄ 85), παρ. 2 Υποπ. ΣΤ. 14 - Τροποποίηση περ. 1, υποπ. Η.2 (Απαγόρευση μεταφοράς με κόμιστρο από τουριστικά γραφεία), παρ. 2 Υποπ. ΣΤ 14 - Τροποποίηση στοιχείο α, περ. 3, υπ. παρ. Η.2 (Δυνατότητα εκμίσθωσης στα τουριστικά γραφεία Ε.Ι.Δ. με οδηγό).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8VcYaROL9Gu95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRFSfhR3nsvkZCmW0JSYiDFuNST1mbGj A8-3lTMFmEB

       • Νόμος αρ.4, παρ.6 3270 2004

        Περιγραφή Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGQ kZuUB4NxXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5x5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY BBKa29Myi1HL-BrHZh0oT8SGY1o14E69Fbo-t0DS9

       • Νόμος 393 1976 199 Α

        Περιγραφή Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων. Τροποποιήσεις: - ν. 4549/2018 (Α΄ 105) Τμήμα Η’ άρθρο 44 - Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία) - ν. 4582/2018 (Α΄ 208), άρθρο 25 - Προσθήκη παρ. 2 αρ. 3 του ν. 393/1976 (Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών), αρ. 24 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία), αρ. 26 - Προσθήκη παρ. 5 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τουριστικό γραφείο μέσω διαδικτύου), παρ. 1 αρ. 27 - Προσθήκη παρ. 1 αρ. 6 του ν. 393/1976 (Πεδίο δραστηριότητας), παρ. 2 αρ. 27 - Προσθήκη παρ. 1 αρ. 11 του ν. 393/1976 (Πρόστιμο), αρ. 24 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 (Λειτουργία) - Ν. 4403/2016 (Α΄ 125) άρθρο 29 - Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τίτλοι ιδιοκτησίας - Αναρίθμηση δικαιολογητικών) - Κ.Υ.Α. 16016/2012 (Β΄ 3055) άρθρο 1 - Τροποποίηση περ. β, γ και δ παρ. 1 αρ. 3 του ν. 393/1976 (Διαδικασία) - Κ.Υ.Α. 15408/2012 (Β΄ 2991) άρθρο 2 - Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τίτλοι ιδιοκτησίας), παρ. 4 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυητική Επιστολή), αρ. 1 - Τροποποίηση αρ. 3 του ν. 393/1976 (Χορήγηση άδειας λειτουργίας) - Κ.Υ.Α 14737/2011 (Β΄ 2607), παρ. 4 - Τροποποίηση αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυήσεις), παρ. 5 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 6 του ν. 393/1976 (Ορισμός αρμόδιου φορέα υλοποίησης) - Κ.Υ.Α 1597/2011 (Β΄ 108), παρ. 3 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Έκδοση Ε.Σ.Λ.), παρ. 4 αρ. 3 - Τροποποίηση αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυήσεις), παρ. 1 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία - Έκδοση εισιτηρίων) - ν. 3105/2003 (Α΄ 29) παρ. 4 άρθρο 52 - Τροποποίηση παρ. 3 του αρ. 11 του ν. 393/1976 (Δικαίωμα και διαδικασία προσφυγών) - Π.Δ. 288/1991 (Α΄ 102) άρθρο 3 - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Έκδοση Ε.Σ.Λ.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEE8HdDZpIXTHdtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUKdXH4q5wK 3KhZaf4GPj3yKyFnh9d-zut2p9B10HzJ

       • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

        Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Τροποποίηση: - ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρ. 2 άρθρο 5 -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 20 του Π.Δ. 127/2017.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaO8Lkraz9S1fpWNnuW5R64JcOtIyrOyMfyy6gaingk1

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15408 2012 2991 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄108), όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Τροποποίηση: - Κ.Υ.Α. 16016/2012 (ΦΕΚ 3055/Β/2012) αρ. 2 - Τροποποίηση Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 15408/2012 (Β΄ 2991)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL863onwxewgRMtiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtePHZcOKQwQlDXclxTihUsSKysx3jgjZHbhHMSKi5kma

       • Υπουργική Απόφαση 16016 3055 Β

        Περιγραφή Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8DrfpbbFUTysliYHTRwL0-OJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQF6YGD2Gls4HzTj-QpXbZDnbieQ2zG9BY 2tk8MzMT7

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

        Όχι Όχι


       • 6 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

        Όχι Όχι


       • 8 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

        Όχι Όχι


       • 9 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή σχεδίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει και υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή σχεδίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

        Όχι Όχι


       • 12 Παράδοση εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

        Όχι Όχι


       • 13 Υποβολή απόντων δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απουσίαζαν στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

        Όχι Όχι


       • 14 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. ελέγχει εκ νέου την πληρότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 15 Εγγραφή στο ΜΗ.Τ.Ε

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

        Όχι Όχι


       • 16 Σύνταξη βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

        Όχι Όχι


       • 17 Υπογραφή βεβαίωσης από προϊστάμενο τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ. Ακολουθεί η Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από προϊστάμενο τμήματος.

        Όχι Όχι


       • 18 Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από προϊστάμενο ΠΥΤ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

        Όχι Όχι


       • 19 Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τη υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο θα προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α’ 199), επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν ως άνω αναφερόμενου νόμου. Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης. Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφισταμένης και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


        Όχι

       • 2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλλους της Ε.Ε.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., «το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για φυσικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για νομικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο / αρμόδια προς τούτο αρχή έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για φυσικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή Πιστοποιητικό μη κήρυξης σε πτώχευση (για νομικό πρόσωπο) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο / αρμόδια προς τούτο αρχή έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000€, η οποία εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000€, η οποία εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Η εγγυητική επιστολή, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και από ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3646/1928 (Α’ 154). Στην εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία έχει πενταετή τουλάχιστον διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από την ημερομηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ισχύος. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το τουριστικό γραφείο. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρηματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου. Η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δικαιούχους. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οικεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.. Εφόσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση ανάκλησης, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων επαναχορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.. Φορολογικά πιστοποιητικά

        Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ..

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά αποκλειστικά τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Νομιμοποιητικό έγγραφο περί νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Νομιμοποιητικό έγγραφο περί νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 7 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 8 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών, που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών, που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 9 Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.