Αναγγελία Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe3ba0d0e-be82-43fb-8f65-30fdeb9164c9 337579 Announcement of the Operation of Tourist Offices

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας ΠΥΤ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 7 + (
1
)

Κόστος

307,2 + (
5.000
) €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για αναγγελία λειτουργίας τουριστικών γραφείων. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου

Σημειώσεις

Τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για τη νόμιμη λειτουργία αυτών, απαιτείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν υποβολής σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν.393/1976 (Α’ 199). Σε περίπτωση διοργάνωσης πακέτων διακοπών απαιτείται ασφαλιστήριο συμβόλαιο (αστικής επαγγελματικής ευθύνης), στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός του ασφαλιστηρίου και η επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρίας. Το εν λόγω ασφαλιστήριο κατατίθεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

    NACE

    • 79.1 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
    • 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
    • 79.00 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
    • 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
    • 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.
       Δικαίωμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το ίδιο δικαίωμα και για Έλληνες πολίτες και για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.


       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό και νομικό πρόσωπο) δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.


       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση. Στην περίπτωση που το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση, η οποία γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ και στην οικεία ΠΥΤ και υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά


       Όχι Όχι

      • 6 Οικονομικές Κατάθεση Εγγυητικής επιστολής υπέρ Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..


       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Στην περίπτωση που το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη εγκατάσταση.


       Όχι Όχι

      • 1 Τουριστικά Γραφεία. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2%, λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό: 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό: 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo, με χρήση των μοναδικών συνθηματικών taxisnet του ενδιαφερομένου, στον κωδικό παραβόλου: 5713. Κατόπιν της έκδοσής του, το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος, ή μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (web-banking). 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5713

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 πλέον 2% επί του ποσού υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου» 6 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001 πλέον 0,4% επί του ποσού υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» 1.20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 4 Εγγυητική επιστολή 5000 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο θα προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση, εκτός αν το τουριστικό γραφείο λειτουργεί μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α’ 199), επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν ως άνω αναφερόμενου νόμου. Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου απαιτείται η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης. Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενου τουριστικού γραφείου σε τουριστικό γραφείο που παρέχει αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου υπηρεσίες, και αντίστροφα, εκδίδεται νέα Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε αντικατάσταση της υφισταμένης και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 2905

      • 2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλλους της Ε.Ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλλους της Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., «το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής χωρίς να κατατεθεί άλλη πενταετούς τουλάχιστον ισχύος, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. Πιστοποιητικό

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000€, η οποία εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Εγγυητική επιστολή ύψους 5.000€, η οποία εκδίδεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εγγυητική επιστολή, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εκδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και από ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3646/1928 (Α’ 154). Στην εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία έχει πενταετή τουλάχιστον διάρκεια, αναφέρεται ότι η ισχύς της παρατείνεται αυτοδίκαια για ένα επιπλέον εξάμηνο μετά από την ημερομηνία ανάκλησης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων για οποιονδήποτε λόγο καθώς επίσης εάν πριν τη λήξη της ισχύος της, δεν κατατεθεί άλλη εγγυητική επιστολή πενταετούς τουλάχιστον ισχύος. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ., προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων καταναλωτών που προέρχονται από τις συναλλαγές τους με το τουριστικό γραφείο. Πριν την έκδοση της απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού καλεί την επιχείρηση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης του ενός (1) μηνός να τακτοποιήσει τις χρηματικές απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν σε βάρος της και αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έναν (1) επιπλέον μήνα με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Υ.Τ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί, εκδίδεται η σχετική πράξη κατάπτωσης χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου. Η απόδοση στον δικαιούχο του προϊόντος της εγγυητικής επιστολής που κατέπεσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται με την υποβολή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Εάν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός και το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, τούτο αποδίδεται συμμέτρως στους δικαιούχους. Με την απόφαση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η επιχείρηση καλείται από την οικεία Π.Υ.Τ. να την αποκαταστήσει στο ακέραιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ.. Εφόσον η επιχείρηση αποκαταστήσει στο ακέραιο το ποσό της εγγυητικής επιστολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την απόφαση ανάκλησης, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων επαναχορηγείται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης νέας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής χωρίς να κατατεθεί άλλη πενταετούς τουλάχιστον ισχύος, η Β.Σ.Ν.Π. αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά αποκλειστικά τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7140

      • 6 Νομιμοποιητικό έγγραφο περί νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικό έγγραφο περί νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών, που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) από την αρμόδια προς τούτο αρχή. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών, που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και τις ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες) από την αρμόδια προς τούτο αρχή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8619

      • Νόμος 30 και 31 4875 2021 250 Α

       Περιγραφή Πρότυποι τουριστικοί προορισμοί ολοκληρωμένης διαχείρισης, οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού, ιαματικές πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίχυση τουριστικής ανάπτυξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100250

      • Νόμος 25,26,27,33 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές Μορφές Τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Νόμος 1 παρ. παρ. 4 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Εγγραφή ΜΗ.ΤΕ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος υποπαράγραφος Η.2. παρ. 1, παρ.5α 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Δ.) αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία. Τροποποιήσεις: - ν. 4582/2018 (Α΄ 208) άρθρο 28 - Προσθήκη παρ. 5Α (Επιτρέπεται μεταφορά χωρίς κόμιστρο από τουριστικά γραφεία). - ν. 4254/2014 (Α΄ 85), παρ. 2 Υποπ. ΣΤ. 14 - Τροποποίηση περ. 1, υποπ. Η.2 (Απαγόρευση μεταφοράς με κόμιστρο από τουριστικά γραφεία), παρ. 2 Υποπ. ΣΤ 14 - Τροποποίηση στοιχείο α, περ. 3, υπ. παρ. Η.2 (Δυνατότητα εκμίσθωσης στα τουριστικά γραφεία Ε.Ι.Δ. με οδηγό).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος αρ.4, παρ.6 3270 2004 187 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100187

      • Νόμος 393 1976 199 Α

       Περιγραφή Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων. Τροποποιήσεις: - ν. 4549/2018 (Α΄ 105) Τμήμα Η’ άρθρο 44 - Τροποποίηση άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία) - ν. 4582/2018 (Α΄ 208), άρθρο 25 - Προσθήκη παρ. 2 αρ. 3 του ν. 393/1976 (Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών), αρ. 24 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία), αρ. 26 - Προσθήκη παρ. 5 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τουριστικό γραφείο μέσω διαδικτύου), παρ. 1 αρ. 27 - Προσθήκη παρ. 1 αρ. 6 του ν. 393/1976 (Πεδίο δραστηριότητας), παρ. 2 αρ. 27 - Προσθήκη παρ. 1 αρ. 11 του ν. 393/1976 (Πρόστιμο), αρ. 24 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 (Λειτουργία) - Ν. 4403/2016 (Α΄ 125) άρθρο 29 - Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τίτλοι ιδιοκτησίας - Αναρίθμηση δικαιολογητικών) - Κ.Υ.Α. 16016/2012 (Β΄ 3055) άρθρο 1 - Τροποποίηση περ. β, γ και δ παρ. 1 αρ. 3 του ν. 393/1976 (Διαδικασία) - Κ.Υ.Α. 15408/2012 (Β΄ 2991) άρθρο 2 - Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Τίτλοι ιδιοκτησίας), παρ. 4 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυητική Επιστολή), αρ. 1 - Τροποποίηση αρ. 3 του ν. 393/1976 (Χορήγηση άδειας λειτουργίας) - Κ.Υ.Α 14737/2011 (Β΄ 2607), παρ. 4 - Τροποποίηση αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυήσεις), παρ. 5 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 6 του ν. 393/1976 (Ορισμός αρμόδιου φορέα υλοποίησης) - Κ.Υ.Α 1597/2011 (Β΄ 108), παρ. 3 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Έκδοση Ε.Σ.Λ.), παρ. 4 αρ. 3 - Τροποποίηση αρ. 5 του ν. 393/1976 (Εγγυήσεις), παρ. 1 αρ. 3 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 1 του ν. 393/1976 (Λειτουργία - Έκδοση εισιτηρίων) - ν. 3105/2003 (Α΄ 29) παρ. 4 άρθρο 52 - Τροποποίηση παρ. 3 του αρ. 11 του ν. 393/1976 (Δικαίωμα και διαδικασία προσφυγών) - Π.Δ. 288/1991 (Α΄ 102) άρθρο 3 - Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 4 του ν. 393/1976 (Έκδοση Ε.Σ.Λ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100199

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 127 2017 157 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Τροποποίηση: - ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρ. 2 άρθρο 5 -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 20 του Π.Δ. 127/2017.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100157

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15408 2012 2991 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1597/28−01−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ» (ΦΕΚ Β΄108), όπως ισχύει. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Τροποποίηση: - Κ.Υ.Α. 16016/2012 (ΦΕΚ 3055/Β/2012) αρ. 2 - Τροποποίηση Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. 15408/2012 (Β΄ 2991)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202991

      • Υπουργική Απόφαση 16016 2012 3055 Β

       Περιγραφή Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203055

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με συνημμένα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την πρωτοκολλεί, παράλληλα χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή τη Βεβαίωση Υποβολής αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στην κατά τόπο αρμόδια Π.Υ.Τ. την αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου της οικείας Π.Υ.Τ. προωθεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στον Προϊστάμενο της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 8 Χρέωση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων χρεώνει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά αυτής στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν τα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως ελλιπή το στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων ελέγχει και υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου με τις ελλείψεις της αίτησης και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 12 Παράδοση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων αποστέλλει / παραδίδει το υπογεγραμμένο έγγραφο στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 13 Υποβολή απόντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που απουσίαζαν στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. ελέγχει εκ νέου την πληρότητα της αίτησης και των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 15 Εγγραφή στο ΜΗ.Τ.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ εγγράφει την επιχείρηση στο οικείο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.), εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 16 Σύνταξη βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων.

       Όχι Όχι


      • 17 Υπογραφή βεβαίωσης από προϊστάμενο τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Π.Υ.Τ. Ακολουθεί η Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από προϊστάμενο τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 18 Υπογραφή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από προϊστάμενο ΠΥΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Π.Υ.Τ. υπογράφει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων και την επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

       Όχι Όχι


      • 19 Χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ. χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τη υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων με βάση τον τρόπο που έχει επιλέξει κατά την αίτησή του ταχυδρομικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.