Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής τρίτου κύκλου (διδακτορικού)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81a435ce-b9ff-4775-afdd-d19fd30dc5de 814359 Recognition of third-cycle foreign academic degrees (doctorate)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 13

Κόστος

133,12 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής τρίτου (3ου) κύκλου. Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://e-doatap.doatap.gr.

Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να ενημερώνονται για την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών τους.

Η διαδικασία αναγνώρισης απευθύνεται σε κατόχους Διδακτορικού Τίτλου από ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής και συνίσταται στην ισοδυναμία των τίτλων ως προς τατων Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αναγνώρισης Πτυχίου

Σημειώσεις

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι Αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στη δικτυακή πύλη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση επανεξέτασης
    
    Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών τρίτου (3ου) κύκλου (διδακτορικού) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας διδακτορικών τίτλων αλλοδαπής τρίτου (3ου) κύκλου σπουδών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής τρίτου (3ου) κύκλου.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή Ακαδημαϊκού Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην εν λόγω πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για ημεδαπούς πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην δικτυακή πύλη.

       Ναι Ναι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης του προς Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου είναι αξίας 130,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 133,12 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. 133.12 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.doatap.gr/paravola/

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού http://www.doatap.gr/

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Έντυπο συγκατάθεσης. Δήλωση

       Έντυπο συγκατάθεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου και είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Με το έντυπο αυτό, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ι-δρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Τίτλου πρώτου (1ου) Κύκλου Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Τίτλου πρώτου (1ου) Κύκλου Σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βασικό Πτυχίο/Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του τίτλου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών (πτυχίου/βασικού τίτλου σπουδών). Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο τίτλος πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών), πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου (βλ. Διαδικασία Δ..Ο.Α.Τ.Α.Π. με κωδικό 531918 στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 5 Τίτλος τρίτου (3ου) κύκλου σποδών (διδακτορικός τίτλος) Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος τρίτου (3ου) κύκλου σποδών (διδακτορικός τίτλος)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του τίτλου 3ου κύκλου σπουδών (διδακτορικού τίτλου) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, το οποίο είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση** (παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν ο τίτλος εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. είτε Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

       • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
        • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html (mfa.gr), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 6 Πιστοποιητικό μαθημάτων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μαθημάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον προβλέπεται παρακολούθηση μαθημάτων από το Πρόγραμμα Σπουδών, απαιτείται επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται αντίγραφο, το οποίο, εναλλακτικά, θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφό του στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να το αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

       • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
        • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html (mfa.gr), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 7 Εργασία Τίτλου τρίτου (3ου) κύκλου σπουδών/ διδακτορική διατριβή. Αποδεικτικό σπουδών

       Εργασία Τίτλου τρίτου (3ου) κύκλου σπουδών/ διδακτορική διατριβή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για το αρχείο της διδακτορικής διατριβής, όπως αυτή κατατέθηκε στο Ίδρυμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 8 Περίληψη διδακτορικής διατριβής Αποδεικτικό σπουδών

       Περίληψη διδακτορικής διατριβής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η διατριβή που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 2825

      • 9 Βεβαίωση του ιδρύματος. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του ιδρύματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από το ίδρυμα απονομής ότι για την διεξαγωγή του συνόλου του προγράμματος δεν έχει μεσολαβήσει κανένας ιδιωτικός φορέας στην Ελλάδα που προσφέρει προγράμματα σπουδών με συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Απαιτείται εφόσον το Ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα. Πληροφορίες: https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/ Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί από το Ίδρυμα προέλευσης απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση Ιδρύματος συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυ-ναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η Βεβαίωση Ιδρύματος, σε νο-μίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημέ-νων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 10 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά περίπτωση, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Επισύναψη επιπλέον εγγράφων βοηθητικών για την αναγνώριση του τίτλου (μέχρι 10 επιπλέον αρχείο). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην πύλη e-doatap ώστε να πληροφορούνται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την περίπτωσή τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 11 Παράρτημα διπλώματος (diploma supplement) Πιστοποιητικό

       Παράρτημα διπλώματος (diploma supplement)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). Απαιτείται εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 12 Μεταφορά πιστωτικών μονάδων Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταφορά πιστωτικών μονάδων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α ή από μέρος σπουδών απαιτείται η επισύναψη σε ενιαίο αρχείο των παρακάτω δικαιολογητικών: Α) Το πτυχίο και το πιστοποιητικό μαθημάτων από το ίδρυμα από το/α ο-ποίο/α έχει γίνει η μεταφορά των μονάδων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών ή μόνο το πιστοποιητικό μαθημάτων αν δεν είχε ολοκλη-ρωθεί ο κύκλος σπουδών Β) Βεβαίωση από το ίδρυμα που έχει απονείμει τον υπό αναγνώριση τίτλο, στην οποία θα διευκρινίζεται η αναγνώριση/μεταφορά πιστωτικών μονάδων Όλα τα ανωτέρω πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση από τον ενδιαφε-ρόμενο σε ενιαίο αρχείο και επιπλέον να ζητηθούν με δική του ευθύνη να σταλούν και στον ΔΟΑΤΑΠ (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr), ώστε να γίνει αντιπαραβολή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκδίδονται από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημέ-νων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προ-γενέστερο/α πτυχίο/α όπου το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελ-λάδα κατατίθεται επιπλέον: Βεβαίωση Τόπου Σπουδών Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ί-δρυμα που έχουν αναγνωρισθεί /μεταφερθεί μαθήματα και να σταλεί α-πευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 13 PhD holder consent form. Δήλωση

       PhD holder consent form.       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών επιθυμεί την εκκίνηση της διαδικασίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ένταξη της διατριβής του στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), συμπληρώνει και υπογράφει το έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Προσοχή: Η ταξινόμηση βάσει των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο για ορισμένες διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4765/2021.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9429

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος 5 3027 2002 152 Α

       Περιγραφή Άρθρο 5 - Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμιζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Νόμος 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • 1 Παραλαβή αίτησης και προέλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος του φακέλου και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή εσφαλμένα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

       Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για την κατάσταση της αίτησής του και για τυχόν επιπρόσθετες από την πλευρά του ενέργειες, μέσω της πλατφόρμας eDoatap.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή φακέλου στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο βήμα αυτό πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: α) επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, β) συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και γ) έλεγχος για την ύπαρξη προηγούμενου αναγνώρισης ή μη όμοιων τίτλων.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

       Σημειώσεις Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Πράξης του Προέδρου Δ.Σ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ή μη του τίτλου λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναγνώρισης.

       Σημειώσεις Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.