Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd5cf355b-f78f-451d-a677-5db3c7003df5 577908

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση όσων νομίμων Κατόχων ή/και Κυρίων αρχαίων, βυζαντινών, μεταβυζαντινών κινητών μνημείων το επιθυμούν, ως Συλλέκτες Μνημείων, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Παρέχεται σε Φυσικά Πρόσωπα, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ που έχουν ήδη την ιδιότητα του Νομίμου Κατόχου ή/και Κυρίου αρχαίων, βυζαντινών, μεταβυζαντινών κινητών μνημείων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ


Παρατηρήσεις

Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Κινητών Αρχαίων Μνημείων Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/structure.aspx Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση περί χορήγησης αδείας συλλέκτη

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση χορήγησης αδείας συλλέκτη κινητών μνημείων, προσδιορίζοντας για ποια ομάδα μνημείων, από αυτά που βρίσκονται στη νόμιμη κατοχή ή/και κυριότητά του, ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως συλλέκτης

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση αδείας συλλέκτη κινητών μνημείων

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση Νομίμου Κατόχου ή Κυρίου Αρχαίων Μνημείων ως Συλλέκτη Μνημείων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Συλλεκτών Κινητών Μνημείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να έχει αναγνωρισθεί ως νόμομος Κάτοχος ή Κύριος Κινητών Αρχαίων Μνημείων


       Όχι Όχι

      • 2 Ικανότητας Ο αιτών πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για την προστασία και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών φύλαξης και διατήρησης των αντικειμένων της συλλογής, καθώς και για την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του συλλέκτη.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν θα πρέπει έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντωνεγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη διοίκησή του (N. 3028/2002, άρθρο 23, παράγρ. 2γ, άρθρο 31, παράγρ. 2)

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έμπορος νεότερων μνημείων ή υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν παρόμοια επιχείρηση, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων (Ν. 3028, άρθρο 31, παράγρ. 2).

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Ο νόμιμος κάτοχος ή/και κύριος κινητών μνημείων δύναται να αναγνωριστεί ως Συλλέκτης εφόσον τα κινητά μνημεία που βρίσκονται στη νόμιμη κατοχή ή/και κυριότητά του συνθέτουν ενιαίο σύνολο ή ενιαία σύνολα από καλλιτεχνική, ιστορική ή επιστημονική άποψη. (Ν. 3028/2002, άρθρο 31. παράγραφος 1).

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση χορήγησης Αδείας Νομίμου Κατόχου ή/και Κυρίου κινητών μνημείων ή/και Βεβαίωση Δήλωσης Κυριότητας κινητών μνημείων Άδεια

       Απόφαση χορήγησης Αδείας Νομίμου Κατόχου ή/και Κυρίου κινητών μνημείων ή/και Βεβαίωση Δήλωσης Κυριότητας κινητών μνημείων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1 %CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82 %CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D %CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Άδεια Κατοχής Κινητού Αρχαίου Μνημείου

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την απόφαση χορήγησης αδείας κατοχής ή/και κυριότητας κινητών μνημείων που έχει εκδοθεί στο όνομά του με συνημμένους τους καταλόγους των αντικειμένων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δίωξης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη δίωξης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο αιτών δεν θα πρέπει έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντωνεγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη διοίκησή του (N. 3028/2002, άρθρο 23, παράγρ. 1γ, άρθρπ 31, παράγρ. 2)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος για την αναγνώριση του αιτούντος ως συλλέκτη Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος για την αναγνώριση του αιτούντος ως συλλέκτη

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έμπορος νεότερων μνημείων ή υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν παρόμοια επιχείρηση, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων (Ν. 3028, άρθρο 31, παράγρ. 2). Σημειώνεται ότι οι δύο απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα έντυπο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 31 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Νόμος 3028/2002: Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α. 31: Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης νόμιμου κατόχου ή κυρίου κινητών αρχαίων μνημείων ως συλλέκτη μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Υποβολή Αίτησης για χορήγηση αδείας Συλλέκτη Κινητών Μνημείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, νόμιμος κάτοχος ή/και κύριος κινητών μνημείων υποβάλει στην συναρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία-Εφορεία Αρχαιοτήτων (με βάση τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του), έντυπη ή ψηφιακή Αίτηση με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Συνυποβάλλει επίσης την Απόφαση βάσει της οποίας έχει αναγνωριστεί ως νόμιμος κάτοχος ή/και κύριος κινητών μνημείων και τους καταλόγους των αντικειμένων για τα οποία επιθυμεί την ιδιότητα του συλλέκτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια ελέγχου - αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου-αυτοψίας από την αρμόδια, λόγω χωρικής αρμοδιότητας, Εφορεία Αρχαιοτήτων. Αρχαιολόγοι της αρμόδιας Εφορείας μεταβαίνουν στην οικία του ενδιαφερομένου και πραγματοποιούν έλεγχο και φωτογράφιση των κινητών μνημείων που βρίσκονται στην νόμιμη κατοχή ή/και κυριότητά του.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση Αίτησης-Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η συναρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία-Εφορεία Αρχαιοτήτων διαβιβάζει στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ την αίτηση, τον φάκελο του ενδιαφερόμενου, καθώς και τη σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία εισήγησης του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων προετοιμάζει την εισήγηση του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και διαβιβάζει την υπόθεση στη Γραμματεία του ΚΑΣ για να περιληφθεί σε ημερήσια διάταξη.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής εισηγείται με φυσική παρουσία το θέμα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. (Ν. 3028/2002, άρθρο 31, παράγρ. 1). Το συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με τη χορήγηση ή μη της αδείας συλλέκτη.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή Γνωμοδότησης από Γραμματεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη γνωμοδότηση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών/Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης Αδείας Συλλέκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών/Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων συντάσσει το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο αφού υπογραφεί από την ιεραρχία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.