Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcf22046e-a051-4c72-81e7-40a50fcc04ee 306678

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης και απευθύνεται σε πολίτες, οι οποίοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις. Οι λόγοι συνείδησης πρέπει να απορρέουν από μία γενική αντίληψη για τη ζωή, βασισμένη σε συνειδητές θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή ηθικές πεποιθήσεις, που εφαρμόζονται από το άτομο απαράβατα και εκδηλώνονται με τήρηση ανάλογης συμπεριφοράς. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Όσοι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να απασχολήσουν άτομα της κατηγορίας αυτής.

Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερόμενων. Δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης, ανεξάρτητα από τους επικαλούμενους λόγους, όσοι:

α. Έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.

β. Έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγιού ή παρόμοιων εκδηλώσεων οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων.

γ. Έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:

α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως την στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.

Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία είκοσι (20) ημερών.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία παρέχουν δικαίωμα χορήγησης αναβολής λόγω υπηρετούντος αδελφού, της οποίας η διάρκεια είναι ίση με το χρόνο της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που θα εκπλήρωναν, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

Προσαυξάνεται η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας κάθε φορά που οι αντιρρησίες συνείδησης:

α. Ασκούν συνδικαλιστική δραστηριότητα ή συμμετέχουν σε απεργία κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο ίσο με τις ημέρες απεργίας.

β. Τιμωρούνται κατά το χρονικό διάστημα της εναλλακτικής υπηρεσίας τους, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων για χορήγηση αδειών απουσίας, με ποινές οι οποίες ισχύουν για τους υπαλλήλους του φορέα που διατέθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η εναλλακτική υπηρεσία αυξάνεται για χρόνο διπλάσιο των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία:

α. Δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων.

β. Θεωρούνται οιονεί καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.

γ. Δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο διατίθενται, εξομοιώνονται όμως με τους υπαλλήλους του φορέα αυτού σε ό,τι αφορά την υγειονομική περίθαλψη και γενικά τη διοικητική μέριμνα.

δ. Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών

ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.

στ. Δεν δικαιούνται, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της υπηρεσίας τους, άδειας κυνηγίου ή οποιασδήποτε άλλης άδειας, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί όπλων και πυρομαχικών, εκτός και αν εκπέσουν από το δικαίωμά τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Τα άρθρα :

13. Απαλλαγή από τη στράτευση,

14. Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας,

15. Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων,

16. Αναβολή κατάταξης κρατουμένων,

17. Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

32. Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών,

34. Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων και

37. Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας,

του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

Αν στα πρόσωπα που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων :

18. Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

19. Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες,

19Α. Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN),

20. Αναβολή κατάταξης υποψήφιων σπουδαστών ανώτερης ή ανώτατης σχολής,

21. Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ναυτικής ικανότητας,

22. Αναβολή κατάταξης ναυτολογημένων,

23. Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού,

25. Αναβολή κατάταξης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού,

27. Αναβολή κατάταξης όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και

28. Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών – ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών – δημάρχων,

του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005), όπως κάθε φορά ισχύουν, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι.

ΕΚΠΤΩΣΗ

Εκπίπτουν από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας και μεταφέρονται στην κατηγορία των υπόχρεων ένοπλης θητείας όσοι:

α. Διαπράττουν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, τα οποία μπορούν να επιφέρουν, για το προσωπικό του φορέα που διατέθηκαν, απόλυση ή λύση της σχέσης εργασίας.

β. Κηρύσσονται ανυπότακτοι, λόγω μη παρουσίασής τους στον φορέα που διατέθηκαν εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

γ. Όσοι απώλεσαν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων αναγνωρίσθηκαν ως αντιρρησίες συνείδησης.

Σε περίπτωση έκπτωσης από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, το υπόλοιπο των υποχρεώσεων εκπληρώνεται ενόπλως και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών. Ο χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που διανύθηκε αναγνωρίζεται ως χρόνος ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης κατά το ήμισυ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αμέσως μετά την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια στρατιωτική υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξετασθεί η σωματική του ικανότητα. Στην επιτροπή αυτή οφείλει να παρουσιασθεί αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της παραπομπής σ αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το αίτημα του ενδιαφερομένου απορρίπτεται και υποχρεούται για κατάταξη. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παραλείψεων, επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία εξέτασης της σωματικής τους ικανότητας, απαιτεί διαδοχικά στάδια εξέτασης τους από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και στη συνέχεια παρουσίασή τους ενώπιον της οικείας Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής για την τελική κρίση.

2. Όσοι από τους παραπάνω παραπεμπόμενους κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε όσους χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισης τους ως αντιρρησιών συνείδησης διακόπτεται και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών, όμοιων με αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Τα δικαιολογητικά όλων των υπολοίπων (όσων κριθούν ικανοί για στράτευση), υποβάλλονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης.

3. Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτημάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 του ν.3421/05 (ΦΕΚ 302 Α΄), η οποία διαμορφώνει τη γνώμη της από τη μελέτη του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο και αν το κρίνει αναγκαίο, από την αυτοπρόσωπη παρουσίαση ενώπιον της ύστερα από ειδική πρόσκληση και αποτελείται από : α. Τρεις (3) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές-πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική. β. Ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. γ. Έναν (1) ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Όσοι τελικά αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης διατίθενται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε φορείς του δημόσιου τομέα, αφού ληφθούν υπόψη οι γραμματικές και επαγγελματικές τους γνώσεις καθώς και οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό. Η υπηρεσία που θα εκπληρώσουν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν έχει το χαρακτήρα μιας τυπικής εργασιακής σχέσης. Τον ακριβή φορέα του δημοσίου στον οποίο διατέθηκαν και την προθεσμία παρουσίασής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο θα τους αποσταλεί ταχυδρομικά στην δηλωθείσα από τους ίδιους διεύθυνση κατοικίας. Όσοι έφεδροι αναγνωριστούν ως αντιρρησίες συνείδησης διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την αναγνώρισή του ως αντιρρησίας συνείδησης για θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς λόγους, στην οποία αναφέρει τα πλήρη ληξιαρχικά του στοιχεία, τη διεύθυνση διαμονής του, καθώς και τις γραμματικές και τις επαγγελματικές του γνώσεις.

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) επί του αιτήματος, θετική ή αρνητική, πλην των περιπτώσεων επιστροφής του στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένη πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση ως αντιρρησίας συνείδησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Στρατολογικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν υπηρετήσει ενόπλως για οσοδήποτε χρονικό διάστημα στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τους εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν λάβει άδεια οπλοφορίας ή να μην έχουν ζητήσει να τους χορηγηθεί άδεια, καθώς και να μη συμμετέχουν σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων, κυνηγιού ή παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έγκλημα που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες: α. Από τους στρατεύσιμους: Εφόσον πρόκειται για πρωτόκλητους, από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σε αυτές, ενώ όσοι κλήθηκαν για κατάταξη και έτυχαν αναβολής, μετά τη διακοπή ή λήξη της και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη. β. Από τους ανυπότακτους: Μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους και μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις. γ. Από τους έφεδρους: Από την ημερομηνία πρόσκλησής τους για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σε αυτές.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει τους λόγους που επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχει σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγιού κ.λ.π, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τον εμποδίζει στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει τους λόγους που επικαλείται για να αναγνωρισθεί ως αντιρρησίας συνείδησης, ότι δεν έχει υπηρετήσει σε Σώματα Ασφαλείας ή στις Ελληνικές ή ξένες Ένοπλες Δυνάμεις και ότι δεν συμμετέχει σε μεμονωμένες ή συλλογικές δραστηριότητες σκοπευτικών αγώνων ή αγώνων κυνηγιού κ.λ.π, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη χρήση όπλων, μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων που τον εμποδίζει στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης για λόγους συνείδησης. Η δήλωση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από οποιαδήποτε άλλα έγγραφα στοιχεία, τα οποία είτε ενισχύουν είτε διευκρινίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνομικών και Δασικών Αρχών του τόπου κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα μητρώα αρρένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγιού ούτε έχει ζητήσει να του χορηγηθούν τέτοιες άδειες. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των Αστυνομικών και Δασικών Αρχών του τόπου κατοικίας του καθώς και του τόπου εγγραφής του στα μητρώα αρρένων, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άδεια οπλοφορίας ή κυνηγιού ούτε έχει ζητήσει να του χορηγηθούν τέτοιες άδειες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας». Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για έγκλημα, που έχει σχέση με χρήση όπλων, πυρομαχικών ή παράνομης βίας».

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήματός τους, συνιστάται να προσκομίσουν, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαιώσεις από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευμα που πρεσβεύουν (οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους) και η χρονολογία ένταξής τους (βαπτίσματος) στο θρήσκευμα αυτό, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραμματικών γνώσεων του γυμνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς επίσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Βεβαίωση

       Ειδικά για όσους επικαλούνται τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την εξέταση του αιτήματός τους, συνιστάται να προσκομίσουν, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαιώσεις από την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή, από τις οποίες να προκύπτει το θρήσκευμα που πρεσβεύουν (οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους) και η χρονολογία ένταξής τους (βαπτίσματος) στο θρήσκευμα αυτό, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις γραμματικών γνώσεων του γυμνασίου ή λυκείου στο οποίο φοίτησαν ή φοιτούν, από τις οποίες να προκύπτει επιπλέον και τυχόν απαλλαγή τους από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς επίσης και ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο του τόπου διαμονής του. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο του τόπου διαμονής του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 59-65, 66 παρ.6, 68 παρ.3, 69 παρ.4 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 59 : Γενικές διατάξεις και ορισμοί, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167). Άρθρο 60 : Διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167), με το άρθρο 23 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 61 : Τρόπος εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και με το άρθρο 12 παρ.9 του ν.4361/2016 (ΦΕΚ 10 Α/01-02-2016, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100010). Άρθρο 62 : Υπαγωγή των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 78, 80 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και με το άρθρο 23 παρ.2,3 και άρθρο 50 παρ.1 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 63 : Δικαιολογητικά, προθεσμίες και διαδικασία υπαγωγής και κατάταξης. Άρθρο 64 : Πρόσκληση - Ανάληψη υπηρεσίας – Έκπτωση, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167) και με το άρθρο 23 παρ.4,5 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 65 : Τελικές διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-2010, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167). Άρθρο 66 : Αρμοδιότητες για στρατολογικά θέματα – Προσφυγές, όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παραγράφου 6 με το άρθρο 23 παρ.7 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 68 : Δαπάνες κίνησης των καλουμένων για κατάταξη, όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παραγράφου 3 με το άρθρο 23 παρ.8 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067). Άρθρο 69 : Στρατευόμενοι υπάλληλοι, όπως ισχύει μετά την προσθήκη της παραγράφου 4 με το άρθρο 23 παρ.9 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Νόμος 78, 79 3883 2010 167 Α

       Περιγραφή Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. Άρθρο 78 : Ζητήματα εναλλακτικής υπηρεσίας Άρθρο 79 : Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 22 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067), την υπ’αριθμ. Φ.429.1/19/281812/11 (ΦΕΚ 517 Β/5-4-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200517) απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας, το άρθρο 32 του ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157) και με το άρθρο 12 παρ.7 του ν.4361/16 (ΦΕΚ 10 Α/01-02-2016, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100010) .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100167

      • Υπουργική Απόφαση Φ.420/79/81978/Σ.300/21-12-2005 Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2005 1854 Β

       Περιγραφή Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/1/280116/Σ.21/11-01-11 (ΦΕΚ 111 Β/07-02-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200111) απόφαση ΥΕΘΑ, το άρθρο 1 παρ.1,2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ και με το άρθρο 7 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/24-09-19 ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας 2019 3697 Β

       Περιγραφή Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203697

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59298-59302 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή σε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητα του φακέλου αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Eφόσον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, το αίτημα απορρίπτεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Ομοίως απορρίπτεται το αίτημα στις περιπτώσεις, που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, δεν αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/02 (Α΄302).

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων προς εξέταση σωματικής ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αμέσως μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών: α. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να εξετασθεί η σωματική του ικανότητα. Στην επιτροπή αυτή οφείλει να παρουσιασθεί αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της παραπομπής σ' αυτήν. Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, το αίτημα του ενδιαφερομένου απορρίπτεται και υποχρεούται για κατάταξη. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παραλείψεων, επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία εξέτασης της σωματικής του ικανότητας, απαιτεί διαδοχικά στάδια εξέτασής του από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων και στη συνέχεια παρουσίασή του ενώπιον της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών για την τελική κρίση. β. Εφόσον ο παραπεμπόμενος κριθεί ακατάλληλος για στράτευση (Ι5), απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. γ. Εφόσον του χορηγηθεί αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, η διαδικασία αναγνώρισης του ως αντιρρησία συνείδησης διακόπτεται και εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, αυτή επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη της αναβολής, κατόπιν υποβολής νέων δικαιολογητικών. δ. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος κριθεί ικανός για στράτευση, τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Αιτήματος στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος (μαζί με τα δικαιολογητικά) από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5) ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

       Σημειώσεις Αυτοί για τους οποίους υποβάλλονται δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), παραμένουν νόμιμα εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων έως την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν σε αυτές ή να αναλάβουν υπηρεσία, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους ή λόγω ένταξής τους στους υπόχρεους εναλλακτικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύγκληση Ειδικής Επιτροπής άρθρου 62 ν. 3421/2005

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄302), εφόσον υπάρχουν αιτήματα για εξέταση, συγκαλείται με μέριμνα του προέδρου της, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και συνεδριάζει, όσες φορές απαιτείται, εντός των δύο (2) επομένων μηνών από την κατάταξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς στρατευσίμων ή από την υποχρέωση κατάταξης για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης, αναλόγως αν πρόκειται για στρατεύσιμους ή έφεδρους.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση υπόθεσης από την Ειδική Επιτροπή και έκδοσης γνωμοδότησης (πρακτικού)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για κάθε υπόθεση και γνωμοδότηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Στο πρακτικό αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση της επιτροπής και όλα τα αναγκαία ληξιαρχικά και στρατολογικά στοιχεία του ενδιαφερομένου. Η γνωμοδότηση αναφέρεται στην υπαγωγή ή μη του ενδιαφερομένου, στις διατάξεις εναλλακτικής υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Υποβολή σχεδίου απόφασης στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προς λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων και τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πρακτικών, ο εισηγητής παραδίδει τους σχετικούς φακέλους στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία τους υποβάλει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επισυνάπτοντας σε κάθε φάκελο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού και σχέδιο υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο σύμφωνο με αυτό του πρακτικού, καθώς και σχετική πρότασή της για το φορέα ή τους φορείς στους οποίους μπορεί να διατεθεί και τις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με τα προσόντα και τις επαγγελματικές ή γραμματικές γνώσεις του. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφωνεί με το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης, συντάσσεται άλλο σύμφωνα με την εντολή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Λήψη Απόφασης Αναγνώρισης ή μη Αντιρρησία Συνείδησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την αποδοχή ή όχι των σχετικών αιτημάτων αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 62 του ν.3421/05 (Α΄ 302).

       Όχι Όχι


      • 9 Αποδοχή Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και στον ακριβή φορέα του δημοσίου τομέα στον οποίο διατίθεται ο ενδιαφερόμενος προς εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος θα πληροφορηθεί με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο θα του αποσταλεί ταχυδρομικά στη δηλωθείσα από τον ίδιο διεύθυνση κατοικίας και θα έχει προθεσμία παρουσίασης, στον αρμόδιο φορέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας, δύο (2) μηνών από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Όσοι έφεδροι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης διαγράφονται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Ναι Ναι


      • 10 Απόρριψη Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.