Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης – Εγχώρια Εμπορική Έκθεση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5a4afea6-d5a5-4d08-9de9-a53d50a16c0e 138444 Announcement of the Operation of a Trade Fair - Domestic Trade Fair

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Δήμοι, Τμήματα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων ή Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειών (για διεθνείς εκθέσεις)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση λειτουργίας έκθεσης από διοργανωτή ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Η υποβολή ανακοίνωσης - γνωστοποίησης του ενδιαφερόμενου διοργανωτή πραγματοποιείται στον οικείο δήμο ή σε περίπτωση διεθνούς έκθεσης, στην οικεία Περιφέρεια. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων ή Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειών (για διεθνείς εκθέσεις)

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση / Ανακοίνωση

Σημειώσεις

Στη γνωστοποίηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου (ΦΠ): - ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου (ΝΠ): - ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου - η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα - ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του ΝΠ και ο - ο αριθμός ΓΕΜΗ

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται ο διακριτικός τίτλος της έκθεσης καθώς και η διευκρίνηση αν απευθύνεται μόνο σε εμπόρους ή και στο ευρύ κοινό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης – Εγχώρια Εμπορική Έκθεση

      Επίσημος τίτλος

      Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης – Εγχώρια Εμπορική Έκθεση

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η ανακοίνωση/γνωστοποίηση υποβάλλεται έναν μήνα πριν τη λειτουργία της έκθεσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου ο διοργανωτής δηλώνει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα απάτης, υπεξαίρεσης, χρεωκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης του νόμου για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να παρευρίσκονται στην έκθεση γενικός ιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμος για παροχή πρώτων βοηθειών.

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Να υφίσταται συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από την διαμόρφωση και λειτουργία του εκθεσιακού χώρου ή κέντρου και τη λειτουργία της έκθεσης εμπίπτουν στο ν.2939/2001, η διαχείριση αυτών γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Να τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 8 Πολεοδομικές Το πλάτος των διαδρόμων των επισκεπτών να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα (εκθέσεις για εμπόρους) και 3 μέτρα (εκθέσεις για κοινό) Οι διαστάσεις των διαδρόμων επισκεπτών, θα πρέπει να πληρούν σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις των πολεοδομικών διατάξεων.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Να έχουν καθοριστεί το είδος των εκθεμάτων ή ο κλάδος που θα προβληθεί.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Να προσδιοριστεί το ακριβές ωράριο λειτουργίας και το χρονικό διάστημα λειτουργίας (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Να υφίσταται κανονισμός συμμετοχής των εκθετών.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια καταλληλότητας (στην ανακοίνωση δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας) Άδεια

       Άδεια καταλληλότητας (στην ανακοίνωση δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αναφορικά με τις προϋποθέσεις περί: (α) μη καταδίκης για τα για αδικήματα απάτης, υπεξαίρεσης, χρεωκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης του νόμου για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης, (β) διασφάλισης διαθέσιμου γενικού ιατρού ή διπλωματούχου νοσοκόμου για παροχή πρώτων βοηθειών, (γ) ύπαρξης συνεργασίας με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη αποβλήτων (εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από την έκθεση εμπίπτουν στο ν.2939/2001), (δ) τήρησης μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ε) διασφάλισης της προϋπόθεσης σύμφωνα με την οποία το πλάτος των διαδρόμων των επισκεπτών πρεέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα (εκθέσεις για εμπόρους) και 3 μέτρα (εκθέσεις για κοινό), και οι διαστάσεις των διαδρόμων επισκεπτών, να πληρούν σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις των πολεοδομικών διατάξεων (στ) καθορισμού του είδους των εκθεμάτων ή των κλάδων που θα προβληθούν, (η) προσδιορισμού ακριβούς ωραρίου λειτουργίας και χρονικού διαστήματος λειτουργίας (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες), (θ) ύπαρξης κανονισμού συμμετοχής των εκθετών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αναφορικά με τις προϋποθέσεις περί: (α) μη καταδίκης για τα για αδικήματα απάτης, υπεξαίρεσης, χρεωκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης του νόμου για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματικής οργάνωσης, (β) διασφάλισης διαθέσιμου γενικού ιατρού ή διπλωματούχου νοσοκόμου για παροχή πρώτων βοηθειών, (γ) ύπαρξης συνεργασίας με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη αποβλήτων (εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από την έκθεση εμπίπτουν στο ν.2939/2001), (δ) τήρησης μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, (ε) διασφάλισης της προϋπόθεσης σύμφωνα με την οποία το πλάτος των διαδρόμων των επισκεπτών πρεέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα (εκθέσεις για εμπόρους) και 3 μέτρα (εκθέσεις για κοινό), και οι διαστάσεις των διαδρόμων επισκεπτών, να πληρούν σε κάθε περίπτωση τις ελάχιστες απαιτήσεις των πολεοδομικών διατάξεων (στ) καθορισμού του είδους των εκθεμάτων ή των κλάδων που θα προβληθούν, (η) προσδιορισμού ακριβούς ωραρίου λειτουργίας και χρονικού διαστήματος λειτουργίας (δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 συνεχόμενες ημέρες), (θ) ύπαρξης κανονισμού συμμετοχής των εκθετών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 112, 113, 115, 116, 117, 125 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ειδικότερα τα άρθρα: - Άρθρο 112: Ορισμοί - Άρθρα 113: Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά - Άρθρο 115: Λοιπές ρυθμίσεις - Άρθρο 116: Κυρώσεις - Άρθρο 117: Μεταβατικές διατάξεις - Άρθρα 125: Κατάργηση ΥΑ Κ-1 3508/2011, ΥΑ Κ1- 1480/2014 και άρθρων 36-38 του ν. 4264/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ανακοίνωσης/γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοργανωτής υποβάλει στο πρωτόκολλο του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας (σε περιπτώσεις Διεθνών Εκθέσεων), ανακοίνωση / γνωστοποίηση λειτουργίας της έκθεσης, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση και Προώθηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνονται η ανακοίνωση / γνωστοποίηση και τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται και προωθούνται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου / Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου / Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αναζητείται υπηρεσιακά, εντός 15 ημερών, η άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού κέντρου /χώρου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ο ανωτέρω έλεγχος περιλαμβάνει επίσης δειγματοληπτικό έλεγχο για την διαπίστωση της γνησιότητας των αναγραφόμενων στις ΥΔ, σύμφωνα με το ν. 3230/2004, αρ. 10 παρ. 3.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου / Περιφέρειας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για τη μη καταλληλότητα του χωρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν κατά τον έλεγχο δεν βρεθεί η άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού κέντρου / χώρου ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι η έκθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει στον συγκεκριμένο χώρο.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου/ Περιφέρειας.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση πράξης για την ανακοίνωση της έκθεσης σε περίπτωση εύρεσης άδειας καταλληλοτητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά τον έλεγχο βρεθεί η άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού κέντρου / χώρου εκδίδεται πράξη του Δημάρχου για την ανακοίνωση της έκθεσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου/ Περιφέρειας.

       Ναι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η έκθεση ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου / Περιφέρειας.

       Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Υπηρεσία Δήμου/ Περιφέρειας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.