Αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση188f3ec6-fc47-4265-9b24-08830903a4d4 709833 Grade equivalence for foreign academic qualifications

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

30,72 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών αλλοδαπής, πρώτου (πτυχίο) και δεύτερου (μεταπτυχιακό) κύκλου, στην Ελληνική Δεκάβαθμη Κλίμακα. Κάθε ενδιαφερόμενος\η που έχει αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών του\της, δύναται να υποβάλει αίτηση αντιστοιχίας βαθμού.


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τους τίτλους που έχουν αναγνωριστεί και έχει εκδοθεί Πράξη με τον ν.4957/2022, δεν έχει εφαρμογή η συγκεκριμένη διαδικασία. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (15/22.07.2022), η αντιστοιχία βαθμού τίτλου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών αναγράφεται στην πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Προσωρινά, μέχρι σχετικής ενημέρωσης, η αίτηση θα αποστέλλεται στο email: της Υπηρεσίας protocol@doatap.gr

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αντιστοιχίας βαθμού τίτλου σπουδών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@doatap.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντιστοιχία βαθμού τίτλου σπουδών αλλοδαπής στην ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα

      Επίσημος τίτλος

      Αντιστοιχία βαθμού Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Μητρώα που τηρούνται

      E-doatap

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       E1

       ,


      • 1 Εκπαιδευτικές Πράξη Αναγνώρισης τίτλου σπουδών

       Σύνδεσμος https://e-doatap.doatap.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την έκδοση βαθμολογικής αντιστοιχίας είναι αξίας 30,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 30,72 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση επανεξέτασης. 30.72 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου http://www.doatap.gr/gr/paravola.php

       Όχι

      • 1 Πράξη Αναγνώρισης τίτλου σπουδών Απόφαση

       Πράξη Αναγνώρισης τίτλου σπουδών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://e-doatap.doatap.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών δύναται να ληφθεί από τον ανωτέρω σύνδεσμο μόνο για τις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλου σπουδών που είχαν υποβληθεί μετά τις 20-5-2019. Οι κάτοχοι πράξεων αναγνώρισης σε έντυπη μορφή, οφείλουν να καταθέσουν ψηφιοποιημένο αντίγραφο αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 3328 2005 80 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • Νόμος Άρθρα 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Νόμος 5 3327 2002 152 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμίζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

      • Νόμος 101 4982 2022 195 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος της αίτησης και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Υπολογισμός αντιστοιχίας βαθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπολογισμός αντιστοιχίας βαθμού από τον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τα κριτήρια απόδοσης των αλλοδαπών συστημάτων βαθμολόγησης στην Ελληνική Δεκάβαθμη Κλίμακα.

       Σημειώσεις Αν δεν υφίσταται στον αλλοδαπό τίτλο βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται στον Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης με την σχετική ένδειξη για συνεκτίμηση λοιπών στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 3 Θεώρηση υπολογισθέντα βαθμού από Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Θεώρηση του υπολογισθέντα βαθμού από τον Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης με υπογραφή του υπολογιστικού φύλλου και διαβίβαση στο επόμενο βήμα για την έκδοση της βεβαίωσης.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, ο Διευθυντής Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης συντάσσει εισήγηση προς τον Πρόεδρο.

       Ναι Όχι


      • 4 Εισήγηση Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης για την Αντιστοιχία Βαθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης βασίζεται στην συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος -που περιλαμβάνονται στον φάκελο αναγνώρισης του τίτλου- για τον υπολογισμό της βαθμολογίας και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Βεβαίωσης Αντιστοιχίας Βαθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Πρόεδρος θεωρεί και υπογράφει την Βεβαίωση Αντιστοιχίας Βαθμού.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που η βεβαίωση προκύπτει κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο της για την έκδοση Βεβαίωσης με βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου ή του χαρακτηρισμού του ως αδιαβάθμητου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.