Απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος σε Κληρονόμους Αποβιώσαντος Συνταξιούχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd27963f4-8f46-4b91-944a-235f1bf132a1 398142

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή εφάπαξ βοηθήματος σε κληρονόμους αποβιώσαντος συνταξιούχου. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου, μετά την υποβολή του αιτήματός του για εφάπαξ παροχή, είτε πριν είτε μετά από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής. Απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση δικαιούχου

Σημειώσεις

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του αιτούντος και σε κάθε περίπτωση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σε περίπτωση ανήλικου τέκνου η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή κηδεμόνα αυτού.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις από τον κάθε έναν εξ αυτών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος σε Κληρονόμους Αποβιώσαντος Υποψήφιου Συνταξιούχου

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Εφάπαξ Βοηθήματος σε Κληρονόμους Αποβιώσαντος Συνταξιούχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοθεί Απόφαση Συνταξιοδότησης Κυρίου Φορέα Ασφάλισης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να είναι νόμιμος κληρονόμος

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση Συνταξιοδότησης Κύριου Φορέα Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Απόφαση Συνταξιοδότησης Κύριου Φορέα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση θα πρέπει να είναι οριστική. Σε περίπτωση που ο/η θανών/ούσα δεν δικαιωθεί σύνταξης, θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Απορριπτική Απόφαση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συνταξιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Κληρονομητήριο κινητής περιουσίας Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Κληρονομητήριο κινητής περιουσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ελλείψει κληρονομητηρίου θα πρέπει να υποβληθούν σωρρευτικά όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως εναλλακτικά αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά του κληρονομητηρίου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία αυτή δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2633

      • 5 Διαθήκη (εφόσον υπάρχει) Διαθήκη

       Διαθήκη (εφόσον υπάρχει)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Εναλλακτικά του κληρονομητηρίου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία αυτή δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8140

      • 6 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης ή μη Διαθήκης Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί δημοσίευσης ή μη Διαθήκης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 1/3/2013. Η ημερομηνία έκδοσης να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά από τον θάνατο του δικαιούχου. Εναλλακτικά του κληρονομητηρίου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία αυτή δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8289

      • 7 Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομικού Δικαιώματος Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

       Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομικού Δικαιώματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

       Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά από τον θάνατο του δικαιούχου. Εναλλακτικά του κληρονομητηρίου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία αυτή δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 7826

      • 8 Πιστοποιητικό περί μη Προσβολής Κληρονομικού Δικαιώματος Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη Προσβολής Κληρονομικού Δικαιώματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η ημερομηνία έκδοσης να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά από τον θάνατο του δικαιούχου. Εναλλακτικά του κληρονομητηρίου απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία αυτή δικαιολογητικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8289

      • 9 Αντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Να είναι εμφανής ο αριθμός IBAN. Δεν απαιτείται να είναι πρώτο όνομα ο δικαιούχος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 10 Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συγκληρονόμων, για την είσπραξη του ποσού από έναν εξ αυτών απαιτείται Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 11 Έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί Δέσμευσης ή Αποδέσμευσης του Εφάπαξ Βοηθήματος Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί Δέσμευσης ή Αποδέσμευσης του Εφάπαξ Βοηθήματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον υπάρχει υπόλοιπο δανείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έπεται της έκδοσης της Συνταξιοδοτικής Απόφασης του Κυρίου Φορέα Ασφάλισης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 12 Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς Φορολογικά πιστοποιητικά

       Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται στην Υπηρεσία μετά την έκδοση της Απόφασης Καταβολής Εφάπαξ Παροχής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 13 Φορολογική Ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική Ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εάν το ποσό είναι άνω των χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500€). Σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή και δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντλησή της, θα πρέπει να προσκομιστεί από τον δικαιούχο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Νόμος 35 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Εφάπαξ Παροχή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 31 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Εφάπαξ Παροχή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 330/74/18.06.14 2014

       Περιγραφή Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση ανείσπρακτων συντάξεων λόγω κληρονομικού δικαιώματος

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΟΖΛΟΡΕΩ-ΙΡ0

       ΑΔΑ 7ΟΖΛΟΡΕΩ-ΙΡ0

      • 1 Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Απόφασης Απονομής Εφάπαξ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επεξεργασία του αιτήματος ξεκινά μετά την έκδοση Απόφασης Συνταξιοδότησης και εφόσον ο δικαιούχος έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας εκδίδεται η σχετική πράξη απονομής εφάπαξ παροχής.

       Σημειώσεις Η επεξεργασία των ώριμων φακέλων ακολουθεί την σειρά προτεραιότητας όπως διαμορφώνεται από την ημερομηνία έκδοσης της Συνταξιοδοτικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Πληρωμή Εφάπαξ Βοηθήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση Απονομής Εφάπαξ κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για την εκτέλεσή της. Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος.

       Σημειώσεις Για να προβεί στη σχετική πληρωμή ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς. Εάν το ποσό υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια Ευρώ (1.500€), τότε αναζητείται και φορολογική ενημερότητα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.