Απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα λόγω θανάτου ασφαλισμένου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6584b507-4d7e-41e8-8573-db40c201770c 658450

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στα δικαιούχα πρόσωπα (i. Επιζών/ώσα σύζυγος και τέκνα ή ii. γονείς και αδέλφια, εφόσον δεν υπάρχουν τα προηγούμενα πρόσωπα) θανόντος/ούσας ασφαλισμένου/ης ο/η οποίος/α απεβίωσε εν ενεργεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κληρονομικής διαδοχής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απονομή εφάπαξ παροχής θανόντος ασφαλισμένου.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα αυτού.

Για τους μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου οι οποίοι απεβίωσαν εν ενεργεία η υποβολή της αίτησης γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η προς την αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.).

Για τους/τις θανόντες/ούσες εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. δεν συμπληρώνεται και δεν αποστέλλεται από την υπηρεσία Δ.Α.Υ.Κ. και οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ένσταση προς τη Διοικητική Επιτροπή Εφάπαξ Παροχής της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, εντός εξήντα (60) ημερών από τη παραλαβή της Απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για Απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα λόγω θανάτου ασφαλισμένου.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Να έχει εκδοθεί οριστική Πράξη Απονομής Κύριας Σύνταξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Συνταξιοδοτική πράξη κανονισμού κύριας σύνταξης ή απορριπτική πράξη. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Συνταξιοδοτική πράξη κανονισμού κύριας σύνταξης ή απορριπτική πράξη.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση απορριπτικής συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική Απορριπτική Απόφαση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Στην περίπτωση αποβιώσαντος/σασας στην υπηρεσία υπαλλήλου, ο/η οποίος/α απασχολείτο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. κατατίθεται από τους αιτούντες η συνταξιοδοτική πράξη κανονισμού σύνταξης ή η απορριπτική απόφαση στην αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 2 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου λειτουργού. Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου λειτουργού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 3 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εναλλακτικά του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ). στην περίπτωση αποβιώσαντος/σασας στην υπηρεσία υπαλλήλου, ο/η οποίος/α απασχολείτο στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. κατατίθεται από τους αιτούντες πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και τις μισθολογικές μεταβολές του/της θανόντος/ούσας ασφαλισμένου/ης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής προς στο Δημόσιο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική άντληση της φορολογικής ενημερότητας και ο/η αιτών/ούσα πρέπει να την προσκομίσει ο/η ίδιος/α στη Δ/νση Οικονομικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 5 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 7 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 8 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 9 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στους Έλληνες της αλλοδαπής και στους αλλοδαπούς. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου μπορούν να καταθέσουν και οι Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα εναλλακτικά της αστυνομικής ταυτότητας, εφόσον το επιθυμούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 2244

      • 10 Βεβαίωση απόδοσης ειδικής εισφοράς 1% (Ν.3989/2011). Βεβαίωση

       Βεβαίωση απόδοσης ειδικής εισφοράς 1% (Ν.3989/2011).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους θανόντες ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 11 Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους θανόντες ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 12 Βεβαίωση έναρξης και λήξης κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης και λήξης κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους θανόντες ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 13 Βεβαίωση αποδοχών (κατά μήνα υπηρεσίας) επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κατά την τελευταία εργάσιμη πενταετία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών (κατά μήνα υπηρεσίας) επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κατά την τελευταία εργάσιμη πενταετία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο για τους θανόντες ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • Νόμος 48 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Προθεσμία έκδοσης απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Νόμος 31 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Δικαιούχοι εφάπαξ παροχής σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 42 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Συμπλήρωση Δ.Α.Υ.Κ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Νόμος 47 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Υπαγωγή από 1.7.2011 των επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Βασιλικό Διάταγμα 3/13 Ιουλ. 1936 285 Α

       Περιγραφή Περί Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19360100285

      • Εγκύκλιος ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-20

       Περιγραφή Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A3%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ Ω0ΣΦ46ΜΤΛΚ-ΡΕ8

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Περίπτωση θανόντος/ούσας μονίμου εν ενεργεία υπαλλήλου: : Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης, υποβληθείσας από την Υπηρεσία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση της αίτησης και των δικαιολογητικών για την απονομή εφάπαξ παροχής.

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης γίνεται προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ και από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.).

       Ναι Όχι


      • 3 Περίπτωση θανόντος/ούσας εν ενεργεία υπαλλήλου ΙΔΑΧ: Παραλαβή της αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος. Σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου η αίτηση υποβάλλεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα αυτού.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενημερώνεται σχετικά η Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η θανών/ούσα ασφαλισμένος/η ή ο/η αιτών/ούσα. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επεξεργασία των φακέλων ακολουθεί την σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της υποβληθείσας αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής εφάπαξ παροχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή εφάπαξ παροχής στον/στην αιτών/ούσα.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιστροφή εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι/ες απεβίωσαν στην Υπηρεσία και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την απονομή κύριας σύνταξης και εφάπαξ παροχής πραγματοποιείται επιστροφή εισφορών στα δικαιούχα πρόσωπα με την προσκόμιση της απορριπτικής πράξης του Κύριου Φορέα Ασφάλισης.

       Ναι Ναι


      • 7 Πληρωμή του αναλογούντος ποσού       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται η απόφαση απονομής εφάπαξ παροχής στα δικαιούχα πρόσωπα.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Πληρωμή εφάπαξ παροχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής πιστώνεται το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η δικαιούχος.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.