Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα και Στρατιωτικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9d89b8c5-4a8f-4764-9bbc-495c2629e111 305154

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος σε τακτικό δημόσιο υπάλληλο/ λειτουργό ή στρατιωτικό.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού μετά τη λύση της υπαλληλικής του/της σχέσης. (παραίτηση, απόλυση λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ...). Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Απονομή Κύριας Σύνταξης λόγω Γήρατος.

Σημειώσεις

Το έντυπο της αίτησης είναι συγκεκριμένο, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» και υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του. Στην εν λόγω αίτηση ο υπάλληλος δηλώνει και αν επιθυμεί ή όχι την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου και την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα και Στρατιωτικών.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Κύριας Σύνταξης Γήρατος Δημοσίου Τομέα και Στρατιωτικών.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο ασφαλισμένος, παλαιός ή νέος, πρέπει να έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όπως αυτός προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που ορίζουν οι διατάξεις με τις οποίες θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με ειδικές διατάξεις και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 παραγ. α του Π.Δ. 169/07 δεν ισχύουν οι ηλικιακές προϋποθέσεις, αλλά συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικές με τα έτη ασφάλισης, το είδος της πάθησης και το ποσοστό της αναπηρίας τους.

       Ναι Ναι

      • 4 Αναπηρίας Για όσους συνταξιοδοτούνται ως γονείς ή σύζυγοι ατόμων με ανικανότητα, θα πρέπει να πληρούνται επιπλέον των ηλικιακών και ασφαλιστικών προϋποθέσεων (απαιτούμενο όριο ηλικίας και απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης) και προϋποθέσεις όπως το ποσοστό της ανικανότητας (τέκνου ή συζύγου).

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό ή στρατιωτικό , διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας) κ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αποτελεί συγκεκριμένο έντυπο και είναι αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό ή στρατιωτικό , διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν/αυτήν. Συγκεκριμένα δηλώνεται αν ο χρόνος του/της χρησίμευσε για να πάρει ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα, αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση, αν εργάζεται ή κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αν λαμβάνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης), αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας) κ.α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς πέραν του Δημοσίου. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αποφάσεις/βεβαιώσεις για τυχόν χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς πέραν του Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός είχε προηγούμενο χρόνο ασφάλισης σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης και επιθυμεί την προσμέτρηση του σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) με την οποία προσδιορίζεται το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) με την οποία προσδιορίζεται το είδος της πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περιπτώσεις υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού που ανήκει στις ειδικές παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και για τις περιπτώσεις όπου ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός συνταξιοδοτείται ως γονέας ή σύζυγος αναπήρου. Οι στρατιωτικοί προσκομίζουν Γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 8520

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων. (εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3964

      • 6 Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών) Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση Σχολής από την οποία να προκύπτουν τα απαιτούμενα έτη φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου αλλά και το ακριβές χρονικό διάστημα φοίτησης (ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης σπουδών)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση πλασματικού χρόνου σπουδών ή για την αναγνώριση χρόνου πρακτικής άσκησης αδελφών νοσοκόμων, επισκεπτριών αδελφών και μαιών, εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 2825

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις που ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί και έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας. (εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 3709

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός θα δηλώνει ότι δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυμεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς ή την καταβολή του σε δόσεις.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο για τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης από τον έναν εκ των δύο γονέων για την άσκηση του δικαιώματος για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερες διατάξεις από τον έτερο γονέα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης από τον έναν εκ των δύο γονέων για την άσκηση του δικαιώματος για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερες διατάξεις από τον έτερο γονέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις δύο υπαλλήλων-γονέων ανίκανου τέκνου, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 19/8/2015 και έπειτα, το δικαίωμα για συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερες διατάξεις (ως γονέας άγαμου και ανίκανου για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, τέκνου) μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα γονέα κατόπιν συναίνεσης του άλλου. Η συναίνεση αυτή θα πρέπει να εκφράζεται με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 7320

      • 10 Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων. Απόφαση

       Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για τις περιπτώσεις: 1. Υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού ο οποίος είναι διαζευγμένος, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας τριών τέκνων. 2. Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με ευνοϊκότερους όρους (ως γονέας ανίκανου τέκνου) όπου υπάρχει διάζευξη ή διάσταση των γονέων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία που υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ασφαλιστικές

       Όχι 1127

      • Νόμος 42 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Συμπλήρωση Δ.Α.Υ.Κ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Νόμος 15 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Χρόνος ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 19 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. (Το άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρ. 26 Ν.4670/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 22 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ.16/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 1 4337 2015 129 Α
      • Νόμος 1 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Νόμος 2 παραγ. 2α 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Ένδικα μέσα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • Νόμος ΠΑΡ Β., ΥΠΟΠΑΡ. Β2 1 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Αύξηση ορίων ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • Νόμος 2 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1.1.2011. (Οι διατάξεις του άρθρου ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.4002/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 6 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου. (Οι διατάξεις του άρθρου ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.4002/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Νόμος 17 3865 2010 120 Α

       Περιγραφή Αναγνωριζόμενες υπηρεσίες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 1, 25, 26, 27, 36, 37, 40, 41, 56 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων & στρατιωτικών. (Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων ισχύουν όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν.3865/2010, το Ν.4093/2012, το Ν. 4336/2015, Ν. 4337/2015)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 3, 4, 7, 8, 13, 15, 18 2084 1992 165 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης νέων ασφαλισμένων Δημοσίου & Στρατιωτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100165

      • Εγκύκλιος 4ΑΡΠΗ-54 2011

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του N. 3865/2010

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%91%CE%A1%CE%A0%CE%97-54?inline=true

      • Εγκύκλιος ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ 2015

       Περιγραφή Αύξηση ορίων ηλικίας.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%913%CE%97-%CE%9A%CE%A7%CE%9A?inline=true

      • Νόμος 20 4997 2022 219 Α

       Περιγραφή Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100219

      • Νόμος 48 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός και της υποβληθείσας σε αυτήν αίτησης και των δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ύπαρξης χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος αν από τα στοιχεία του Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού, ή στρατιωτικού τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη προηγούμενου χρόνου ασφάλισης σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 3 Αναζήτηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον προκύψει χρόνος ασφάλισης σε άλλο/α ταμείο/α και δεν υπάρχει έγγραφο πιστοποίησης του χρόνου αυτού, τότε αναζητείται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης είτε μέσω λογισμικού είτε από τα τέως ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν την αρμοδιότητα της πιστοποίησης του χρόνου αυτού.

       Σημειώσεις Η αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται εφόσον ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός επιθυμεί την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν έχει ζητήσει την αποποίηση του χρόνου αυτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων κανονισμού και καταβολής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ύπαρξης αίτησης αναγνώρισης χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος για την υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου στο παρελθόν ή κατά την αίτηση συνταξιοδότησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει αιτηθεί στο παρελθόν αλλά ούτε κατά την υποβολή της αίτησης του για συνταξιοδότηση αναγνώριση πλασματικού χρόνου , όμως προκύψει ότι απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλλει συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι επιθυμεί την αναγνώριση πλασματικών χρόνων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απορριπτικής απόφασης - Ενημέρωση ασφαλισμένου       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης αναγνώρισης χρόνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις όπου ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός έχει αιτηθεί την αναγνώριση χρόνου (τέκνων, σπουδών, στρατιωτικής θητείας κ.τ.λ.) και πληρούνται οι ισχύουσες κατά το νόμο προϋποθέσεις εκδίδεται σχετική απόφαση στην οποία αναφέρεται το είδος, το διάστημα και το ποσό της αναγνώρισης.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση πράξης κανονισμού σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί οι τυχόν αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, εκδίδεται η συνταξιοδοτική πράξη με την οποία κανονίζεται το ποσό και η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση εκδίδεται απορριπτική πράξη.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή πράξης κανονισμού σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Ναι Όχι


      • 10 Πληρωμή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης πιστώνεται η σύνταξη στον τραπεζικό λογαριασμό που αναγράφεται στο Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.