Β' Επιτροπή επανεξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb56e4ae6-414f-4424-aeed-ac54732ee57d 564641

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ, , ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

500 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στο δικαίωμα των επιχειρήσεων να ασκήσουν εκ νέου ένσταση κατά της «Απόφασης Επανεξέτασης Τριμελούς Επιτροπής», η οποία έχει ληφθεί ως αποτέλεσμα της πρώτης έντασης έναντι της κατάσχεσης που είχε επιβληθεί ως διοικητικό μέτρο συμμόρφωσης σε εφαρμογή του Κυρωτικού Συστήματος στον τομέα τον τροφίμων (παρ. 4-8, άρθ. 7, Ν. 4235/2014, ΦΕΚ Α 32/11-02-2014). Προσδιορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος, την σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής δεύτερης επανεξέτασης καθώς και εναλλακτικές σχετικά με την τύχη των κατασχεθέντων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ,

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγγραφη Ένσταση Δεύτερης Επανεξέτασης

Σημειώσεις

Κατατίθεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές που διενήργησαν την κατάσχεση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Έκθεσης Επανεξέτασης (δείτε σχετικά την διαδικασία «A Επιτροπή εξέτασης κατασχεθέντων τροφίμων, ΜΙΤΟΣ: 475267»).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

ΑΦΜ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάσχεση Τροφίμων, Κατάσχεση ΕΦΕΤ, Δεύτερη Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων, Πενταμελής Επιτροπή Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων.

      Επίσημος τίτλος

      Δεύτερη Επανεξέταση Έκθεσης Κατασχεθέντων Τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ποσοτικές Το δικαίωμα σε δεύτερη επανεξέταση, δίνεται για κατασχεθέντα α) τρόφιμα, με βάρος μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιόγραμμων ή με αξία μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) για υλικά σε επαφή με τρόφιμα αξίας μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι

      • 1 Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. 500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7761, 7762, 7763

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Όχι

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Παραλαβή Έγγραφης Ένστασης Δεύτερης Επανεξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ένσταση για δεύτερη επανεξέταση κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση του παραδεκτού της ένστασης για δεύτερη επανεξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις άσκησης ένστασης, δηλαδή αν α) η ποσότητα των τροφίμων έχει βάρος μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιόγραμμων ή αξία μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, β) η αξία των υλικών σε επαφή με τρόφιμα είναι μεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, και η υποβολή της έγγραφης ένστασης επανεξέτασης έγινε εμπρόθεσμα (εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης επανεξέτασης).

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη Ένστασης Δεύτερης Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • 4 Εκδοση Απόφασης Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Πενταμελής Επιτροπής Δεύτερης Επανεξέτασης αποτελείται από: α) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός εκείνων που διενήργησαν την κατάσχεση και εκτός εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης, β) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος δεν υποδείξει ή δηλώσει αδυναμία να υποδείξει μέλος στην επιτροπή, το μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον ανώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής με τον κατώτερο βαθμό και μεταξύ ομοιόβαθμων με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας. Για την σύνταξη της απόφασης συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής χρησιμοποιείται το υποδείγματος 9 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014).

       Σημειώσεις Αν δεν επαρκεί ο αριθμός των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής, σε αυτές δύναται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές, με συναφές αντικείμενο. Επί κατασχεθέντων από μικτά κλιμάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιμάκιο.

       Ναι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση Πενταμελούς Επιτροπής Επανεξέτασης Κατασχεθέντων Τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πενταμελείς επιτροπές της δεύτερης επανεξέτασης, αφού εξετάσουν τα κατασχεθέντα, με τη χρησιμοποίηση κάθε προβλεπόμενου και ενδεδειγμένου επιστημονικού μέσου και λάβουν υπόψη την έκθεση επανεξέτασης των τριμελών επιτροπών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων και συντάσσουν σχετική έκθεση δεύτερης επανεξέτασης.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη Έκθεσης Επανεξέτασης Πενταμελούς Eπιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην έκθεση δεύτερης επανεξέτασης, καταγράφεται η τύχη των κατασχεθέντων, αφού ληφθεί υπόψιν η πρόθεση του υπευθύνου (μετά από προφορικό ή γραπτό αίτημα) για τη διαχείριση των οριστικώς κατασχεμένων προϊόντων. Για την σύνταξη της έκθεσης 2ης επανεξέτασης χρησιμοποιείται το υποδείγμα 10 της Υπουργικής Απόφασης 673/141426/2014 (ΦΕΚ Β 3109/2014).

       Σημειώσεις Ένα αντίγραφο της έκθεσης 2ης επανεξέτασης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, δια του Προέδρου της επιτροπής και ένα στην υπηρεσία που την συγκρότησε.

       Ναι Όχι


      • 7 Διαχείριση Κατασχεθέντων


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποφασίζεται, αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των επιχειρήσεων τροφίμων, η τύχη των κατασχεθέντων, ως εξής: α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων ή ζωοτροφών και η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις. β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίμων ή ζωοτροφών για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά. γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίμων ή ζωοτροφών. δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίμων ή ζωοτροφών στο κράτος-μέλος προέλευσης, εφόσον γίνονται αποδεκτά από αυτό.

       Ναι Όχι


      • 8 Κατάθεση Έγγραφης Αίτησης για Διακίνηση Κατασχεθέντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Άδειας Διακίνησης Τροφίμων / ΥΑΕΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα οριστικώς κατασχεθέντα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο, που εκδίδεται από τον ΕΦΕΤ. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στον ΕΦΕΤ της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

       Σημειώσεις Αν η επιχείρηση επιλέξει η διαδικασία αυτή να γίνει σε άλλο κράτος-μέλος, τα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση, εξυγίανση ή άλλη ενέργεια τρόφιμα ή ζωοτροφές συνοδεύονται από σχετικό έγγραφο του ΕΦΕΤ. Στην περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρώνεται σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή επαληθεύει τη διαδικασία σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους- μέλους.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.