Επιβολή διοικητικού προστίμου σε επιχειρήσεις τροφίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce05458b-b41a-4d42-ad86-1ba2248bca09 545841

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) σε επιχειρήσεις τροφίμων στον τομέα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, όταν προκύπτουν μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Η διαπίστωση των μη συμμορφώσεων προκύπτει κατά τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επισήμων ελέγχων. Το ύψος των προστίμων ποικίλει ανάλογα με τις μη συμμορφώσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Τελευταία ενημέρωση

23/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κατά της απόφασης δίνεται δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 γ του ν. 4235/2014 να κατατεθεί ένσταση απευθυνόμενη ενώπιον του ΔΣ του ΕΦΕΤ, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Η υποβολή της ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. Επίσης, κατά της απόφασης δίνεται δικαίωμα άσκησης προσφυγής με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4235/2014 ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Για το παραδεκτό της (ασκήσεως της) προσφυγής, ο προσφεύγων προκαταβάλλει ποσό ίσο με το 50% του προστίμου. Η καταβολή αυτή αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του υπολοίπου ποσού του προστίμου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Για τον λόγο αυτόν αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με ευθύνη του προσφεύγοντα στον ΕΦΕΤ, κατ’ άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4235/2014.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιβολή διοικητικού προστίμου ΕΦΕΤ, Πρόστιμο ΕΦΕΤ

      Επίσημος τίτλος

      Διοικητική κύρωση επί μη συμμόρφωσης στον τομέα των τροφίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 29 4801 2021 83 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100083

      • Υπουργική Απόφαση 434 2014 1710 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201710

      • Υπουργική Απόφαση 673/141426 2014 3109 Β

       Περιγραφή Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του N. 4235/2014 (Α ́ 32) στον τομέα των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203109

      • 1 Διενέργεια ελέγχου εγκατάστασης /προϊόντος /επισήμανσης-παρουσίασης-διαφήμισης τροφίμων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η διαδικασία της επιβολής διοικητικού προστίμου μπορεί να προκύψει ως συνέπεια ελέγχων της διοίκησης (ΕΦΕΤ) σε επιχειρήσεις που διακινούν ή επεξεργάζονται τρόφιμα ή υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ) μετά την πρωτογενή παραγωγή. Οι έλεγχοι μπορεί να αφορούν εγκαταστάσεις τροφίμων (συμβουλευτείτε σχετικά την ΜΙΤΟΣ:823345) ή τα ίδια τα προϊόντα τροφίμων (συμβουλευτείτε σχετικά την ΜΙΤΟΣ:727449) ή την επισήμανση-παρουσίαση-διαφήμιση των τροφίμων (συμβουλευτείτε σχετικά την ΜΙΤΟΣ:659445.

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκρότηση Επιτροπής Επιβολής Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τα ευρήματα των ελέγχων (εγκαταστάσεων, προϊόντων, επισήμανσης) σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης ο προϊστάμενος Διεύθυνσης και σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της οποίας υπάλληλοι μετείχαν στο κλιμάκιο ελέγχου, αποφασίζει την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Επιβολής Προστίμου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τρεις ελεγκτές της υπηρεσίας εκτός των ελεγκτών που υπογράφουν την έκθεση ελέγχου. Στην περίπτωση που τα στελέχη περιφερειακής διεύθυνσης δεν επαρκούν για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τότε δύναται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αρμόδιες αρχές με συναφές αντικείμενο (Ν. 4235/2014, αρ. 24, παρ. 1α).

       Σημειώσεις Συγκρότηση της επιτροπής σε 2 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Κλήσης σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιχείρηση ενημερώνεται από την Επιτροπή Επιβολής Προστίμου για την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστίμου και καλείται: α) να υποβάλει τις απόψεις της εγγράφως (υπόμνημα) ή προφορικώς ως προς το σχετικό ζήτημα και β) να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία που αποδεικνύουν το μέγεθος της.

       Όχι Όχι


      • 4 Επίδοση Κλήσης σε Ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η «Κλήση σε ακρόαση» επιδίδεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής επιβολής προστίμου με κάθε νόμιμο τρόπο ενδεδειγμένο για την υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη Υποβολή Αιτήματος Αναβολής Συνεδρίασης Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Αίτημα Αναβολής Συνεδρίασης Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Επιτροπής και Απόφαση για το Αίτημα Αναβολής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αιτήματος αναβολής η Επιτροπή Επιβολής Προστίμου μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με την κρίση της αξιολογώντας το αίτημα και να εκδώσει σχετική Απόφαση στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία νέας ακρόασης. Στην Απόφαση επί του αιτήματος αναβολής, προσδιορίζεται η νέα ημερομηνία συνεδρίασης της. Κατά τα λοιπά ισχύει η πρώτη κλήση σε ακρόαση.

       Ναι Όχι


      • 8 Επίδοση Απόφασης για το Αίτημα Αναβολής


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η Απόφαση επιδίδεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής επιβολής προστίμου με κάθε νόμιμο τρόπο ενδεδειγμένο για την υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση Επιτροπής Επιβολής Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έργο της επιτροπής είναι η απόφαση για εισήγηση ή επιβολή ή μη επιβολή διοικητικού προστίμου.

       Όχι Όχι


      • 10 Απόφασης Επιβολής ή Μη Προστίμου (0€<= Πρόστιμο<= 6.000€)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Διοικητικά πρόστιμα ως και 6.000€ επιβάλλονται με απόφαση της τριμελούς επιτροπής (N. 4235/2014 αρ 24,παρ. 1).

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση Γνωστοποίησης Απόφασης Επιβολής ή Μη Προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με το έγγραφο «Γνωστοποίηση της Απόφασης» ενημερώνεται ο διοικούμενος (επιχειρηματίας) σχετικά με τα δικαιώματα του (έννομα μέσα ενδικοφανών και δικαστικών προσφυγών). Επιπλέον δίνονται χρηστικές πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του αντιτίμου του προστίμου (π.χ. στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών) καθώς και οι χρονικοί περιορισμοί για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης.

       Ναι Όχι


      • 12 Επίδοση Απόφασης Επιβολής Προστίμου και Γνωστοποίησης Επιβολής Προστίμου


       Περιγραφή Η Απόφαση και η Γνωστοποίηση της επιδίδονται με κάθε νόμιμο τρόπο ενδεδειγμένο για την υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 13 Μη Υποβολή Ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 14 Έναυσμα Διαδικασίας Παρακολούθησης Είσπραξης Προστίμου (ΜΙΤΟΣ 117334)       Ναι Ναι


      • 15 Υποβολή Ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά της απόφασης δίνεται δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 γ του ν. 4235/2014 να κατατεθεί ένσταση απευθυνόμενη ενώπιον του ΔΣ του ΕΦΕΤ. Η ένσταση κατατίθεται στην αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής στον ενδιαφερόμενο Η υποβολή της ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

       Σημειώσεις Κατά της απόφασης δίνεται δικαίωμα άσκησης προσφυγής με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4235/2014 ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Για το παραδεκτό της (ασκήσεως της) προσφυγής, ο προσφεύγων προκαταβάλλει ποσό ίσο με το 50% του προστίμου. Η καταβολή αυτή αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του υπολοίπου ποσού του προστίμου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Για τον λόγο αυτόν αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με ευθύνη του προσφεύγοντα στον ΕΦΕΤ, κατ’ άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4235/2014.

       Ναι Όχι


      • 16 Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων


       Περιγραφή Η τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή στην οποία ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο, και από δύο υπαλλήλους του ΕΦΕΤ οι οποίοι επιλέγονται από τον Γενικό Διευθυντή κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση των μη συμμορφώσεων και το περιεχόμενο της ένστασης. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ ο οποίος ορίζεται με την ίδια απόφαση. Έργο της επιτροπής είναι η ενδελεχής εξέταση των ενστάσεων, η αξιολόγηση της νομιμότητας και της ουσίας των υποθέσεων που αυτές αφορούν λαμβανομένων υπόψη τυχόν νέων στοιχείων και η σύνταξη των αιτιολογημένων εισηγήσεων.

       Ναι Όχι


      • 17 Συνδερίαση ΔΣ και Λήψη Απόφασης επί της Ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο


       Περιγραφή Το Δ.Σ. μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας των ενστάσεων αποφαίνεται και είτε ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί τις αποφάσεις επιβολής των προστίμων είτε απορρίπτει τις ενστάσεις. Η απόφαση του ΔΣ είναι οριστική και εκτελεστή. Κοινοποιείται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΦΕΤ για την είσπραξη των προστίμων.

       Ναι Όχι


      • 18 Επίδοση Απόφασης ΔΣ επί της Ένστασης


       Περιγραφή Η Απόφαση ΔΣ επί της ένστασης επιδίδεται ταυτόχρονα με την Γνωστοποίηση της Απόφασης όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του διοικούμενου.

       Σημειώσεις Η Απόφαση και η Γνωστοποίηση της επιδίδονται με κάθε νόμιμο τρόπο ενδεδειγμένο για την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 19 Έναυσμα Διαδικασίας Παρακολούθησης Είσπραξης Προστίμου (ΜΙΤΟΣ 117334)       Ναι Ναι


      • 20 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου άνω των 6.000 (6.0001€<= Πρόστιμο<= 60.000€)


       Περιγραφή Διοικητικά πρόστιμα από 6.001€ έως και 60.000€ επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ.

       Σημειώσεις Πρόστιμα πάνω από 60.001 ευρώ επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (υπουργείου που εποπτεύει τον ΕΦΕΤ ως ΝΠΔΔ).

       Ναι Όχι


      • 21 Συνδερίαση ΔΣ και Λήψη Απόφασης επί της Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο       Ναι Όχι


      • 22 Μη Υποβολή Ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 23 Έναυσμα Διαδικασίας Παρακολούθησης Είσπραξης Προστίμου (ΜΙΤΟΣ 117334)       Ναι Ναι


      • 24 Υποβολή Ένστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 25 Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων


       Περιγραφή Η τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή στην οποία ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο, και από δύο υπαλλήλους του ΕΦΕΤ οι οποίοι επιλέγονται από τον Γενικό Διευθυντή κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση των μη συμμορφώσεων και το περιεχόμενο της ένστασης. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ ο οποίος ορίζεται με την ίδια απόφαση. Έργο της επιτροπής είναι η ενδελεχής εξέταση των ενστάσεων, η αξιολόγηση της νομιμότητας και της ουσίας των υποθέσεων που αυτές αφορούν λαμβανομένων υπόψη τυχόν νέων στοιχείων και η σύνταξη των αιτιολογημένων εισηγήσεων.

       Ναι Όχι


      • 26 Συνδερίαση ΔΣ και Λήψη Απόφασης επί της Ένστασης


       Περιγραφή Το Δ.Σ. μετά από εξέταση της νομιμότητας και της ουσίας των ενστάσεων αποφαίνεται και είτε ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει ή τροποποιεί τις αποφάσεις επιβολής των προστίμων είτε απορρίπτει τις ενστάσεις. Η απόφαση του ΔΣ είναι οριστική και εκτελεστή. Κοινοποιείται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο, στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΦΕΤ για την είσπραξη των προστίμων.

       Ναι Όχι


      • 27 Επίδοση Απόφασης στον Διοικούμενο


       Περιγραφή Η Απόφαση ΔΣ επί της ένστασης επιδίδεται ταυτόχρονα με την Γνωστοποίηση της Απόφασης όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του διοικούμενου.

       Σημειώσεις Η Απόφαση και η Γνωστοποίηση της επιδίδονται με κάθε νόμιμο τρόπο ενδεδειγμένο για την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 28 Έναυσμα Διαδικασίας Παρακολούθησης Είσπραξης Προστίμου (ΜΙΤΟΣ 117334)       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.