Προγραμματισμός και διενέργεια δειγματοληψίας από Περιφερειακή Διεύθυνση και Διαχείριση Αποτελεσμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ed27449-7998-43af-9a60-0f5be7830117 727449

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Περιφερειακές ενότητες, Περιφέρειες, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ,

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λήψη δειγμάτων, στη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και στην έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων και λοιπών επίσημων δραστηριοτήτων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ, για τη λήψη των αναγκαίων κάθε φορά μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων ή της παραπλάνησης των καταναλωτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών ΕΦΕΤ,

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται από τον ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μετά την πρωτογενή παραγωγή.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Το δικαίωμα διοικητικής προσφυγής αποτελείται από τρία στοιχεία, τα οποία παρέχουν στον υπεύθυνο επιχείρησης τη δυνατότητα:

    i) να ζητεί επανεξέταση της τεκμηρίωσης της αρχικής δειγματοληψίας, της ανάλυσης, των δοκιμών ή της διάγνωσης από αναγνωρισμένο και κατάλληλα καταρτισμένο εμπειρογνώμονα. ii) να ζητεί από την αρμόδια αρχή να λάβει επαρκή ποσότητα δείγματος με σκοπό τη διενέργεια δεύτερης ανάλυσης, εκτός αν μια τέτοια δεύτερη ανάλυση, δοκιμή ή διάγνωση είναι τεχνικά αδύνατη ή άσκοπη. Αυτό ισχύει, ειδικότερα, στην περίπτωση που ο επιπολασμός του παράγοντα κινδύνου είναι ιδιαίτερα χαμηλός στο αγαθό ή η κατανομή του είναι ιδιαίτερα αραιή ή μη κανονική, όπως στην περίπτωση εκτέλεσης μικροβιολογικής ανάλυσης. iii) να ζητεί από την αρμόδια αρχή να λάβει επαρκή ποσότητα δείγματος με σκοπό τη διενέργεια άλλης ανάλυσης από άλλο επίσημο εργαστήριο, σε περίπτωση διαφωνίας βάσει της αρχικής ανάλυσης και της γνώμης δεύτερου εμπειρογνώμονα, εάν το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

    Σε περίπτωση που ειδικές τομεακές νομοθετικές διατάξεις θεσπίζουν κανόνες για τη δειγματοληψία ή την ανάλυση σε συγκεκριμένο τομέα οι εν λόγω κανόνες υπερισχύουν έναντι των βασικών αρχών που περιγράφονται παραπάνω.

    Η άσκηση του δικαιώματος από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, δεν θίγει την υποχρέωση του ΕΦΕΤ να λαμβάνει άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δειγματοληψία ΕΦΕΤ, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δειγματοληψίας ΕΦΕΤ

      Επίσημος τίτλος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Η διαδικασία της δειγματοληψίας παρέχεται άνευ κόστους. Κόστος ενέχει η άσκηση των έννομων μέσων προστασίας. Αν στο πλαίσιο τους διεξαχθούν εργαστηριακές αναλύσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους, τότε το κόστος της άσκησης τους αναλύεται ως ακολούθως: α) παραβόλο υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ (88,04 ευρώ) β) χαρτοσήμο: 2% επί του ποσού ETEΠΠAA γ) φόρου υπέρ ΟΓΑ: 20% επί του χαρτοσήμου Για τα υπόλοιπα εργαστήρια προτρέπεται ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει ο ίδιος να τακτοποιήσει το ζήτημα του κόστους. 0 € - 88.04 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 χαρτοσήμο: 2% επί του ποσού ETEΠΠAA 0 € - 1.76 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα της Ελλάδος

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 φόρος υπέρ ΟΓΑ: 20% επί του χαρτοσήμου 0 € - 0.35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Τράπεζα της Ελλάδος


       Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Kανονισμός για τους επίσημους ελέγχους.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178 2002

       Περιγραφή Καθορισμός γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178

      • Νόμος 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 2741 1999 199 Α

       Περιγραφή Γίνεται η Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και καθορίζεται η αποστολή του και οι αρμοδιότητες του. Προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης καθώς και τα γνωμοδοτικά του όργανα. Καθορίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του και του δίνεται η εξουσία της διεξαγωγής των ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων στην βάση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100199

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 1288 2017 1763 Β

       Περιγραφή Προσδιορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες άσκησης επισήμου ελέγχου σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201763

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523 2006 1187 Β

       Περιγραφή Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο και εισάγονται προβλέψεις για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων, την μεθοδολογία τους, την χρηματοδότηση τους, την δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την διαχείριση κρίσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201187

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2018 134 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων: Περιγράφονται τα όργανα διοίκησης καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών. Επιπλέον καθορίζονται τα περιγράμματα θέσεων των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών του ΕΦΕΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100134

      • 1 Εκδοση Εβδομαδιαίου Προγράμματος Περιφερειακής Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο πλαίσιο της διοικητικής διεργασίας της Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Εποπτείας των ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ο προγραμματισμός εξειδικεύεται σε εβδομαδιαία βάση. Ο Προγραμματισμός των εργαστηριακών Ελέγχων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, διενεργείται με βάση Προγράμματα (Αναθέσεις) δειγματοληψίας που συντάσσονται από την Κεντρική Υπηρεσία. Έκτακτες δειγματοληψίες μπορούν να προκύψουν από τα δίκτυα RASFF/ AAC&FF καθώς και την εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών. Έναυσμα στην διαδικασία μπορεί επίσης να δωθεί και από την διαδικασία της Δέσμευσης Τροφίμων (ΜΙΤΟΣ: 181393).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Εντολής Ελέγχου, Μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι εντολές εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΕΤ και συνοδεύονται από άλλα διοικητικά έγγραφα που αφορούν στην κίνηση των οχημάτων. Καθορίζουν τους Υπεύθυνους της Εντολής, τους Ελεγκτές καθώς και τους Συνδεδεμένους Ελέγχους εφόσον υπάρχουν.

       Όχι Όχι


      • 3 Μετακίνηση Ελεγκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια Δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για τον τρόπο λήψης του δείγματος, την ποσότητα αυτού, τη μέθοδο σφράγισης και επισήμανσης, τα σχετικά με τη διασφάλιση της ταυτότητας του δείγματος και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη δειγματοληψία και την μεταχείριση του δείγματος συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ δεσμευτικά καθοδηγητικά έγγραφα τα οποία εξειδικεύονται ανά Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου. Για την διενέργεια της δειγματοληψίας εφαρμόζονται οι σχετικοί Ενωσιακοί και Εθνικοί Κανόνες οι οποίοι εξειδικέυονται με κάθετο νομικό πλαίσιο ανά τρόφιμο (λ.χ. σιτηρά χύμα, λάδια σε σιλό ή συσκευασμένα κλπ) ή ανά εξεταζόμενο κίνδυνο (λ.χ. μικροβιολογικό ή χημικό κλπ).

       Σημειώσεις Ενδεχομένως η Διενέργεια της Δειγματοληψίας να συνδιαστεί με την Διενέργεια Επιτόπιου Ελέγχου (Διαδικασία ΜΙΤΟΣ: 823345).

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση Βεβαίωσης Λήψης Δείγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί της βεβαίωσης καταγράφονται το είδος δείγματος, η ποσότητα του δείγματος, όπως αυτή καθορίζεται από την συσκευασία και το πλήθος των τεμαχίων που ελήφθησαν, καθώς και στοιχεία αναγνώρισης όπως η Ημερομηνία Λήξης ή/και ο Αριθμός της Παρτίδας. Η λήψη του δείγματος βεβαιώνεται ενυπόγραφα από το κλιμάκιο των ελεγκτών οι οποίοι διενήργησαν την δειγματοληψία.

       Σημειώσεις Η βεβαίωση χορηγείται στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Πρωτοκόλλου Δειγματοληψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας καταγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του εξεταζόμενου τρόφιμου και στοιχεία σημαντικά για την ίδια την διεργασία της δειγματοληψίας και της διαχείρισης του δείγματος (π.χ. στάδιο λήψης δείγματος, τύπος συσκευασίας δείγματος, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά δείγματος, συνθήκες μεταφοράς δείγματος κ.α.). Επιπλέον διευκρινίζονται το είδος και οι παράμετροι της εξέτασης του δείγματος. Κατά την διεργασία της δειγματοληψίας ο υπεύθυνος της επιχείρησης ενημερώνεται σχετικά με τα έννομα μέσα προστασίας που διαθέτει (δες σχετική ενότητα) και η διενέργεια της ενημέρωσης καταγράφεται επί του εντύπου. Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας υπογράφεται από το κλιμάκιο των ελεγκτών οι οποίοι διενήργησαν την δειγματοληψία και από τον υπάλληλο της επιχείρησης ο οποίος παρευρίσκονταν στον έλεγχο.

       Σημειώσεις Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας απευθύνεται στο εργαστήριο που θα διενεργήσει την εξέταση και συνοδεύει το δείγμα. Επί αυτού αναγράφεται τόσο η δημόσια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, όσο και αριθμός ταυτοποίησης του δείγματος από την δημόσια αρχή που διενήργησε τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 7 Μετακίνηση Ελεγκτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 8 Διαβίβαση Δείγματος σε Εργαστήριο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το δείγμα, συνοδευόμενο από το Πρωτόκολλο δειγματοληψίας αποστέλλεται σε Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου. Τα Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου που συμμετέχουν στο εκάστοτε Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων, προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ και κοινοποιούνται προς τις αρχές που διεξάγουν τον έλεγχο (δειγματοληψία) με καθοδηγητικά έγγραφα (αναθέσεις).

       Σημειώσεις Σχετική διαδικασία ΜΙΤΟΣ "Ένταξη Εργαστηρίων στο Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων Συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΤ".

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου και Γνωμάτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ευθύνη γνωμάτευσης ανήκει στην αρχή που έχει διεξαγάγει τον έλεγχο (δειγματοληψία), εκτός και αν περιγράφεται διαφορετικά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΕΦΕΤ και του εργαστηρίου. Όταν δεν υπάρχουν νομοθετικά όρια και προκύπτει θέμα ασφάλειας, για τον χαρακτηρισμό του δείγματος (γνωμάτευση), η αρχή που έχει διεξαγάγει τον έλεγχο λαμβάνει υπόψη της κάποια από τα παρακάτω: α) γνώμη από αρμόδιους φορείς αξιολόγησης επικινδυνότητας, όπως η EFSA, το ΕΣΕΤ, το ΑΧΣ β) την επιστημονική άποψη του εργαστηρίου, εφόσον αυτό προβλέπεται στο σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας γ) οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δ) οδηγίες/εγκυκλίους από την ΚΥ.

       Σημειώσεις Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για τρόφιμα των οποίων η εξέταση πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), για την οριστική γνωμάτευση αποφασίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ). Το ΓΧΚ ζητάει από το ΑΧΣ να γνωματεύσει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν το δείγμα είναι μη ασφαλές, όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην έκθεση εξέτασης και στην εξέταση που προκύπτει μετά την άσκηση διοικητικής προσφυγής, όταν κάνει σχετικό αίτημα η επιχείρηση ή σε άλλη περίπτωση (π.χ. την επίδραση συστατικού στην υγεία του ανθρώπου). Η γνωμάτευση ανακοινώνεται στην επιχείρηση με την ίδια διαδικασία. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούν μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σταματούν σε αναμονή της γνωμοδότησης του ΑΧΣ.

       Όχι Όχι


      • 10 Κανονικό / Συμμορφούμενο       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη και Κοινοποίηση Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η δειγματοληψία γίνεται στο πλαίσιο προγράμματος δειγματοληψίας (χωρίς έλεγχο) και το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι κανονικό / συμμορφούμενο, κατά περίπτωση, δεν συντάσσεται έκθεση ελέγχου.

       Σημειώσεις Ακολουθούνται τα βήματα της Διαδικασίας "Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση" (ΜΙΤΟΣ: 823345) από το βήμα της σύνταξης και κοινοποίησης έκθεσης ελέγχου και στην συνέχεια.

       Ναι Ναι


      • 12 Μη Κανονικό ή Μη Ασφαλές ή Νοθευμένο       Ναι Όχι


      • 13 Ανακοίνωση Εργαστηριακού Αποτελέσματος στην Επιχείρηση


       Περιγραφή Συντάσσεται Ανακοίνωση Αποτελέσματος που διαβιβάζεται στον παρασκευαστή/συσκευαστή/διακινητή/εισαγωγέα του τροφίμου/ΥΑΕΤ, στον υπεύθυνο της επιχείρησης που έγινε η δειγματοληψία και κοινοποιείται στη ΚΥ. Με την Ανακοίνωση Αποτελέσματος κοινοποιούνται στον διοικούμενο τα στοιχεία του δείγματος και ενημερώνεται ο διοικούμενος για τα δικαιώματα του (άσκηση έννομων μέσων προστασίας) και τIς απορρέουσες υποχρεώσεις του (χρονικό περιθώριο άσκησης και κόστος άσκησης). Επιπλέον ενημερώνεται για τον τρόπο διαχείρισης των μη συμμορφούμενων προϊόντων, τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ενώ του ζητείται και επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την παρτίδα από την οποία προήλθε το δείγμα.

       Ναι Όχι


      • 14 Μη Άσκηση Έννομων Μέσων Προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο       Ναι Όχι


      • 15 Το αποτέλεσμα καθίσταταται οριστικό       Ναι Όχι


      • 16 Έναυσμα Διαδικασιών Επιβολής Διοκητικών Μέτρων Συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, αν διαπιστώσουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα μέτρα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7,8,9,10,11 του Ν. 4235/2014 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον εκκινούν διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών σε Εθνικό ή/και Διεθνές Επίπεδο (π.χ. ενημέρωση συστήματος RASFF) και την ενημέρωση των πολιτών/καταναλωτών του τροφίμου με την έκδοση Δελτίου Τύπου.

       Σημειώσεις Σχετικές διαδικασίες ΜΙΤΟΣ 181393, 789814, 475267, 564641.

       Ναι Όχι


      • 17 Σύνταξη και Κοινοποίηση Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ακολουθούνται τα βήματα της Διαδικασίας "Προγραμματισμός και διενέργεια τακτικού - έκτακτου ελέγχου επιχείρησης από Περιφερειακή Διεύθυνση" (ΜΙΤΟΣ: 823345) από το βήμα της σύνταξης και κοινοποίησης έκθεσης ελέγχου και στην συνέχεια.

       Ναι Ναι


      • 18 Άσκηση Εννομων Μέσων Προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μπορεί να κατατεθεί από οποιονδήποτε στον οποίο έχει γίνει ανακοίνωση του πρώτου αποτελέσματος εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση αυτή. Το έννομα μέσα μέσα προστασίας διαφοροποιούνται ανάλογα με την φύση του δείγματος και της ανάλυσης (π.χ. ο επιπολασμός του παράγοντα κινδύνου είναι ιδιαίτερα χαμηλός στο αγαθό ή η κατανομή του είναι ιδιαίτερα αραιή ή μη κανονική, όπως στην περίπτωση εκτέλεσης μικροβιολογικής ανάλυσης τότε έχουμε την περίπτωση του μοναδικού δείγματος)

       Σημειώσεις Απαιτείται πληρωμή παραβόλου.

       Ναι Όχι


      • 19 Διαβίβαση Δικαιολογητικών στο Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή του αιτήματος της επιχείρησης (καθώς και του αποδεικτικού πληρωμής παραβόλου, όταν πρόκειται για αναλύσεις που θα διεξαχθούν από το ΓΧΚ) ο ΕΦΕΤ τα διαβιβάζει προς το Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 20 Παραλαβή Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εργαστηρίου ή/και Γνωμάτευσης ΑΧΣ και Γνωμάτευση


       Περιγραφή Το εργαστήριο κοινοποιεί την Έκθεση Αποτελεσμάτων προς την αρχή που διενήργησε τον έλεγχο. Η ευθύνη γνωμάτευσης ανήκει στην αρχή που έχει διεξαγάγει τον έλεγχο (δειγματοληψία), εκτός και αν περιγράφεται διαφορετικά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΕΦΕΤ και του εργαστηρίου.

       Σημειώσεις Η άσκηση των έννομων μέσων προστασίας του διοικούμενου δεν θίγει την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση μέτρα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων.

       Ναι Όχι


      • 21 Ανακοίνωση Εργαστηριακού Αποτελέσματος στην Επιχείρηση


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται εκ νέου Ανακοίνωση Αποτελέσματος που διαβιβάζεται στον υπεύθυνο της επιχείρησης που άσκησε τα έννομα μέσα προστασίας. Με την Ανακοίνωση Αποτελέσματος κοινοποιούνται εκ νέου στον διοικούμενο τα στοιχεία του δείγματος καθώς και τα αποτελέσματα και η γνωμάτευση με βάση την νέα ανάλυση. Επιπλέον ενημερώνεται για τον τρόπο διαχείρισης των μη συμμορφούμενων προϊόντων και τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί.

       Ναι Όχι


      • 22 Έναυσμα Διαδικασιών Επιβολής Διοκητικών Μέτρων Συμμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον μετά την άσκηση των έννομων μέσων και τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών, εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις για την επιβολή μέτρων συμμόρφωσης, τότε ο ΕΦΕΤ προχωρά στην επιβολή τους. Επιπλέον εκκινούν διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και την ενημέρωση των πολιτών/καταναλωτών του τροφίμου.

       Ναι Όχι


      • 23 Σύνταξη και Κοινοποίηση Έκθεσης Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Κλιμάκιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η έκθεση ελέγχου συντάσσεται, σύμφωνα με τον Ν. 2741/99, άρθρο 5, παρ 3, και καταγράφονται ο σκοπός του ελέγχου, το νομικό πλαίσιο, οι μέθοδοι, τα ευρήματα, η μη τήρηση της νομοθεσίας, τα προτεινόμενα μέτρα, η προθεσμία ανταπόκρισης της επιχείρησης (Ν. 4235/14, ΚΥΑ 15523/2006, άρ.16, παρ.4 και ΥΑ 12932/2006, άρ.23, παρ.4). Παράγεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΤ και διαβιβάζεται στην επιχείρηση και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η έκθεση ελέγχου ή απόσπασμα αυτής, κατά περίπτωση, διαβιβάζεται και σε όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον Καν. 2016/679 (περί προσωπικών δεδομένων).

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.