Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3333ada8-eb04-4dab-a382-5c366b6b8821 515481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 10 + (
1
)

Κόστος

11,6 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή-τριας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή-τριας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α΄/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

    NACE

    • 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή-τριας

      Επίσημος τίτλος

      Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Εκπαιδευτικές Φωτοτυπία πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή φωτοτυπία πτυχίου του εξωτερικού και πράξη ισοτιμίας με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού και άδεια άσκησης επαγγέλματος στο κράτος - μέλος ΕΕ κτήσης του πτυχίου ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού και απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας (από το ΑΤΕΕΝ)

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Παράβολο Δημοσίου 8 €

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει "Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας" ή, στην αντίθετη περίπτωση, ¨Εχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις".

       Όχι Όχι

      • 5 Επαγγελματικές Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε.

       Όχι Όχι

      • 6 Πιστοποίησης Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων ταυτότητας)

       Όχι Όχι

      • 7 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85 ), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α’ 232), ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ( άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ).

       Όχι Όχι

      • 8 Εκπαιδευτικές Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 (για υπηκόους κρατών- μελών της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο Δημοσίου 8 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 χαρτόσημο (1%-3%) και ΟΓΑ 20% επί του ποσού προς χαρτοσήμανση 3.60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0202

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοτυπία πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοτυπία πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Φωτοτυπία πτυχίου αλλοδαπής ΚΑΙ Πράξη ισοτιμίας με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοτυπία πτυχίου αλλοδαπής ΚΑΙ Πράξη ισοτιμίας με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ξενόγλωσσα να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι νόμιμα επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού ΚΑΙ Βεβαίωση υπαγωγής του πτυχίου στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ (άρθρο 31) ΚΑΙ Άδεια άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος - μέλος της ΕΕ κτήσης του πτυχίου ΚΑΙ Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (για δικαιούχους της αυτόματης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού ΚΑΙ Βεβαίωση υπαγωγής του πτυχίου στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ (άρθρο 31) ΚΑΙ Άδεια άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος - μέλος της ΕΕ κτήσης του πτυχίου ΚΑΙ Πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης (για δικαιούχους της αυτόματης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ξενόγλωσσα να φέρουν σφραγίδα της Χάγης, να είναι νόμιμα επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Για δικαιούχους του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ : Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) Αποδεικτικό σπουδών

       Για δικαιούχους του γενικού συστήματος της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ : Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού ΚΑΙ Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ξενόγλωσσα να φέρουν σφραγίδα της Χάγης να είναι νόμιμα επικυρωμένα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 5 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού στοιχείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει "Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας" ή στην αντίθετη περίπτωση "Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις..." (ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, ΦΕΚ 1637 Β΄). Για τις αξιόποινες πράξεις που κωλύουν τη χορήγηση άδειας επαγγέλματος υγείας βλ. άρθρο 27 παρ. 6 Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄ 236). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει "Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας" ή στην αντίθετη περίπτωση "Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις..." (ΔΙΑΔΠ/Α/25026/2006, ΦΕΚ 1637 Β΄). Για τις αξιόποινες πράξεις που κωλύουν τη χορήγηση άδειας επαγγέλματος υγείας βλ. άρθρο 27 παρ. 6 Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄ 236).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων ταυτότητας) Φωτογραφίες

       Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων ταυτότητας)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 9 Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85 ), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α’ 232), ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ( άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ). Άδεια διαμονής

       Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 42 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ Α’ 85 ), ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα (ή μέρους συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα βλ. άρθρο 12 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α’181 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016 ΦΕΚ Α’ 232), ή δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ( άρθρα 82,83,84,85,87 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88,97,106 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80), ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ), ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’80 ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 10 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 (για υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 (για υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε. ή υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι Κολεγίου ή Ελληνικού Πανεπιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 8619

      • 11 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 12 Απόδειξη πληρωμής/Παράβολο Δημοσίου 8€ (δεν τηρείται στο e-παράβολο). Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής/Παράβολο Δημοσίου 8€ (δεν τηρείται στο e-παράβολο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 13 Απόδειξη πληρωμής/Εκτύπωση παράβολο 3,60€ (Του εντύπου που χαρακτηρίζεται «για χρήση στο φορέα») με κωδ 0202. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη πληρωμής/Εκτύπωση παράβολο 3,60€ (Του εντύπου που χαρακτηρίζεται «για χρήση στο φορέα») με κωδ 0202.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 14 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του/της ενδιαφερομένου/ης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του/της ενδιαφερομένου/ης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νομοθετικό Διάταγμα 1 683 1948 124 Α

       Περιγραφή ΝΔ 683/1948 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Περί διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών», άρθρο 1 «Άδεια ασκήσεως»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19480100124

      • Προεδρικό Διάταγμα 1 351 1989 159 Α

       Περιγραφή ΠΔ 351/1989 (ΦΕΚ 159 Τ. Α΄) «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών- Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100159

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/11-7-2002 ΚΥΑ 2002 906 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΦΕΚ 906 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/Ε/24729/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1645 Β) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20060201645)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020200906

      • Νόμος 3, 4, 31 3252 2004 132 Α

       Περιγραφή Περί σύστασης της «Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100132

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή ΠΔ 38/2010

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π. 22837/5-5-2017 2017

       Περιγραφή Επάρκεια ελληνικής γλώσσας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ

       ΑΔΑ 6Ψ65465ΦΥΟ-Κ1Κ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/25026 2006 1637 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αντικατάστασή του από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201637

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2017 82 Α

       Περιγραφή ΠΔ 51/2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100082

      • Νόμος 164 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Νόμος 4763/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Εγκύκλιος Γ4β/Γ.Π.οικ. 21572/21-3-2017 2017

       Περιγραφή Σχετικά με τον τύπο της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΖΤ465ΦΥΟ-ΦΤΣ

       ΑΔΑ ΨΡΖΤ465ΦΥΟ-ΦΤΣ

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση - ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος πληρότητας

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών στον ενδιαφερόμενο

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος

       Ναι Όχι


      • 6 Απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόφαση απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

       Ναι Όχι


      • 7 Ολοκλήρωση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ολοκλήρωση της διαδικασίας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.