Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8a510ed0-c50d-4316-92f0-a98509c5de24 301454 Notification of establishment and operation of beauty parlours

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 10

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

10 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής. Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής.

Σημειώσεις

Μέσω του notify business.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Ο χώρος θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως εργαστήριο αισθητικής και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως εργαστήριο αισθητικής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Ο χώρος του εργαστηρίου αισθητικής οφείλει να διαθέτει: • αίθουσα αναμονής • εργαστήριο • χώρο καθαρισμού και αποστειρώσεως εργαλείων • αποδυτήρια με ερμάρια • χώρο λουτρού με λουτήρα ή καταιωνηστήρα και αποχωρητήριο. Οι ανωτέρω χώροι μπορούν να συνυπάρχουν με κατοικία υπό την προϋπόθεση ότι οι χώροι του εργαστηρίου δεν θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κατοικίας και θα είναι απομονωμένοι της ενδεχόμενης κατοικίας έστω και με μια πόρτα που κλειδώνει.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Οι χώροι του εργαστηρίου πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός και τεχνητός φωτισμός, εξαερισμός, κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.λ.π.).

       Όχι Όχι

      • 6 Εταιρικού δικαίου Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο οφείλει να τεκμηριώσει τη νομική του υπόσταση καθώς και τυχόν μεταβολές που έχει υποστεί η εταιρική δομή.

       Όχι Όχι

      • 1 Ποσοστό 20% επί των παραβόλων για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης όταν αρμόδιες αρχές ορίζονται οι ΟΤΑ. Το παράβολο εμφανίζεται στον ΑΛΕ 1450113002. 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τον επιστημονικά υπεύθυνο του φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν.4495/2017.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο αισθητικής, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο αισθητικής, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δήλωσης αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας. Άδεια δόμησης

       Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 6 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Αφορά εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 3804

      • 7 Μελέτη πυροπροστασίας Μελέτη

       Μελέτη πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζεται σε κτίριο το οποίο υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Αφορά εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8412

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ελλείψει κανονισμού Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Αφορά σε λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής εντός πολυώροφης οικοδομής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 9 Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 10 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού και νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού και νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς η αρμόδια αρχή τα αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω του ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νομοθετικό Διάταγμα 361 1969 244 Α

       Περιγραφή Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19690100244

      • Υπουργική Απόφαση Φ.Γ4ε/5258 1970 426 Β

       Περιγραφή Περί ρυθμίσεως λεπτομερειών εφαρμογής του υπ. αριθμ. 361/1969 Νομοθετικού Διατάγματος περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19700200426

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ1β/οικ.67591 2021 5027 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205027

       ΑΔΑ ΨΠΗΟ465ΦΥΟ-ΗΟΩ

      • Νόμος 6, 7, 9, 14 3844 2010 63 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100063

      • Νόμος 5, 11, 15, 247 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο ΛΔ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4811/2021 (A΄ 108) - Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Νόμος 46 4272 2014 145 Α

       Περιγραφή Συστέγαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100145

      • Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.4943 2014 2308 Β

       Περιγραφή Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202308

      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη και είσοδος στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://not...index.html

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται με κωδικούς taxisnet και αποκτά πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα: notify business.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει γνωστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος notify business, προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

       Σημειώσεις Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόδοση μοναδικού αριθμού υποβολής από το σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

       Περιγραφή Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.