Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f8fc0f9-83a8-44e2-9043-aabe5c2745ed 689838 Notification about operating parking areas for heavy-duty vehicles

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 18

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα έως 1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμών βαρέων οχημάτων (άρθρο 200 του ν. 4442/2016), τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο της δραστηριότητας, τον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, καθώς επίσης το παράβολο και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών. Επίσης, αφορά στη γνωστοποίηση αλλαγής φορέα δραστηριότητας. Ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, Ν1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4 (άρθρο 198 του ν. 4442/2016). Σε αυτά περιλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η γνωστοποίηση απαιτείται: α) πριν την έναρξη λειτουργίας του σταθμού βαρέων οχημάτων και β) πριν τη μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας του σταθμού.

Ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, Ν1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, (Παράρτημα ΙΙ, της υπ αρ. 29949/1841/28.9.2009 κ.υ.α. (ΦΕΚ/Β/2112)). Στους σταθμούς βαρέων οχημάτων δεν εμπίπτουν οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων και οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων του άρθρου 9 του π.δ. 79/2004 (Α 62), σύμφωνα με το άρθρο 198 του ν. 4442/2016. Η αδειοδότηση κάθε συμπληρωματικής εγκατάστασης, όπως αυτές του άρθρου 11 της υπ. αρ. οικ. 44662/454/2019 (Β 2192) υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται χωριστά και ανεξάρτητα από την γνωστοποίηση του χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 8, άρθρο 3, της υπ’ αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.). Στην περίπτωση παράβασης που αφορά τη γνωστοποίηση λειτουργίας και τη μη τήρηση των απαιτήσεων λειτουργίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα σχετικά με τις κυρώσεις στο άρθρο 203 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 8 της υπ’ αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται στην καταχώρηση και στην έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης του χώρου στάθμευσης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.329369/2023 (Β 6458) υπουργική απόφαση, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη απόφαση με αρ. πρωτ. οικ. 59388/940/2020 (Β 5407). Η Βεβαίωση εκδίδεται εκ νέου στην περίπτωση οποιασδήποτε γνωστοποίησης μεταβολής (παρ. 2, άρθρο 6, οικ.329369/2023 (Β 6458) υ.α.).

Τελευταία ενημέρωση

04/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση Λειτουργίας (άρθρου 200 ν. 4442/2016 (Α΄ 230)) Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων

Σημειώσεις

Η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας σταθμού βαρέων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (αίτησης) του παραρτήματος της υπ’ αρ. πρωτ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) υπουργικής απόφασης. Το ίδιο υπόδειγμα αφορά και τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής της αρχικής για τη λειτουργία του σταθμού, όπως μεταβολή στοιχείων, μεταβολή φορέα, μεταβολή τόπου δραστηριότητας κ.λπ.

Ειδικά στην περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας (σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/ 2016 (Α 230), και ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία (άρθρο 3, της υπ. αρ. 314290/2021/ΦΕΚ/Β/5269). Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό.

Ο φορέας του Σταθμού οφείλει να τηρεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 4, της υπ. αρ. 314290/2021 (ΦΕΚ 5269 Β), μαζί με τα αποδεικτικά υποβολής όλων των γνωστοποιήσεων λειτουργίας της εγκατάστασης, στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, καθώς επίσης και τη Βεβαίωσης Καταχώρησης του χώρου στάθμευσης στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με..

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    
    Σύμφωνα με το άρθρο 203 (παρ. 3) του ν. 4442/2016, "Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄)"

    NACE

    • 52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων του άρθρου 200 του νόμου 4442/2016.

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική). Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο φορέας γνωστοποίησης να είναι κάτοχος προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Συγκέντρωση και τήρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (άρθρο 3, της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021)) για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας Σταθμών Βαρέων Οχημάτων, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.. Στην περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων ή αλλαγής φορέα ή τόπου άσκησης δραστηριότητας, πρέπει να τηρείται στην επιχείρηση το σχετικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αντίγραφα, τόσο της μεταβολής γνωστοποίησης, όσο και άλλων γνωστοποιήσεων που έχουν προηγηθεί της τρέχουσας μεταβολής.

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Σταθμών Βαρέων Οχημάτων (χωροθέτηση, εγκαταστάσεις, κτίριο, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, σήμανση, κ.λπ.), όπως καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 44662/454/2019 υπουργική απόφαση (Β 2192) και τα κατά περίπτωση διατάγματα, προκειμένου για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικονομικές Ο φορέας του Σταθμού προμηθεύεται το απαιτούμενο παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο και καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο του παραβόλου, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα (αίτηση) της γνωστοποίησης και τηρεί το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά (άρθρο 7, της υπ’ αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.).

       Όχι Όχι

      • 1 Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων, το ποσό ανέρχεται στα εκατό ευρώ (100,00 €). Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Στην ιστοσελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm, επιλέγεται το κομβίο "Χορήγηση Παραβόλου". Στη συνέχεια ως "Φορέας Δημοσίου" επιλέγεται το "Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση" και ως "Κατηγορία Παραβόλου" επιλέγεται το "Κατηγορίες 100€" και στην συνέχεια ως "Τύπος Παραβόλου" επιλέγεται κατά περίπτωση η αρμόδια Περιφέρεια με τον αντίστοιχο κωδικό. 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0259-0295

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας του Σταθμού Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας του Σταθμού

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό υποβολής αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων ή υποβολής γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας, πρέπει να τηρείτε από τον φορέα δραστηριότητας μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α. Όπου στα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού, αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας του Σταθμού. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης σε περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας του Σταθμού.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αλλαγή φορέα, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας ξεχωριστά σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 5, της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α., και το αποδεικτικό υποβολής πρέπει να τηρείτε και από τον παλαιό, καθώς και από τον νέο φορέα δραστηριότητας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της εν λόγω κ.υ.α..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE, στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE, στην οποία εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του Σταθμού, απαιτείται πριν την υποβολή γνωστοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α. Στην περίπτωση αλλαγής φορέα πραγματοποιείται εκ νέου γνωστοποίηση λειτουργίας του Σταθμού υπό το νέο φορέα (άρθρο 5, της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.), για την οποία απαιτείται επίσης η προσωποποιημένη πληροφόρηση από το myAADE του νέου φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα το εδάφιο 1, του άρθρου 4, της εν λόγω κ.υ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/17. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/17.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την περ. 2, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α., στη Βεβαίωση αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), όπου βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος και η οποία συνοδεύεται από: α) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.) και β) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα δραστηριότητας του Σταθμού για το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα δραστηριότητας του Σταθμού για το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο φορέας δραστηριότητας του Σταθμού υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων, (περ. 12, άρθρο 4, της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.). Στην περίπτωση αλλαγή φορέα, ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει εκ νέου την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5, της εν λόγω κ.υ.α..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. 3, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. 3, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τους στεγασμένους χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων, από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα, με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 της με αρ. οικ.44662/454/19 (ΦΕΚ 2192 Β/7-6-2019) : «Οι σταθμοί εμπίπτουν από πλευράς πυροπροστασίας στο άρθρο 11 του κεφαλαίου Β του π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α 80)».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 7 Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την περ. 7, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την περ. 7, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου μηχανικού περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η δομή του σταθμού, η διάταξη του χώρου, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές, οι τυχόν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και κατόψεις των χώρων. Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την υπό στοιχεία οικ. 44662/454/2019 υπουργική απόφαση (Β 2192) και τα κατά περίπτωση διατάγματα. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων των εγκαταστάσεων του Σταθμού, απαιτείται και η τροποποίηση/συμπλήρωσης της Τεχνικής Έκθεσης. Στη τεχνική έκθεση απαιτείται ψηφιακή υπογραφή μηχανικού και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 8 Κατόψεις των χώρων του σταθμού που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (περ. 7, άρθρο 4, της υπ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.). Κάτοψη

       Κατόψεις των χώρων του σταθμού που συνοδεύουν την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (περ. 7, άρθρο 4, της υπ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις κατόψεις των χώρων αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα των χώρων ή κτιρίων του Σταθμού, η γενική και λειτουργική διάταξη όλων των εγκαταστάσεων (π.χ. είσοδοι-έξοδοι, διάδρομοι προσπέλασης, χώροι στάθμευσης, ράμπες και «σκάφες», κ.λπ.), τα ισχυρά και ασθενή ρεύματα των κτιρίων, η θέρμανση, ο κλιματισμός, ο εξαερισμός των χώρων, η ύδρευση, η αποχέτευση και απορροή των ομβρίων υδάτων των εγκαταστάσεων του σταθμού, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτροφωτισμού (περιβάλλοντος χώρου του σταθμού), της ύδρευση, αποχέτευση και απορροή των ομβρίων υδάτων (απεικόνιση των δικτύων και η πορεία τους, του μετρητή, της θέσης σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το δίκτυο πόλεως, των τυχόν αναγκαίων συλλεκτών αποβλήτων, ή στεγανών δεξαμενών ή βιολογικού καθαρισμού, κ.λπ.), η σήμανση του σταθμού (π.χ. σήμανση στις εισόδους-εξόδους του σταθμού και μέσα στον σταθμό για την πορεία οχημάτων, προειδοποιητικές πινακίδες, ηχητική σήμανση, κ.λπ. Στις κατόψεις απαιτείται ψηφιακή υπογραφή μηχανικού και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 9 Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (περ. 7, άρθρο 4, της υπ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.). Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό της περιοχής που συνοδεύει την τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού (περ. 7, άρθρο 4, της υπ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επί του τοπογραφικού σημειώνονται, μεταξύ άλλων, τα σημεία ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, καθώς επίσης βεβαιώνεται η ύπαρξη μη ορατών αρχαιολογικών χώρων, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων (100μ.) από το σταθμό. Στο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται ψηφιακή και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 10 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, στην περίπτωση που ο σταθμός βαρέων οχημάτων βρίσκεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Έγκριση

       Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, στην περίπτωση που ο σταθμός βαρέων οχημάτων βρίσκεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, απαιτείται στην περίπτωση που ο σταθμός βαρέων οχημάτων βρίσκεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Απαιτείται κατά την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας σταθμών βαρέων οχημάτων ή γνωστοποίησης μεταβολής εφόσον επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χωροταξίας

       Όχι 8880

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού δηλώνεται ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση της δραστηριότητας του Σταθμού υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως. Απαιτείται κατά την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας υπαίθριου χώρου στάθμευσης ή γνωστοποίηση μεταβολής εφόσον επηρεάζει την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χωροταξίας

       Όχι 7320

      • 12 Βεβαίωση της αρχαιολογίας σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αρχαιολογίας σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση της αρχαιολογίας κατατίθεται σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων (100μ) από το χώρο του Σταθμού. Απαιτείται για την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας του Σταθμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χωροταξίας

       Όχι 9703

      • 13 Ειδική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος διαχείρισης των σταθμευμένων οχημάτων. Έκθεση

       Ειδική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, για εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος διαχείρισης των σταθμευμένων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ειδική έκθεση αρμόδιου μηχανικού κατατίθεται στην περίπτωση που στον υπό ίδρυση σταθμό τοποθετηθεί εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος διαχείρισης των σταθμευμένων οχημάτων. Απαιτείται για την υποβολή αρχικής (νέας) γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας του Σταθμού βαρέων οχημάτων ή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας που σχετίζονται με την εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος διαχείρισης. Στην ειδική έκθεση απαιτείται ψηφιακή υπογραφή μηχανικού και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 14 Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και τις διατάξεις των υπό στοιχεία οικ. 170613/2013 (Β 2505), 170078/2013 (Β 2507), 52891/2013 (Β 2446) κοινών υπουργικών αποφάσεων. Αφορά Σταθμούς για οχήματα χωρίς επικίνδυνα φορτία ή κενά φορτίου και με επιφάνεια μικρότερη από 50 στρέμματα και μεγαλύτερη ή ίση από 10 στρέμματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Χωροταξίας

       Όχι 9681

      • 15 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας

       Σημειώσεις: Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εκδίδεται σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 και την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β 2471) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β 841). Αφορά Σταθμούς για οχήματα χωρίς επικίνδυνα φορτία ή κενά φορτίου και με επιφάνεια μεγαλύτερη από 50 στρέμματα ή Σταθμούς οχημάτων με επικίνδυνα φορτία ανεξαρτήτου επιφάνειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές, Τεχνικές, Χωροταξίας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 14

       Ναι 9681

      • 16 Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τους σταθμούς βαρέων μεγάλου μεγέθους. Γνωμοδότηση

       Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας για τους σταθμούς βαρέων μεγάλου μεγέθους.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας αφορά τους στεγασμένους σταθμούς βαρέων οχημάτων μεγάλου μεγέθους (άρθρο 3, υπ. αρ. οικ. 44662/454/2019 υ.α. (Β 2192)). Αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών Γ.Γ. Υποδομών για την περιοχή της Αττικής και αντίστοιχα η οικεία Περιφέρεια για περιοχές εκτός Αττικής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές, Χωροταξίας

       Όχι 5300

      • 17 Βεβαίωση του τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Βεβαίωση

       Βεβαίωση του τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση αυτή απαιτείται για σταθμούς μεγάλου μεγέθους (άρθρο 3, υπ. αρ. οικ. 44662/454/2019 υ.α. (Β 2192)), οι οποίοι χωροθετούνται εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Πολεοδομικές, Χωροταξίας

       Όχι 9703

      • 18 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (άρθρο 7, της υπ’ αρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.). Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (άρθρο 7, της υπ’ αρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αποδεικτικό της καταβολής παραβόλου, σύμφωνα με την περ. 13, του άρθρου 4, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α., φυλάσσεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την αρχική γνωστοποίηση, καθώς επίσης και κατά την αλλαγή τόπου άσκησης της δραστηριότητας του Σταθμού (άρθρο 7 της εν λόγω κ.υ.α.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Νόμος 197 έως 205 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Στα άρθρα 197 έως 205 του εν λόγω νόμου, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 4796/2021 (ΦΕΚ 63 Α), προβλέπεται η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης για τη λειτουργία Σταθμών Βαρέων Οχημάτων, καθώς επίσης και η διαδικασία της γνωστοποίησης στην περίπτωση μεταβολών και αλλαγής φορέα δραστηριότητας των σταθμών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314290 2021 5269 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας της γνωστοποίησης, των δικαιολογητικών που τηρούνται στον χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων, του τρόπου γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, τις αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, το παράβολο και οι κυρώσεις για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας των χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205269

      • Υπουργική Απόφαση 329369 2023 6458 Β

       Περιγραφή Η εν λόγω απόφαση αφορά στον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά και τους σταθμούς οχημάτων. Η απόφαση αντικατέστησε την προηγούμενη με αρ. πρωτ. οικ. 59388/940/2020 (ΦΕΚ 5407 Β).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230206458

      • Υπουργική Απόφαση 44662/454 2019 2192 Β

       Περιγραφή Στην απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. Για τους σκοπούς της απόφασης με τον όρο «πάσης φύσεως σταθμοί αυτοκινήτων», νοούνται οι σταθμοί βαρέων οχημάτων δημόσιας (έναντι αντιτίμου) ή ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή καθώς και τις αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών. Ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, N1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3, και Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα II, της με αριθμ. 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112 Β) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202192

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ. 37674 2016 2471 Β

       Περιγραφή Η απόφαση αφορά την τροποποίηση και κωδικοποίηση της αρχικής υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β 21) για την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν . 4014/2011 (Α 209). Τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 7185/1069/2022 απόφαση (ΦΕΚ 841 Β). Ανάλογα την κατάταξη των σταθμών σε κατηγορίες Α1, Α2 και Β σύμφωνα με το ν. 4014/2011, απαιτείται Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202471

      • Απόφαση 170613 2013 2505 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της με αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21 Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202505

      • Απόφαση 170078 2013 2507 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» με α/α 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25 του παραρτήματος VΙ, της με αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21 Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202507

      • Απόφαση 52891 2013 2446 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας, της με αριθ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21 Β), όπως εκάστοτε ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130202446

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας γνωστοποίησης


       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας ή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η υποβολή οποιασδήποτε γνωστοποίησης γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση της δραστηριότητας, η γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή μεταβολής στοιχείων κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας Σταθμού Βαρέων Οχημάτων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη γνωστοποίησης μεταβολής δεδομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης μεταβολής των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3 της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 4 Λήψη γνωστοποίησης αλλαγή φορέα δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης στην περίπτωση αλλαγής του φορέα δραστηριότητας.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση γνωστοποίησης για μεταβολή φορέα δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.

       Ναι Όχι


      • 5 Λήψη γνωστοποίησης παύσης δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας από τον φορέα δραστηριότητας προς την αρμόδια υπηρεσία.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας, ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3, της υπ’ αρ. πρ. 314290/2021 (ΦΕΚ Β 5269) κ.υ.α.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης

       Σημειώσεις Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας/ γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής στον ενδιαφερόμενο. Η έκδοση του Αποδεικτικού Υποβολής γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 4 του άρθρου 3 της υπ. αρ. 314290 (ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021) κ.υ.α., ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αποδεικτικού μέσω Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή Ε.Ψ.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή Ε.Ψ.Π.

       Σημειώσεις Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Αφορά όλες τις γνωστοποιήσεις για έναρξη λειτουργίας ή μεταβολή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής φορέα και της μεταβολής τόπου δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση αποδεικτικού στην περίπτωση έγχαρτης υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Έκδοση αποδεικτικού όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή άλλη ηλεκτρονική μορφή.

       Σημειώσεις ’Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (εκτός μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr), η αρμόδια Αρχή ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. που την παραλαμβάνει, θα εκδώσει και το αποδεικτικό υποβολής. Η αρμόδια Αρχή δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή. Στην έντυπη μορφή ο αύξων αριθμός δημιουργείται με συγκεκριμένη κωδικοποίηση και περιλαμβάνει αριθμητικά ψηφία και αλφαριθμητικά ψηφία (παρ. 4, άρθρου 3 της σχετικής κ.υ.α.). Η αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

       Ναι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

       Σημειώσεις Η αρμόδια Αρχή κοινοποιεί τη γνωστοποίηση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας και στη οικεία ΔΟΥ που υπάγεται ο χώρος στάθμευσης, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.