Δήλωση τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας ΔΤΚΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2f1cad14-7e8f-4e2f-b63b-83de304263af 211478

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 8

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 λεπτά έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την τροποποίηση ή επικαιροποίηση στοιχείων εγκατάστασης κατασκευής κεραίας που έχει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την λειτουργία της. Η υλοποίηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml

Η διαδικασία δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις τροποποιήσεων της άδειας κατασκευής κεραίας , αλλά μόνο εκείνες που περιγράφονται στο άρθρο 28 του Ν. 4635/2019. Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η ενημέρωση του Μητρώου και όχι η έκδοση διοικητικής πράξης, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται η υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οπότε η ΕΕΤΤ εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.

Όλες οι κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στο μητρώο κατασκευών κεραιών (ΣΗΛΥΑ) είναι προσβάσιμες από το κοινό στον ιστότοπο της ενημερωτικής πύλης κατασκευών κεραιών https://keraies.eett.gr/

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθώς και Περιβαλλοντικών και Πολεοδομικών Αρχών, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας, συνολικά, ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4635/2019. H δήλωση δεν επιτρέπει στον κάτοχο την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 21 του Ν. 4635/2019.

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Με την δήλωση αυτή, ο κάτοχος κατασκευής κεραίας, καλείται να ενημερώσει το μητρώο κεραιών (ΣΗΛΥΑ) με τροποποιήσεις που πρόκειται να γίνουν ή επικαιροποιήσεις που έχουν προκύψει στις αδειοδοτημένες κατασκευές κεραίας, δομικού, τηλεπικοινωνιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Σημειώσεις

Οι δηλώσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της τροποποίησης ή επικαιροποίησης που επιφέρουν, όπως αυτές ορίζονται στον Ν4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/13-10-2019), άρθρο 28, παρ. 1Α, 1Β, 1Γ και στην Απόφαση ΕΕΤΤ 919/026/2019, (ΦΕΚ Β 4872/30-12-2019), άρθρο 8, παράγραφος 9, όπως ακολουθεί.

1. Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, συμπεριλαμβανομένης και Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2498), εφεξής "κατηγορία 1"


2. Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1B του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, και Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2498), εφεξής "κατηγορία 2"


3. Δήλωση αλλαγής χωροθέτησης / προσθήκης ερμαρίων και μείωσης εμβαδού της έκτασης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Γ του άρθρου 28 του ν. 4635/2019, εφεξής "κατηγορία 3"


4. Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για αδειοδοτημένη κατασκευή κεραίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 919/26/16-12-2019, το άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2498), εφεξής "κατηγορία 4"


5. Δήλωση καταγραφής αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων σύμφωνα με την παρ. 4 αρθ. 24 και ερμαρίων και οικίσκων σύμφωνα με την παρ. 1 αρ. 34 του ν. 4635/2019, εφεξής "κατηγορία 5"


6. Δήλωση Έγκρισης Δόμησης, εφεξής "κατηγορία 6"

Οι Δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης (ΣΗΛΥΑ) https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml

και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός χρήστη στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης
    
    Κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν, κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Επίσης κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση ακύρωσης που ασκείται ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν.4727/2020.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία για τη Δήλωση Τροποποίησης Κατασκευής Κεραίας (ΔΤΚΚ)

      Επίσημος τίτλος

      Διεκπεραίωση δήλωσης τροποποίησης ή επικαιροποίησης στοιχείων αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας ΔΤΚΚ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κατασκευών Κεραιών (Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης ΣΗΛΥΑ, στέλνοντας email στο info@eett.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο Δηλών πρέπει να έχει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία της Κατασκευής Κεραίας τα στοιχεία της οποίας επιθυμεί να τροποποιήσει ή επικαιροποιήσει.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η ολοκλήρωση υποβολής της Δήλωσης Τροποποίησης (ΔΤΚΚ), προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Περιβαλλοντική Αρχή (εφόσον απαιτείται) και την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Επιπλέον προϋποθέτει την λήψη του δικαιώματος χρήσης όλων των ραδιοσυχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κεραίας, εκτός αν πρόκειται για συχνότητες για τις οποίες όπως ρητά ορίζεται στην νομοθεσία, δεν απαιτείται η λήψη δικαιώματος για την χρήση τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ δήλωσης τροποποίησης στοιχείων αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας "κατηγορίας 1" και "κατηγορίας 2" θα πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ Διοικητικού Τέλους, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 919/26/2019 και ειδικότερα το Άρθρο 11 παράγραφο 2 (ΦΕΚ Β΄ 4872/30-12-2019). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ Αίτηση

       Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, βάσει της αίτησης που έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση υποβολής ΔΤΚΚ "κατηγορίας 1" και "κατηγορίας 2".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • 2 Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αίτηση

       Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eeae.gr/files/templates/ypodeigma meletis radioekpompon.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, στην περίπτωση υποβολής ΔΤΚΚ "κατηγορίας 1", "κατηγορίας 2" και "κατηγορίας 4".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • 3 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αίτηση

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας

       Σημειώσεις: Η ΔΤΚΚ "κατηγορίας 2" και "κατηγορίας 4" μπορεί να συνοδεύεται με Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) , την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Α). Στην περίπτωση που η Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Σ.ΗΛ.Υ.Α, ο αιτών καλείται να υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να λάβει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στην περίπτωση που η Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή δεν είναι εγγεγραμμένη στο Σ.ΗΛ.Υ.Α, ο αιτών μετά από σχετική αίτηση, πρέπει να έχει λάβει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την οποία καλείται να υποβάλλει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 6009

      • 4 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δήλωση

       Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Σχετικός σύνδεσμος: https://spectrum.eett.gr/silia/docs/user guide.html#notification-edit-ENVIRONMENTAL NOTIFICATION

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι ΔΤΚΚ "κατηγορίας 1", "κατηγορίας 2" (υπό προΰποθέσεις) και "κατηγορίας 4" (υπό προϋποθέσεις), συνοδεύεται με Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) , την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Β). Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Δήλωση είναι συνυφασμένα με την γεωγραφική θέση της κατασκευής κεραίας. https://silia.eett.gr/silia/docs/user_guide.html#notification-view-ENVIRONMENTAL_NOTIFICATION

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9429

      • 5 Δήλωση κατοχής Έγκρισης Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών. Δήλωση

       Δήλωση κατοχής Έγκρισης Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε αναμονή της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας του συστήματος e-Άδειες με το ΣΗΛΥΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4635/2019, δίνεται η δυνατότητα στον δηλούντα να δηλώσει ότι κατέχει Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών μέσω δήλωσης ΔΤΚΚ "κατηγορίας 6".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9429

      • 6 Αρχιτεκτονική μελέτη Αρχιτεκτονική μελέτη

       Αρχιτεκτονική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για αρχιτεκτονική μελέτη του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας η οποία τροποποιείται ή επικαιροποιείται για να πιστοποιηθούν οι αλλαγές του χώρου εγκαταστάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, π.χ. δηλώσεις "κατηγορίας 3".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 2444

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση φιλοξενούμενων φορέων, απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των φιλοξενούμενων περί ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 7320

      • 8 Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Αίτηση

       Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/sustema-diakheirises-phasmatos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι νόμιμος κάτοχος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην κατασκευή κεραίας, οφείλει να το αποκτήσει κάνοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της ΕΕΤΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συμμετοχής, Χρήσης

       Όχι 6009

      • 9 Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1β του Ν4635/2019, ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης, νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 3798

      • Νόμος 28 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ "ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 12 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20120100082

      • Νόμος 60-65 4313 2014 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 2000 1105 Β

       Περιγραφή Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201105

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 919/26 2019 4872 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204872

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14104 2022 1855 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220201855

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32661 2022 4062 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204062

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή Δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ και προώθηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑ, ΕΕΑΕ και Περιβαλλοντική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση για τροποποίηση ή επικαιροποίηση κατασκευής κεραίας. Μέσω του ΣΗΛΥΑ το αίτημα προωθείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής μέσω ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

       Σημειώσεις Η αρνητική Γνωμάτευση οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί. Ο χρόνος διεκπεραίωσης συμπληρώθηκε βάσει του Ν.4635/1999 άρθρο 22.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του δηλούντα μέσω του ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η δήλωση έχει προωθηθεί ταυτόχρονα στις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες την επεξεργάζονται παράλληλα και επιστρέφουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους. Ο δηλών δέχεται μέσω ΣΗΛΥΑ τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και προωθεί την πλήρη πλέον αίτηση στην ΕΕΤΤ.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό ο δηλών έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την δήλωσή του, τερματίζοντας την διαδικασία. Με την προώθηση της δήλωσης, μπορεί υπό προϋποθέσεις να επικαιροποιηθεί το μητρώο κεραιών ΣΗΛΥΑ και η ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών, ολοκληρώνοντας την διαδικασία. Ο δηλών ενημερώνεται σχετικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την συχνότητα παρακολούθησης του ΣΗΛΥΑ από τον δηλούντα επιμηκύνοντας έτσι τον χρόνο διεκπεραίωσης της δήλωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή από την ΕΕΤΤ και Αυτόματη αποδοχή της δήλωσης ΔΤΚΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υπό προϋποθέσεις, η δήλωση ΔΤΚΚ γίνεται άμεσα αποδεκτή, ενημερώνεται αυτόματα το μητρώο κεραιών (ΣΗΛΥΑ), ο ιστότοπος της ενημερωτικής πύλης κατασκευών κεραιών https://keraies.eett.gr/ καθώς και ο δηλών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Στις δηλώσεις που γίνονται άμεσα αποδεκτές, διενεργείται έλεγχος σε δεύτερο χρόνο από αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή και Διεκπεραίωση δήλωσης από ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών καθώς και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση σφαλμάτων, ασυμφωνιών ή ελλείψεων, η δήλωση επιστρέφεται στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα ενός μήνα σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών. Η καθυστέρηση στην απόκριση του αιτούντα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την διάρκεια της διαδικασίας. Ο χρόνος διεκπεραίωσης συμπληρώθηκε βάσει του Ν.4635/1999 άρθρο 22.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη δήλωσης, ενημέρωση δηλούντα και του Μητρώου Κεραιών ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του συστήματος ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών με τα στοιχεία της κατασκευής κεραίας που τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται. Ο δηλών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, μέσω του ιστότοπου www.keraies.eett.gr

       Ναι Ναι


      • 7 Αποδοχή δήλωσης, ενημέρωση δηλούντα και Μητρώου Κεραιών ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα ΣΗΛΥΑ ενημερώνει το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών με τα στοιχεία της κατασκευής κεραίας που τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται και ενημερώνει τον δηλούντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, μέσω του ιστότοπου www.keraies.eett.gr

       Ναι Ναι


      • 8 Αποδοχή δήλωσης, ενημέρωση δηλούντα και Μητρώου Κεραιών ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα ΣΗΛΥΑ ενημερώνει το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών με τα στοιχεία της κατασκευής κεραίας που τροποποιούνται ή επικαιροποιούνται και ενημερώνει τον δηλούντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης για την εκ νέου Υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται Άδεια ή Τροποποίηση Άδειας κατασκευής κεραίας και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/eett

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη για εκ νέου υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), η ΕΕΤΤ εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι περιπτώσεις αλλαγής κατηγορίας έργου της κατασκευής κεραίας από Α σε Β ή η μεταβολή των συνθηκών της υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, υπαγορεύει την έκδοση πράξης για την εκ νέου υπαγωγή της κατασκευής κεραίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση Μητρώου Κεραιών Σ.ΗΛ.Υ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.