Διορισμός Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e6a8d5d-dbf0-4e36-8ae2-222863ae24c4 168543

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε πλήρωση θέσεων Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η διαδικασία συνοπτικά είναι η εξής: προκήρυξη θέσης - αξιολόγηση υποψηφίων- έκδοση απόφασης διορισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

4 έτη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία περιγράφεται στον ν. 4310/2014 όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν. 4386/2016 και ισχύει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση συνοδεύεται από: Υπεύθυνη Δήλωση, Βιογραφικό Σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, Αντίγραφα τίτλων σπουδών, Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Ανάτυπα δημοσιεύσεων.

Σημειώσεις

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν παραλαμβάνονται από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Υπογεγραμμένη αίτηση

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Ηλικιακές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δεν πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας να έχει συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του/της

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α΄βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Η γνώση αυτή βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, η οποία αξιολογεί τους/τις υποψηφίους/ες.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των ινστιτούτων του ερευνητικού κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα α) στην ελληνική γλώσσα (δύο αντίτυπα), β) στην αγγλική γλώσσα (δύο αντίτυπα) Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα α) στην ελληνική γλώσσα (δύο αντίτυπα), β) στην αγγλική γλώσσα (δύο αντίτυπα)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Υποβάλλεται εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι: - τα δικαιολογητικά που καταθέτει είναι ακριβή - έχει λευκό ποινικό μητρώο - έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - έχει την ελληνική ιθαγένεια Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι: - τα δικαιολογητικά που καταθέτει είναι ακριβή - έχει λευκό ποινικό μητρώο - έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - έχει την ελληνική ιθαγένεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφα τίτλων βασικών σπουδών και διδακτορικού Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων βασικών σπουδών και διδακτορικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και έγγραφο αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά Μελέτη

       Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • 8 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Νόμος 14 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται η διαδικασία επιλογής και διορισμού Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 16 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Αναφέρονται τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • 1 Εκδοση απόφασης με την οποία προκηρύσσεται η πλήρωση της θέσης Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση της απόφασης με την οποία έχει προκηρυχτεί η πλήρωση της θέσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, στην ιστοσελίδα του ερευνητικού κέντρου στο οποία αφορά η προκήρυξη, στην διαδικτυακή πύλη EURAXESS

       Όχι Όχι


      • 3 Δημοσίευση της απόφασης προκήρυξης της θέσης σε μία ημερήσια εφημερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση προκήρυξης της θέσης αποστέλλεται στην εφημερίδα με διαβιβαστικό έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή αιτήσεων υποψηφιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών στο Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο αφορούν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών στο Ερευνητικό Κέντρο στο οποίο αφορούν προκειμένου α)το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει επιστήμονες που θα οριστούν μέλη της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης και β) να μεριμνήσει για την διεξαγωγή εκλογών από τις οποίες θα προέλθουν τα αιρετά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης

       Σημειώσεις Η αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών προς το αρμόδιο ερευνητικό κέντρο γίνεται συνολικά μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή καταλόγου με προτεινόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού φορέα κριτές για την Ειδική Επιτροπή Κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Φορέα στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας,Τεχνολογίας και Καινοτομίας(ΕΣΕΤΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης με την οποία συγκροτείται η Ειδική Επιτροπή Κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης προς τον αρμόδιο Υφυπουργό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Όχι Όχι


      • 10 Αυτεπάγγελτος έλεγχος των δικαιολογητικών του επιλεγέντος προς διορισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά για τα οποία γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση, είναι τα εξής: -αντίγραφο ποινικού μητρώου -πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης -πιστοποιητικό Γέννησης

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης διορισμού στη θέση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή της απόφασης διορισμού του Διευθυντή στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 13 Ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.