Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση426d2e09-5f5d-4caf-ae7e-10075c41832a 797824

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 14

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 έως 45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή παιδιών προσχολικής ηλικίας σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α/πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) και απευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους γονείς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των παροχών της Δ.ΥΠ.Α. καθώς και εκείνους που έχουν την επιμέλεια των παιδιών αυτών και είναι δικαιούχοι των παροχών της Δ.ΥΠ.Α. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά, έχει διάρκεια έναν μήνα και ξεκινούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι 26 ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) λειτουργούν με ωράριο από τις 6:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και φιλοξενούνται βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα στα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος) και κοινωνικά (παιδιά πολύτεκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων, κ.λπ.).

Δε γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή και ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) και που για την αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.

Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους). Παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς.

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής σε βρεφονηπιακό σταθμό

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση, μέσω του gov.gr (εφαρμογή Hermes), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α, κατά το χρόνο έναρξης και διεξαγωγής της διαδικασίας. Οι αιτούντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης και οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται. Τυχόν σφάλματα ή μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών δύναται να οδηγήσει στον αποκλεισμό αυτών ή και ωφελουμένων παιδιών τους από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή τους. Με την υποβολή της αιτήσεως εκδίδεται στον δικαιούχο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) που αναγράφει την ακριβή ημερομηνία υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν είναι δυνατή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Σύμφωνα με την Προκήρυξη της ΔΥΠΑ προβλέπεται ένσταση επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Με Απόφαση Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. καθορίζεται το έργο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών και ενστάσεωνΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Φιλοξενία παιδιού σε βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικός σταθμός, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι ο γονέας ή οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι: α. συγκέντρωσαν κατά τα έτη 2021 & 2022 τουλάχιστον 25 ημέρες α1. από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και α2. από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και α3. από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και α4. από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012. β. είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον δύο (2) μηνών. γ. είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς / ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ– ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Γέννησης παιδιού Πιστοποιητικό γέννησης

       Πιστοποιητικό Γέννησης παιδιού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9439

      • 2 Κάρτα Υγείας Παιδιού Πιστοποιητικό υγείας

       Κάρτα Υγείας Παιδιού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tou-organismou-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Κάρτα υγείας παιδιού θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον παιδίατρο και να επισυνάπτονται φωτοτυπίες των σελίδων των εμβολίων, του βιβλιαρίου υγείας. Η κάρτα υγείας εκτυπώνεται από τον αναφερόμενο ψηφιακό σύνδεσμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Άδεια παραμονής - αφορά πολίτες τρίτων χωρών Άδεια διαμονής

       Άδεια παραμονής - αφορά πολίτες τρίτων χωρών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης Διαμονής

       Όχι 4178

      • 4 Εκκαθαριστικό σημείωμα Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή τρίτου που έχει την επιμέλεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 5 Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι


       Όχι 3531

      • 6 Ληξιαρχική πράξη γάμου. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 7 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 8 Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό Αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 1458

      • 9 Πιστοποιητικό δικαστηρίων για την λύση γάμου Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό δικαστηρίων για την λύση γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση διαζυγίου, προσκομίζεται διαζευκτήριο. Για γονείς σε διάσταση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο, που να το πιστοποιεί. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας του παιδιού. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, δικαστική απόφαση με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8289

      • 10 Αποδεικτικό Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αποδεικτικό Σπουδών       Σημειώσεις: Αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή παιδιού που οι γονείς είναι σπουδαστές - φοιτητές

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 11 Βεβαίωση Στρατιωτικής Θητείας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Στρατιωτικής Θητείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Βεβαίωση από τον Στρατό απαιτείται εάν ο γονέας είναι στρατιώτης κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 12 Βεβαίωση εργασίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) ή βεβαίωση ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων ή τρίτου που έχει την επιμέλεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 13 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 14 Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση αίτησης επανεγγραφής που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αντιστοίχισης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 7320

      • Νομοθετικό Διάταγμα 3, παρ. 3, Κεφάλαιο 2 (εδαφ. κ΄) Ν. 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Mεταξύ των άλλων σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) προβλέπεται και η μέριμνα για τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών του εργατικού δυναμικού μέσα από τη λειτουργία ή την ίδρυση για τον σκοπό αυτόν βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. ή μέσω συνεργασιών με άλλους αρμόδιους φορείς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • Κανονισμός 4 48798 2023 3302 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203302

      • 1 Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων εγγραφών - επανεγγραφών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων εγγραφών & επανεγγραφών για βρέφη και νήπια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α.

       Σημειώσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, κατά το χρόνο έναρξης και διεξαγωγής της διαδικασίας θα καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση (“Αίτηση εγγραφής σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δ.ΥΠ.Α. έτους 2023”) μέσω του gov.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

       Σημειώσεις Οι αιτούντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης και οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τυχόν σφάλματα ή μη επισύναψη των δικαιολογητικών μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό των παιδιών τους από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή τους. Κατάθεση αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν είναι δυνατή

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Τριμελών Επιτροπών για μοριοδοτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτούνται Πρωτοβάθμιες τριμελείς Επιτροπές για κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό αποτελούμενες από υπαλλήλους της Υπηρεσίας. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Έργο τους είναι η σύνταξη προσωρινών Πινάκων Μοριοδότησης κατά κατηγορία βρεφών και νηπίων και καθορίζονται τα μόρια για το καθένα από τα κριτήρια επιλογής,

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση πινάκων προσωρινών αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης βρεφών – νηπίων αναρτώνται ( με τον αρ. πρωτ. της αίτησης) στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr και σε κάθε Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό της Δ.ΥΠ.Α..

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α. και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ( με email) στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς επιλογής τεκμηριώνοντας τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. προς τη Δ.ΥΠ.Α μία και μόνο ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων του των προσωρινών Πινάκων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α..

       Σημειώσεις Υποβολή ενστάσεων μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορίζεται από τη Δημόσια Πρόσκληση δεν είναι δυνατή.

       Όχι Όχι


      • 6 Επεξεργασία ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητής/τρια

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με Απόφαση Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτούνται Δευτεροβάθμιες τριμελείς επιτροπές, Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.Έργο τους είναι η εξέταση των ενστάσεων, και η κατάρτιση οριστικών Πινάκων.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάρτιση οριστικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι οριστικοί Πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών – νηπίων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr και σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.