Κατάταξη σε πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ της ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηad1bb790-aec7-46c1-bbd4-6ecf8ee551e6 403584

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΚ, Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης των Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ ( Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών & Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης ) σε εκπαιδευτικό προσωπικό (αναπληρωτές και ωρομίσθιους) και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής (αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού) για την κάλυψη των προκηρυχθέντων κλάδων και ειδικοτήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Πριν την έναρξη κάθε σχολικού έτους η ΔΥΠΑ, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, εκδίδει σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής ( Έντυπη)

Σημειώσεις

Βρίσκεται αναρτημένη μαζί με την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr), με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ειδικότητα της προτίμησής του (όπως αναφέρεται στην προκήρυξη). Αναλυτικές πληροφορίες, βοηθητικές για τη συμπλήρωσή της, παρατίθενται στην προκήρυξη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων η πρωτοβάθμια συσταθείσα επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων παραδίδει στην αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων ( Α3) τους συγκεντρωτικούς αρχικούς πίνακες αξιολόγησης αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τον πίνακα αποκλειόμενων, η οποία με τη σειρά της τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), και τις αποστέλλει στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες για να ενημερωθούν οι υποψήφιοι. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών. Κατά των αρχικών πινάκων αξιολόγησης αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψήφιους αναπληρωτές, ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστούν πρέπει: α/ να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία β/ να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα στην οποία συμμετείχε ως υποψήφιος και αναλυτικά τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται. Κανένα νέο δικαιολογητικό δε λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάταξη σε πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

      Επίσημος τίτλος

      Κατάταξη σε πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ του ΟΑΕΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Να μην είναι υπόδικοι.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Να μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου Υπαλλήλου ή ΝΠΔΔ.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Να μην υφίστανται στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής αναπληρωτή, ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού, για υποψήφιο/α ο/η οποίος/α: 1-δε διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων. 2- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. 3- Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα ( ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο ισοτιμιών κλ). 3- Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 4- Δεν έχει υποβάλλει ΥΔ του Ν.1599/1988 με την οποία δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα πρωτοτύπων. 5-Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. 6- Δεν έχει εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ( για τους άνδρες υποψήφιους). 7-Έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα (όπως προβλέπεται από το Νόμο. 8-Είναι υπόδικος ή έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής αναπληρωτών, ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το επόμενο σχολικό έτος υποψήφιος/α που: α. Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στις σχολές της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε γιατί προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής με πλήρη απασχόληση το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Εξαιρούνται όσοι/ες αποχωρούν είτε λόγω κύησης ή ασθένειας δικής τους ή συζύγου τους ή συγγενών Α΄ βαθμού και σε περίπτωση παιδαγωγικών ή μεταπτυχιακών σπουδών β. Έχει αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) κατόπιν σχετικής αναφοράς του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολής ως ακατάλληλος/η λόγω απρεπούς ή αντιπαιδαγωγικής συμπεριφοράς κατ επανάληψη ή παιδαγωγικής ανεπάρκειας, με βάσει στοιχεία για τα οποία ο/η Διευθυντής/ντρια έχει συντάξει έκθεση. γ. Δεν έχει υποβάλλει αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αναπληρωτές) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό διδακτικών ωρών /εβδομάδα. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην οικεία προκήρυξη.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ( μόνο για αίτηση στο ΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) Βιογραφικό σημείωμα

       Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα ( μόνο για αίτηση στο ΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης)


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 4 Βασικός τίτλος σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Βασικός τίτλος σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα η οποία να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών συναφείς με την ειδικότητα του βασικού πτυχίου, ή στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Αναλυτικότερα , οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι ή βεβαιώσεις παιδαγωγικών σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτικά ο τρόπος πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας παρατίθεται στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση της ιδιότητας ή επαγγέλματος Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση της ιδιότητας ή επαγγέλματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνονται τα κατωτέρω: α. Ότι είναι/ δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι συνταξιούχος η δημόσιος υπάλληλος και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. β. Ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από όλες τις σχολές (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ) της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) τον τελευταίο χρόνο, πλέον του έτους αποχώρησης. γ. Ότι ο/η υποψήφιος/α δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος/η για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα. δ. Ότι όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει είναι αληθή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Βεβαίωση διδακτικής πείρας Βεβαίωση

       Βεβαίωση διδακτικής πείρας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναφέρεται στο σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων είκοσι (20) ετών, τα οποία υπολογίζονται μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης. Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Βεβαιώσεις επαγγελματικής πείρας Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαιώσεις επαγγελματικής πείρας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί, είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία προκηρύσσεται η θέση και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας. Προσμετρείται η επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί από 01-01-2002, σύμφωνα με την με αριθ. Αριθμ. 26399/Δ1/9316 (ΦΕΚ 2835/Β/5-7-2019) Υπουργική Απόφαση. Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής, δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία.Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με α/ Επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί στον Δημόσιο Τομέα β/ Επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί στον Ιδιωτικό Τομέα ( Μισθωτοί- Ελεύθεροι επαγγελματίες- Επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος & επαγγελματική εμπειρία σε ΑμεΑ ή γενικά, ) παρατίθενται αναλυτικά στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 10 Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ /ΕΚΕΠΙΣ Βεβαίωση

       Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο ΕΟΠΠΕΠ /ΕΚΕΠΙΣ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζοντας, βεβαίωση πιστοποίησης η βεβαίωση ένταξης στα μητρώα εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ. Οι υποψήφιοι πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ/πρώην ΕΚΕΠΙΣ μοριοδοτούνται με 400 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους και οι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στο εισαγωγικό μητρώο μοριοδοτούνται με 100 μόρια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Σημειώσεις: Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η και το διάστημα της ανεργίας του/της αποδεικνύεται από την κάρτα ή βεβαίωση ανεργίας, η οποία είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προστίθενται είκοσι (20) μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα ανεργίας στο σύνολο των μορίων του/της. Ο συνολικός αριθμός των μορίων τα οποία μπορεί να λάβει ο υποψήφιος/α, λόγω ανεργίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 720 (3 συνεχόμενα έτη ανεργίας). Η ανεργία προκειμένου να μοριοδοτηθεί στο σύνολό της είναι απαραίτητο να είναι συνεχόμενη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9040

      • 12 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Ο τρόπος μοριοδότησης της οικογενειακής κατάστασης αναλύεται στη σχετική προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • Υπουργική Απόφαση 26399/Δ1/9316 2019 2835 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ.ΑμεΑ Θεσσαλονίκης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202835

      • Νόμος 64 4611 2019 73 Α

       Περιγραφή Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) αντικαθίσταται ως εξής: «4. α) Για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων σε έκτακτο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμΕΑ) Θεσσαλονίκης, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) δύναται να προσλαμβάνει, εκτός των ωρομισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α΄ 189), προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για τον σκοπό αυτόν. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από εννέα (9) έως δεκαπέντε (15) ώρες την εβδομάδα.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100073

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1674/33 2016

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.dypa.gov.gr/storage/katartisi/kanonismos-leitoyrghias-amea-athinas.pdf

      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1801/35 2016

       Περιγραφή Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:"Ω91Ψ4691Ω2-Υ6Κ"&page=0

       ΑΔΑ Ω91Ψ4691Ω2-Υ6Κ

      • Απόφαση 92100 2018 6107 Β

       Περιγραφή Ίδρυση ΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης» (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης), στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57006, Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206107

      • Νόμος 16 2643 1998 220 Α

       Περιγραφή Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100220

      • Νόμος 3 2336 1995 189 Α

       Περιγραφή Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100189

      • 1 Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου (Έντυπη)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Βρίσκεται αναρτημένη μαζί με την προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. ( www.oaed.gr), με την οποία ο/η υποψήφιος/α δηλώνει την ειδικότητα της προτίμησής του/της, σύμφωνα με την εκδοθείσα προκήρυξη.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μια ειδικότητα, υποβάλλουν χωριστά για κάθε μια αίτηση, τα επιπλέον δικαιολογητικά συμμετοχής.Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός προσλαμβάνεται μόνο σε μια ειδικότητα η οποία παραμένει η ίδια κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση Αιτήσεων σε Πρωτοβάθμιο επίπεδο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την αξιολόγηση των υποψηφίων αναπληρωτών ωρομισθίων εκπαιδευτικών βάσει των νομίμων υποβληθέντων δικαιολογητικών και αντίστοιχων προσόντων , συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), Αθμια Επιτροπή ανά εκπαιδευτική δομή, αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές αυτές: α.α. Ελέγχουν την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείουν τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά. α.β. Ταξινομούν τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογούν όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα. α.γ. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσουν πίνακες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψήφιου/ας. Επίσης συντάσσουν πίνακες αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων, στους οποίους αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο/α. α.δ. Αποφασίζουν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπονται στην παρούσα. α.ε. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) τους συγκεντρωτικούς αρχικούς πίνακες αξιολόγησης αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τον πίνακα αποκλειομένων, η οποία μεριμνά για την ανακοίνωσή τους, αναρτώντας τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους αποστέλλει στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Με την ίδια ανακοίνωση ενημερώνονται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών. Κατά των αρχικών πινάκων αξιολόγησης αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις από τους υποψήφιους αναπληρωτές – ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίες για να εξεταστούν πρέπει: • Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία. • Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα στην οποία συμμετείχε ως υποψήφιος και αναλυτικά τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους ενίσταται. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση μεριμνά για την ανακοίνωσή των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του οργανισμού αλλά και την αποστολή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες, ώστε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από όσους/ες επιθυμούν.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή Ένστασης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ανάρτηση των συγκεντρωτικών αρχικών πινάκων αξιολόγησης αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τον πίνακα αποκλειόμενων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) (www.oaed.gr), αλλά και την αποστολή τους στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές μονάδες προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με την ίδια ανακοίνωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση Ενστάσεων Υποψήφιων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από: • τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο • έναν εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος • έναν Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Οι Επιτροπές αυτές: β.α. Επανεξετάζουν όσες περιπτώσεις παραπέμπονται σε αυτές από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές, καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής. β.β. Κρίνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις τους είναι οριστικές. β.γ. Ελέγχουν και επικυρώνουν τους τελικούς πίνακες αξιολόγησης αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και τους πίνακες αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω. β.δ. Συντάσσουν σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι επικυρωμένοι πίνακες αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι πίνακες αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη. Οι τελικοί πίνακες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου των παραπάνω επιτροπών, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3), η οποία στη συνέχεια τους αποστέλλει στους Διευθυντές/ντριες των εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι με τη σειρά τους την επόμενη εργάσιμη ημέρα τους αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας.

       Σημειώσεις Αποδοχή ή Απόρριψη Ένστασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάταξη σε Οριστικούς Πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι τελικοί πίνακες που θα προκύψουν, από το έργο των ανωτέρω αναφερθέντων επιτροπών, παραδίδονται ή αποστέλλονται στη σχετική Διεύθυνση Επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων (Α3) η οποία τους αποστέλλει εν συνεχεία στους Διευθυντές/Διευθύντριες των εκπαιδευτικών μονάδων για να τους αναρτήσουν την επόμενη ημέρα στον πίνακα ανακοινώσεων της εκπαιδευτικής μονάδας.

       Σημειώσεις Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν εξαρτάται από τις ανάγκες σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και αποτελεί συνάρτηση του αριθμού των καταρτιζόμενων των τμημάτων, των ειδικοτήτων που υλοποιούνται κάθε έτος και του αριθμού των μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν. Η τελική έγκριση της πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που αναμένεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα συναρμόδια Υπουργεία.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.