Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από Αλλοδαπούς λόγω Φοίτησής τους στην Ελλάδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa9792aec-59f5-4135-9661-5bca5c45c114 131875

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

100 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς λόγω φοίτησης τους στην Ελλάδα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σημεία εξυπηρέτησης με βάση τον τόπο διαμονής του αιτούντος https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/cat-building--kentriki-dieythynsi-ithageneias - Προθεσμίες: Εκ του νόμου προβλέπεται προθεσμία 6 μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στην πράξη ενδέχεται να υφίσταται αναμονή για την εξέταση του αιτήματος (εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων), η οποία μπορεί να φτάσει και τα 4 έτη, αναλόγως την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που χειρίζεται την υπόθεση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση - αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Σημειώσεις

Σχετικά υποδείγματα αιτήσεων 3,4 και 5 της Εγκυκλίου 29/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: - Ο αλλοδαπός που ολοκλήρωσε τη φοίτηση ως ανήλικος δικαιούται να υποβάλει αίτηση μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του (Υπόδειγμα 3 για ανήλικο αιτούντα ή Υπόδειγμα 4 για αιτούντα ηλικίας 18-21). - Ο αλλοδαπός που ολοκλήρωσε τη φοίτηση ως ενήλικος (και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους ηλικίας του) δικαιούται να υποβάλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης (Υπόδειγμα 5).

Υφίσταται επιπλέον η δυνατότητα υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα, καθώς και μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής (σχετ. η Εγκύκλιος με αρ.πρωτ. Φ.130181/3076/25.1.2016, ΑΔΑ: ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 8 του ν.3200/1955, η οποία συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ (άρθρο 46 ν.4604/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 ν.4674/2020 ).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω φοίτησης

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Δήλωση και Αίτηση, Λόγω Φοίτησης σε Σχολείο στην Ελλάδα


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Επιτυχής παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα: o/η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ (δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

       Όχι Όχι

      • 1 Λόγω Γέννησης ή Φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2163

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό γέννησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γέννησης από αλλοδαπές αρχές ή ευκρινές αντίγραφο της ελληνικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης (σε περίπτωση γέννησης στην Ελλάδα) Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να κατατίθενται νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα από Πιστοποιημένο Μεταφραστή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (https://metafraseis.services.gov.gr/) ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής Άδεια διαμονής

       Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν συνιστούν οριστικό τίτλο διαμονής, δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εξαιρούνται οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 4 Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ελληνικής εκπαίδευσης Βεβαίωση

       Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ελληνικής εκπαίδευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ: - Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο - Το σχολικό έτος που δεν διεξήλθε επιτυχώς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση περί εξελληνισμού των ονοματεπωνυμικών στοιχείων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για προαιρετικό δικαιολογητικό (κατατίθεται εφόσον ο αιτών επιθυμεί τον εξελληνισμό των στοιχείων του). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: ο αιτών είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 7320

      • 6 Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό περί της μόνιμης διαμονής του αιτούντα στη χώρα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσα απόδειξης: απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο εκκαθαριστικού από Δ.Ο.Υ., μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ., κλπ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 4332 2015 76 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 1Α του ν.4332/2015 προστέθηκε το άρθρο 1Β παρ.1 στον Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν.3284/2004) που αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100076

      • Νόμος 29 4452 2017 17 Α

       Περιγραφή Αποδεκτή η φοίτηση σε ξένο σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

      • Νόμος 31 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Απόδειξη φοίτησης με πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής για άτομα με ποσοστό αναπηρίας αποκατάστασης από 80% και άνω.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

      • Νόμος 34-36 4915 2022 63 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναφορικά με τον εκδότη απόφασης, τις προθεσμίες, τα ποινικά κωλύματα και τη διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων πολιτογραφημένων στο άρθρο 1Β.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100063

      • Εγκύκλιος 29 2015

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk29-25082015.pdf

       ΑΔΑ ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ

      • Εγκύκλιος Α.Π. Φ. 130181/3076 2016

       Περιγραφή Δυνατότητα υποβολής δήλωσης-αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 1Α και 1Β του ΚΕΙ και του άρθ. 2 του ν. 4332/2015 α. από πληρεξούσιο δικηγόρο ή εξουσιοδοτημένο γονέα και β. με συστημένη ταχυδρομική επιστολή

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A66%CE%97465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%A7%CE%A3%CE%96?inline=true

       ΑΔΑ ΩΦ6Η465ΦΘΕ-ΧΣΖ

      • Εγκύκλιος 18 2017

       Περιγραφή Άρθρο 1Β παρ.1 του Κ.Ε.Ι. -Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/?decisionsTitle=&decisionsProt=&decisionsADA=%CE%A922%CE%A5465%CE%A7%CE%987-4%CE%946&decisionsNum=&datepickerFrom=&datepickerTo=&decTerm=&decThemCat=&decType=&ptype=decisions&submit=

       ΑΔΑ Ω22Υ465ΧΘ7-4Δ6

      • Εγκύκλιος Α.Π.Φ.130181/12313 2018

       Περιγραφή Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk-130181-12313-2018.pdf

       ΑΔΑ Ψ7ΦΝ465ΧΘ7-4ΑΑ

      • 1 Παραλαβή /πρωτοκόλληση έντυπης Δήλωσης - Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται παραλαβή και πρωτοκόλληση της έντυπης Δήλωσης - Αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ανατίθεται σε αρμόδιο υπάλληλο για εξέταση.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν και τα 4 έτη αναλόγως την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας εξαιτίας του όγκου των αιτημάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει το αίτημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ενέργειες όπως: καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ, αυτεπάγγελτη έρευνα για τυχόν ποινικά κωλύματα και λόγους δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, διενέργεια ελέγχου γνησιότητας εγγράφων, αναζήτηση συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον αιτούντα, υπηρεσιακή αλληλογραφία, κοκ

       Σημειώσεις Τα ποινικά κωλύματα προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ.1 περ.β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας προβλέπονται στο άρθρο 5β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες για την εξέταση του αιτήματος αναστέλλουν εκκρεμείς ποινικές διώξεις για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του έτους, καθώς και για λοιπά αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης (άρθρο 31 παρ.4 του Κώδικα ελληνικής Ιθαγένειας).

       Όχι Όχι


      • 4 Τελικός έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται τελικός έλεγχος πληρότητας των κατατεθέντων δικαιολογητικών, καθώς και των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει. Ενημέρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρούνται οι προϋποθέσεις - έκδοση θετικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται θετική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 6 Δεν πληρούνται οι προϋποθεσεις - έκδοση απορριπτικής απόφασης και κοινοποίηση στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται απορριπτική απόφαση περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το βήμα αυτό.

       Ναι Ναι


      • 7 Δημοσίευση περίληψης της απόφασης σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση περίληψης της απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της θετικής απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της θετικής απόφασης, γίνεται έγγραφο ανακοίνωσης α. σε περίπτωση άρρενος, προς το Τμήμα Μητρώων Αρρένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος για εγγραφή στα οικεία μητρώα και β. σε περίπτωση θήλυ, προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου διαμονής της αιτούσης για εγγραφή στο οικείο Δημοτολόγιο. Η ανακοίνωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κοινοποιείται και στον/ην ενδιαφερόμενο/η.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.