Λειτουργία σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση ΠΕΙ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfeb921d1-12b1-47c0-91ab-cf3ed0287b79 467213 Operating approval for professional training schools/centres for the issue of CPCs (certificates of professional competence)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9 + (
4
)

Κόστος

200 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου σκοπεύει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14 της κ.υ.α. 314952/2021

Σημειώσεις

Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) για την έγκριση λειτουργίας της Σχολής/Κ.Ε.Κ. ΠΕΙ μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) . Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3844/2010 (Α΄63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    1. Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής, προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του, όταν αυτός θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4442/2016, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.

    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση ΠΕΙ

      Επίσημος τίτλος

      Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Δικαίωμα λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., έχουν: α) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.), γ) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.), και δ) Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων (Ε.ΚΕ.ΣΥ.Φ) για τους εργαζόμενους οδηγούς του συγκεκριμένου συγκοινωνιακού φορέα, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) οδηγούς. Ειδικότερα για τους Συγκοινωνιακούς Φορείς, αν δεν αναφέρεται στον σκοπό τους η επαγγελματική κατάρτιση για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δημιουργία του κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Κτιριακές Η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. αποτελείται από τουλάχιστον τρείς (3) διακριτούς χώρους, εκ των οποίων ένα (1) χώρο υποδοχής, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και ένα (1) WC. Ο χώρος της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος και να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας. Ο χώρος υποδοχής πρέπει να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση. Επίσης η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει ατομικά καθίσματα και θρανία ή ατομικά καθίσματα με ενσωματωμένο τραπέζι που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια παρακολούθησης των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των ατομικών καθισμάτων (που συνοδεύουν τα θρανία ή αυτών με ενσωματωμένο τραπέζι) ανά αίθουσα διδασκαλίας, είναι τουλάχιστον ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Ο αριθμός και οι διαστάσεις των θρανίων εκπαίδευσης, ανά αίθουσα, ικανοποιούν την απαίτηση εξυπηρέτησης του αριθμού χρηστών τους που επίσης λαμβάνεται ως ίσος με τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων, ανά αίθουσα. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εποπτικά ή ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (όπως, ηλεκτρονικό υπολογιστή, πίνακα, βιντεοπροβολέα/projector), καθώς και μέσα για την πρακτική εκπαίδευση (όπως, πυροσβεστήρες, κουτί και υλικά πρώτων βοηθειών, κατάλληλο γιλέκο).

       Όχι Όχι

      • 4 Κτιριακές Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2 τ.μ./άτομο, από την οποία προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραιη μονάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές To WC πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο από τον χώρο υποδοχής.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Η Διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται σε Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι είτε κάτοχος βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, είτε Πτυχιούχος/Διπλωματούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Αν ο Διευθυντής σπουδών δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών τότε πρέπει να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας C ή D.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Στις σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος στους οποίους δεν έχει επιβληθεί ποινή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή ασυμβιβάστου με την ιδιότητά τους. Επιτρέπεται να διδάσκουν εκπαιδευτές από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή για λόγους σωματικής ανικανότητας. Επίσης μπορούν να διδάσκουν και πτυχιούχοι/διπλωματούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.

       Όχι Όχι

      • 8 Εκπαιδευτικές Το διδακτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει γνώσεις που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του παραρτήματος Ι του π.δ.74/2008, όπως αποδεικνύεται από βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου, βεβαίωση ως εισηγητής σχετικών με τα ανωτέρω θεμάτων, βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας του φορέα. Από την υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, καθώς και οι διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και Σ.Ε.ΚΑ.Μ., οι οποίοι έχουν ήδη τις γνώσεις που σχετίζονται με τις ανωτέρω θεματικές ενότητες.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Σε ό,τι αφορά την πρακτική άσκηση, το διδακτικό προσωπικό οφείλει να διαθέτει γνώσεις που σχετίζονται σε θέματα πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης που αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση από σεμινάριο παροχής ιατρικής βοήθειας (Ερυθρός Σταυρός, Ναυαγοσωστική Ακαδημία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση), πυρόσβεσης (Πυροσβεστική Υπηρεσία ή αντίστοιχου άλλου φορέα που παρέχει ανάλογη εκπαίδευση). Οι παραπάνω γνώσεις δύνανται να αποδεικνύονται από ανάλογο πτυχίο ή από την αναλυτική βαθμολογία σπουδών αναγνωρισμένης σχολής.

       Όχι Όχι

      • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Διευθυντής Σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/2002 (Α΄194).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Η Σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δεν μπορεί να εκπαιδεύει ούτε να δηλώνει υποψηφίους οδηγούς, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί έγκαιρα η αδειοδοτούσα αρχή ή εφόσον δεν καλύπτονται οι όροι λειτουργίας της.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Στον εσωτερικό χώρο της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται ονομαστική κατάσταση του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού της σχολής/κέντρου όπου αναγράφονται συνοπτικά και τα προσόντα τους.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Εξωτερικά σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφεται η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ή ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.Ι».

       Όχι Όχι

      • 14 Διοικητικές Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δύναται να συστεγάζεται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.). Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους. Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών/Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

       Όχι Όχι

      • 15 Διοικητικές Σχολή επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. δεν δύναται να ασκεί την δραστηριότητά της σε κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιφέρεια Αττικής ΠΡΟΣΟΧΗ! Έχουν δημιουργηθεί και τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κατηγορίες παραβόλου στο φορέα «Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποιήσεις». Κατηγορίες 200€ (Λειτουργία Σ.Ο/ΚΕΘΕΥΟ/Σ.ΠΕΙ, Τέλος σταθμού υπεραστικών λεωφορείων Κατηγορίας 3,Τέλος στεγασμένου σταθμού οχημάτων) Σε κάθε κατηγορία έχουν δημιουργηθεί 36 παράβολα , ένα για κάθε Περιφέρεια – Περιφερειακή Ενότητα. Συνεπώς ο Κωδικός e-παραβόλου 0296 είναι ενδεικτικός και αφορά την υλοποίηση της διαδικασίας αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής. Οι δικαιούχοι λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχουν δικαίωμα έγκρισης λειτουργίας όσων σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. επιθυμούν σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τους όρους της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/2021 (Β’ 5275). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0296

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Γνωστοποίηση λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή/και της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή/και της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. (ή άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας) Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή/και της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή/και της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. (ή άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ή/και της Σ.Ε.ΚΑ.Μ. ή/και της Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. (ή της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας για τη Σχολή/Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄80) ή του π.δ. 71/1988 (Α΄32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρέωση υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού, μόνο αν η δραστηριότητα στεγάζεται σε πολυώροφη οικοδομή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 5 Ισχύον Καταστατικό του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων αυτού (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ισχύον Καταστατικό του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων αυτού (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ). Υποχρέωση υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 6 Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ). Υποχρέωση υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 7 Βεβαίωση του αριθμού των απασχολούμενων οδηγών όταν υπερβαίνει τους τριακόσιους Βεβαίωση

       Βεβαίωση του αριθμού των απασχολούμενων οδηγών όταν υπερβαίνει τους τριακόσιους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων οδηγών υπερβαίνει τους τριακόσιους (μόνο για Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων). Υποχρέωση υποβολής συγκεκριμένου δικαιολογητικού μόνο για Εκπαιδευτικά Κέντρα Συγκοινωνιακών Φορέων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ποσοτικές

       Όχι 9703

      • 8 Παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολής / κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., διακόσια (200) ευρώ. (Κωδικός τύπου e-παράβολου ,,,,,,,,,,,,,,,,, ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 9 Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει τον Διευθυντή σπουδών και το διδακτικό προσωπικό της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει τον Διευθυντή σπουδών και το διδακτικό προσωπικό της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 10 Άδεια οδήγησης του Διευθυντή σπουδών (εφόσον δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών) Άδεια οδήγησης

       Άδεια οδήγησης του Διευθυντή σπουδών (εφόσον δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του διευθυντή σπουδών (εφόσον δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών). Υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού από τον Διευθυντή Σπουδών εφόσον δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 1158

      • 11 Βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής Αποδεικτικό σπουδών

       Βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ή πτυχίου/διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής, για τον διευθυντή σπουδών και το διδακτικό προσωπικό

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 12 Βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία περί διδακτικής ικανότητας του διδακτικού προσωπικού (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, καθώς και οι διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., και Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις ή άλλα στοιχεία περί διδακτικής ικανότητας του διδακτικού προσωπικού (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, καθώς και οι διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., και Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που δεν είναι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών ή διευθυντές σπουδών και καθηγητές σε ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., και Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 13 Αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών) Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού (εξαιρούνται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Υποχρέωση υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού από τον Διευθυντή Σπουδών και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού όταν δεν είναι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 2663

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 314952 2021 5275 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παράβολου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205275

       ΑΔΑ ΩΔ34465ΧΘΞ-04Ξ

      • Νόμος 7,11,15, 230 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας περί απλούστευσης πλαισίου λειτουργίας σχολών / κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και ιδίως το άρθρο 230, όπως επίσης την παρ. 3 του άρθρου 7 και τα άρθρα 11 και 15.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • Προεδρικό Διάταγμα 74 2008 112 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006 και ιδίως η παράγραφος 11 του άρθρου 7.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100112

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση για την έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14 της κ.υ.α. 314952/2021, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της προαναφερόμενης κ.υ.α.. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) . Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3844/2010 (Α΄63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

       Σημειώσεις Για την έναρξη λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. απαιτείται η προηγούμενη έγκριση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) ημερών ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και εντός της ίδιας προθεσμίας ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας για τυχόν ελλείψεις.

       Σημειώσεις Μετά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., η αδειοδοτούσα αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως τα αντίγραφα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.208/2002 (Α΄194). Δεν απαιτείται η αναζήτησή τους σε περίπτωση εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ο οποίος κατέχει ισχύουσα βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας και εκδίδει την έγκριση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 14 της κ.υ.α. 314952/2021, ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα.

       Σημειώσεις Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, εξήντα (60) ημέρες, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4442/2016, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, εξήντα (60) ημέρες, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4442/2016, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, από την αδειοδοτούσα αρχή.

       Σημειώσεις Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια. Εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας και εκδίδει την έγκριση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 14 , της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/2021 (Β’ 5275), ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4442/2016, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί. Μετά από την έγκριση λειτουργίας ο φορέας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Σημειώσεις Μετά από την έγκριση λειτουργίας ο φορέας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.