Μεταβίβαση Άδειας Υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση83b00b60-3865-48c1-b02d-85347d5a863e 546157

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7 + (
2
)

Κόστος

2.500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

4 έως 5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου. Απευθύνεται σε κατόχους άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας) που επιθυμούν να τη μεταβιβάσουν, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29), ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Η διάρκεια ισχύος εξαρτάται από το είδος της άδειας υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) που μεταβιβάζεται. Συγκεκριμένα όταν πρόκειται για μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου έχει αόριστη διάρκεια ενώ όταν πρόκειται για μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου έχει διάρκεια ισχύος ίση με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης υδατοδρομίου, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Κοινή αίτηση του κατόχου της άδειας και του ενδιαφερομένου.

Σημειώσεις

Για τη μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας), ο κάτοχος της άδειας και ο ενδιαφερόμενος καταθέτουν από κοινού αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Παρέχεται έγγραφη απάντηση σε κάθε αίτημα ενδιαφερομένου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας)

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια υδατοδρομίου μεταβιβάζεται σε δημόσιο φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Η άδεια υδατοδρομίου μεταβιβάζεται σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

       Ναι Ναι

      • 3 Υπηκοότητας Η άδεια υδατοδρομίου μεταβιβάζεται σε ΝΠΙΔ που έχουν την καταστατική τους έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους μέλους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

       Ναι Ναι

      • 4 Φορολογικές Η άδεια υδατοδρομίου μεταβιβάζεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του ή την έδρα του αντίστοιχα σε χώρα εκτός της Ελλάδας, άλλα εντός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως αντίκλητος και αναπληρωτής του, που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα και δηλώνονται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/επωνυμία, ΑΔΤ (για το φυσικό πρόσωπο) ή αριθμός ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχος αριθμός Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (για το νομικό πρόσωπο), ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας / έδρα και τηλέφωνο επικοινωνίας.

       Ναι Ναι

      • 5 Ηλικιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα της ανυποταξίας, της λιποταξίας, των προσβολών του πολιτεύματος, της προδοσίας της χώρας, των προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, των τρομοκρατικών πράξεων, της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της απιστίας περί την υπηρεσία, της παραβίασης του απόρρητου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της απιστίας, της δωροδοκίας ή της δωροληψίας, της καταπίεσης, των ναρκωτικών, της ζωοκλοπής, της λαθρεμπορίας και των εγκλημάτων περί όπλων και εκρηκτικών υλών, και των λοιπών αξιόποινων πράξεων του παραρτήματος 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του αιτούντος.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην έχουν κτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην κρατούνται προσωρινά και μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020, όπως ισχύει ή να μην έχουν καταδικαστεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή αδίκημα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 11 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4663/2020.

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Ο εκπρόσωπος κατά το νόμο, (διευθύνων σύμβουλος, ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), τα μέλη ή εταίροι των ενώσεων προσώπων και των ΝΠΙΔ (πλην του δημόσιου φορέα) που μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου να μην είναι κατασκευαστές ή έμποροι όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών

       Όχι Όχι

      • 1 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης. Εξέταση αιτήματος Για οποιαδήποτε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 "Λοιπά παράβολα". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του τμήματος εναέριων μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες. 2500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3004

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας. Εξέταση αιτήματος Για οποιαδήποτε μεταβίβαση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 "Λοιπά παράβολα". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του τμήματος εναέριων μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες. 2500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3006

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας. Εξέταση αιτήματος Για οποιαδήποτε μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 "Λοιπά παράβολα". Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του τμήματος εναέριων μεταφορών, μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες. 2500 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3005

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής περί πλήρωσης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία του και τη νομική του μορφή (δημόσιος φορέας βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, ΝΠΙΔ, ενώσεις προσώπων ή ατομική επιχείρηση).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου (περίπτωση μη δημόσιου φορέα) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερόμενου (περίπτωση μη δημόσιου φορέα)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι δημόσιος φορέας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.4663/2020, όπως ισχύει για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει τόσο ο εκπρόσωπος κατά τον νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο), όσο και τα μέλη ή εταίροι, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι: α) δεν έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους, β) δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό παράπτωμα σχετικό με τα αδικήματα της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, γ) να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών, δ) δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή δεν έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. ε) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων νομιμοποίησής του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο, στο link https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος του ενδιαφερόμενου, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος του ενδιαφερόμενου, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 5 Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με τη λειτουργία υδατοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αντί του αντιγράφου της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9703

      • 6 Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου Εγχειρίδιο χρήσης

       Επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2315

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Επιπλέον δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τυχόν τροποποιούνται Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Επιπλέον δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τυχόν τροποποιούνται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου η οποία, εφόσον απαιτηθεί τροποποίηση αυτής, επισυνάπτεται στην από κοινού αίτηση για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4332

      • 9 Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου του ενδιαφερόμενου, εφόσον απαιτείται Άλλο

       Ορισμός και στοιχεία αντικλήτου του ενδιαφερόμενου, εφόσον απαιτείται

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7475

      • 10 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Σημειώσεις: Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση του ενδιαφερόμενου, βάσει των αναφερομένων στην αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-07-2006 (Β΄ 1042) απόφαση (βλ. link http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8-11WGLkYj8bnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW71F_0-hUq4UZ4QLdaA12j4J2XEUbi5k3STYEVFCmIX). Προκειμένου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται η προσκόμιση των ταυτοποιητικών στοιχείων τόσο του εκπρόσωπου κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο πρόσωπο), όσο και των μελών ή των εταίρων, συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα (αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 5942

      • 11 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση του ενδιαφερόμενου, βάσει των αναφερομένων στην αρ. 92605οικ/20-09-2005 (Β΄ 1334) απόφαση (βλ. link http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaA0Sl0Z3_n24e1iLWEpHsM6xPg7lwaxVmTupWwIL8gR). Προκειμένου το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, απαιτείται η προσκόμιση των ταυτοποιητικών στοιχείων τόσο του εκπρόσωπου κατά το νόμο (διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή φυσικό πρόσωπο πρόσωπο), όσο και των μελών ή των εταίρων, συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα (αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 2663

      • Νόμος 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xOoRDBhPPoDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijACDsZUsm6L67b YRvdKuDum1Av71eGyUeVVhgyDxBqH

      • Νόμος 4850 2021 208 Α

       Περιγραφή Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων (Τροποποίηση του ν.4663/2020)

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQzErhQ7Jd8fU32olErGISjgpJXkES2BPWs50zdLQ hJ

      • Νόμος 4757 2020 240 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις σε ειδικότερα θέματα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

      • Νόμος 12 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Ρυθμίζονται ζητήματα κατά τα οποία ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού. Για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου εντός η πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός Ζώνης Λιμένα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Εγκύκλιος 142803 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 3/2022 Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) - Προσδιορισμός υπηρεσιών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%A3%CE%A5%CE%9E465%CE%A7%CE%98%CE%9E-39%CE%A8%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΣΥΞ465ΧΘΞ-39Ψ

      • Εγκύκλιος 136680 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2022 Διευκρινίσεις επί των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νόμο 4663/2020 (Α΄ 30) με τις διατάξεις του ν. 4850/2021 (Α΄ 208) και του ν. 4903/2022 (Α΄ 46) και την αντίστοιχη εφαρμογή τους σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας υδατοδρομίου

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%97%CE%96465%CE%A7%CE%98%CE%9E-6%CE%95%CE%9A%22&page=0

       ΑΔΑ 91ΗΖ465ΧΘΞ-6ΕΚ

      • Εγκύκλιος 93347 2022

       Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2022 Αρμόδιες Υπηρεσίες της περίπτωσης δ) της παρ. Α.1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9A%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%92%CE%9D%22&page=0

       ΑΔΑ 6ΚΘΛ465ΧΘΞ-ΛΒΝ

      • Εγκύκλιος 269262 2021

       Περιγραφή Εγκύκλιος 2/2021 (Ορθή επανάληψη αρ. πρωτ. 270825/05-10-2021) Διευκρινίσεις επί των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4663/2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%94%CE%911465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%A3%CE%9E%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΔΑ1465ΧΘΞ-ΦΣΞ

      • Εγκύκλιος 18271 2021

       Περιγραφή Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

      • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0

       ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

      • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

       Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0

       ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

      • 1 Παραλαβή κοινής αίτησης του κατόχου της άδειας και του ενδιαφερομένου από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο κάτοχος άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης, άδειας λειτουργίας, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας) και ο ενδιαφερόμενος για μεταβίβαση σ΄ αυτόν της άδειας υδατοδρομίου υποβάλλουν από κοινού, στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, αίτηση για μεταβίβαση της άδειας. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί μη τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση.

       Σημειώσεις Αντίγραφο της σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών διαβιβάζει τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) για έγκριση.

       Σημειώσεις Εφόσον έχουν υποβληθεί επιπλέον τροποποιημένα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου (εκτός των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου) αυτά θα διαβιβαστούν και ελεγχθούν αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εγκρίνει τα επικαιροποιημένα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση για έκδοση νέας άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, μετά την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020, όπως ισχύει, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για έκδοση νέας άδειας, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση.

       Σημειώσεις 1. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού. Για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου εντός η πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός Ζώνης Λιμένα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο μεταβιβάζεται η άδεια υδατοδρομίου (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με κοινοποίηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.