Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4a778437-9371-46ef-b2d4-804678f624b5 195027

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΤΜΗΜΑ Α ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  12

  Κόστος

  100
  -
  1000

  Εκτιμώμενος χρόνος

  20 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη μεταβίβαση ήδη υπάρχουσας άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, όπου ο μεταβιβάζων μπορεί να είναι είτε φυσικό, είτε νομικό πρόσωπο, ενώ ο αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Ο μεταβιβάζων μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό, ενώ ο αποκτών είναι φυσικό πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται αφορούν και στους δύο συμβαλλόμενους, και ανάλογα με τη φύση τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αντίστοιχα έγγραφα.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσειςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Διοικητικές κυρώσειςΆλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού σχολείου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων όπου μεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

        Όχι Όχι

       • 1 Νηπιαγωγείου έως 60 νηπίων (Μεταβίβαση) 100 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1402

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Όχι

       • 2 Ιδ. Σχολείου (μεταβίβαση και νηπιαγωγείου άνω των 60 νηπίων) 1000 €

        Κωδικός e-παραβόλου 1401

        Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

        Ναι

       • 1

       • 1 Σύμβαση Μεταβίβασης Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Σύμβαση Μεταβίβασης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται η Σύμβαση Μεταβίβασης, νόμιμα και πρωτότυπα υπογεγραμμένη από τα συμβαλλόμενα μέρη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θα αποτελεί σε ενιαίο σώμα ο τελευταίος ισολογισμός, εφόσον απαιτείται δημοσίευση, του μεταβιβάζοντος καθώς και του αποκτώντος την άδεια.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8972

       • 2 Αντίγραφο άδειας ΜΦΠΑΔ Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο άδειας ΜΦΠΑΔ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η μεταβίβαση αφορά σε άδεια ιδιωτικού νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ιδιοκτησίας τους, πρέπει να προσκομιστεί και αντίγραφο της άδειας ΜΦΠΑΔ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 3 Επικυρωμένο Καταστατικό νομικού προσώπου Κανονισμός λειτουργίας

        Επικυρωμένο Καταστατικό νομικού προσώπου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου Καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει: - ότι η έδρα του βρίσκεται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, - ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, - το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο που αιτείται την άδεια.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5658

       • 4 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ή αντίστοιχο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ανάλογα με τη μορφή του νομικού προσώπου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων απαιτείται Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μεταβολών του νομικού προσώπου και κατοχύρωσης του διακριτικού τίτλου. Στις περιπτώσεις φυσικού προσώπου απαιτείται Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου, όταν αυτός είναι διαφορετικός απο το Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8619

       • 5 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Φορολογική ενημερότητα

        Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Σημειώσεις: Φορολογική ενημερότητα οφείλουν να προσκομίζουν και οι δύο συμβαλλόμενοι της πράξης μεταβίβασης ως εξής: -για το νομικό πρόσωπο -για τους νομίμους εκπροσώπους -για το φυσικό πρόσωπο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3461

       • 6 Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (έχει αντικαταστήσει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση) Πιστοποιητικά δικαστηρίων

        Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (έχει αντικαταστήσει τα Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/dikaiosunes/pistopoietika-dikasterion

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας οφείλουν να προσκομίζουν και οι δύο συμβαλλόμενοι της πράξης μεταβίβασης ως εξής: -για το νομικό πρόσωπο -για τους νομίμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου -για το φυσικό πρόσωπο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8289

       • 7 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.4611/2019) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.4611/2019)

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ασφαλιστική ενημερότητα οφείλουν να προσκομίζουν και οι δύο συμβαλλόμενοι της πράξης μεταβίβασης ως εξής: -για το νομικό πρόσωπο -για τους νομίμους εκπροσώπους του νομικού προσώπου -για το φυσικό πρόσωπο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7210

       • 8 Αποδεικτικό συνταξιοδότησης Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://apps.ika.gr/eTax/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται τόσο απο τους νομίμους εκπροσώπους, όσο και από φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους και άρα αδυναμίας προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 2435

       • 9 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των όρων της υπό μεταβίβαση άδειας Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των όρων της υπό μεταβίβαση άδειας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Δήλωση του ν. 1599/1986 του μεταβιβάζοντος, με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι κτιριολογικοί όροι της υπό μεταβίβαση άδειας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 10 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για φυσικά πρόσωπα Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για φυσικά πρόσωπα

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο αιτών να αναγράφει: α) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 11 Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 περί διακριτικού τίτλου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 περί διακριτικού τίτλου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 φυσικού προσώπου με βεβαίωση, αν είναι σε έγχαρτη μορφή, περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στην περ.4 της παρ.3 του αρ.6 του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 12 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου των μετόχων/εταίρων νομικού προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου των μετόχων/εταίρων νομικού προσώπου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Δηλώσεις του ν. 1599/1986 όλων των μετόχων ή των εταίρων του νομικού προσώπου, εκτός των ΝΠΔΔ, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής τους, στις οποίες θα αναγράφεται ότι οι δηλούντες : - δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α..

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 13 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικών προσώπων Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ασυμβίβαστου για τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικών προσώπων

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, αν είναι σε έγχαρτη μορφή, στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., β) δεν έχει καταδικασθεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα, (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από τη θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, ε) δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας του για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • Νόμος Πρώτο, υποπαράγραφος Θ3 και Θ5 4093 2012 222 Α

        Περιγραφή Ο νόμος ρυθμίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποίησης, επικαιροποίησης και ανάκλησης των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

       • Νόμος 18 2690 1999 45 Α

        Περιγραφή Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

       • 1 Παραλαβή αίτησης


        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτησή του στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Διαβίβαση αίτησης μεταβίβασης άδειας ιδιωτικού σχολείου στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο τμήμα Ιδιωτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας την αίτηση μεταβίβασης άδειας ιδιωτικού σχολείου που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος και καταγραφή αίτησης μεταβίβασης άδειας ιδιωτικού σχολείου από τμήμα Α Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του αρμοδίου τμήματος προβαίνει σε καταχώρηση της αίτησης και έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Τα δικαιολογητικά κατόπιν ελέγχου κρίνονται πλήρη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 5 Επικοινωνία και ενημέρωση ενδιαφερόμενου για τυχόν ελλείψεις φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών.

        Ναι Όχι


       • 6 Παραλαβή συμπληρωματικών εγγράφων/δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος παραλαμβάνει και καταχωρεί τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την αίτηση μεταβίβασης άδειας ιδιωτικού σχολείου του ενδιαφερόμενου.

        Σημειώσεις Η λήψη των συμπληρωματικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς την μεσολάβηση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

        Ναι Όχι


       • 7 Υπουργική Απόφαση Μεταβίβασης αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Μεταβίβασης άδειας σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

        Όχι Όχι


       • 8 Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Μεταβίβασης της άδειας ιδιωτικού σχολείου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Δημοσίευση στο ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Μεταβίβασης της άδειας του ιδιωτικού σχολείου, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

        Όχι Όχι


       • 9 Ενημέρωση για τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ιδιωτικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας ενημερώνει για το ΦΕΚ δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης τον φορέα ιδιοκτησίας του ιδιωτικού σχολείου και την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

        Όχι Όχι


       • 10 Τέλος διαδικασίας        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.