Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf0568c1-cece-45bd-a7ec-ac545dbf4483 481543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί: α) στη μεταβίβαση ή μη της κατοχής κινητού αρχαίου μνημείου, που χρονολογείται έως και το έτος 1453 (Ν. 4858/2021, άρθρο 20.1α από νόμιμο κάτοχο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε δια δωρεάς, είτε δια κληρονομιάς/αιτία θανάτου του νόμιμου κατόχου και β) στη μεταβίβαση ή μη της κυριότητας κινητού μνημείου (Ν. 4858/2021, άρθρο 21) από νόμιμο κύριο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε δια δωρεάς, είτε δια κληρονομιάς/αιτία θανάτου του νόμιμου κυρίου, είτε δια πώλησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστούν τα μνημεία υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής/κυριότητας στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

α) Αναφορικά με τη μεταβίβαση της κατοχής κινητών μνημείων, αυτή αφορά σε κινητά μνημεία, που χρονολογούνται έως και το έτος 1453 και η άδεια κατοχής χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 (Ν. 4858/2021) - βλ. δημοσιευμένη διαδικασία αρ. 228093, με τίτλο: " Άδεια Κατοχής Κινητού Αρχαίου Μνημείου".

β) Αναφορικά με την μεταβίβαση της κυριότητας κινητών μνημείων, αυτή αφορά είτε σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται μετά το 1453 και έως το 1830 (Ν. 4858/2021, άρθρο 20.1β,γ), είτε σε κινητά μνημεία που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και το 1830 και τα οποία εισήχθησαν νομίμως από το εξωτερικό, με αποδεικτικά στοιχεία κτήσης ή εισαγωγής (Ν. 4858/2021, άρθρα 21 και 33.3). Το δικαίωμα κυριότητας επί των εν λόγω μεταβιβασθέντων κινητών μνημείων βεβαιώνεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

α) Περίπτωση μεταβίβασης κατοχής/κυριότητας δια δωρεάς: 1. Αίτηση με την οποία ο νόμιμος κάτοχος/κύριος των κινητών μνημείων ζητά να μεταβιβάσει την κατοχή/κυριότητά τους σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου γνωστοποιεί τα στοιχεία. 2. Αίτηση με την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται τη μεταβίβαση και ζητά την άδεια κατοχής/κυριότητας των μεταβιβασθέντων κινητών μνημείων.

β) Περίπτωση μεταβίβασης κατοχής/κυριότητας δια κληρονομιάς: Αίτηση με την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται τη μεταβίβαση δια κληρονομιάς των κινητών μνημείων από τον αποθανόντα νόμιμο κάτοχο/κύριο και ζητά την άδεια κατοχής/κυριότητάς τους.

γ) Περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας δια πώλησης: 1. Αίτηση με την οποία ο νόμιμος κύριος των κινητών μνημείων ζητά να μεταβιβάσει την κυριότητά τους σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου γνωστοποιεί τα στοιχεία, καθώς και την τιμή πώλησης. 2. Αίτηση με την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται τη μεταβίβαση δια πώλησης και ζητά την βεβαίωση της κυριότητας των μεταβιβασθέντων κινητών μνημείων.

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται λεπτομερώς τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση και ο ακριβής αριθμός των κινητών μνημείων που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τις Υπουργικές Αποφάσεις/Βεβαιώσεις με τις οποίες τα προς μεταβίβαση κινητά μνημεία είχαν περιέλθει στη νόμιμη κατοχή/κυριότητα του προηγούμενου κατόχου/κυρίου, με αναλυτικό περιγραφικό κατάλογο των αντικειμένων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση αρχαίων/εικόνων

      Επίσημος τίτλος

      Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων/κυρίων κινητών μνημείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο κάτοχος κινητού αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453, μπορεί να μεταβιβάζει την κατοχή του αφού γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πρόθεσή του και τα στοιχεία του υποψήφιου κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4858/2021, άρθρο 23. Μεταβίβαση που γίνεται χωρίς την άδεια αυτή είναι άκυρη και τα κινητά μνημεία αναλαμβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δημόσιο (Ν.4858/2021, αρ.28.1).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την περίπτωση της μεταβίβασης της κατοχής/ κυριότητας δια κληρονομιάς: Α) Η μεταβίβαση αιτία θανάτου της κατοχής μνημείων, που χρονολογούνται έως και το 1453, είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 4858/2021, ειδάλλως τα αρχαία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο (Ν.3028/2002, αρ. 28 παρ. 2). Σύμφωνα με το αρ. 23 παρ. 3 του Ν.4858/2021: "Όταν ο κάτοχος αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453 αποβιώσει, χορηγείται άδεια κατοχής στον κληρονόμο του, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση, εκτός εάν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 4858/2021". Β) Όποιος αποκτά την κυριότητα μνημείου αιτία θανάτου, οφείλει να ειδοποιεί σχετικά την Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (Ν. 4858/2021, αρ.28 παρ. 7).

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για την περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας δια πώλησης: Α) Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μνημείου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της σχετικής πρόθεσης, των στοιχείων του προσώπου προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί, και, σε περίπτωση πώλησης, της τιμής και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση χωρίς το Δημόσιο να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή. Η μεταβίβαση που έγινε χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή είναι άκυρη (Ν.4858/2021, αρ.28.5). Β) Ο κύριος μνημείου μπορεί να το μεταβιβάζει στο Δημόσιο σε τιμή που συμφωνείται ή ειδάλλως ορίζεται από την εκτιμητική επιτροπή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 73 (Ν. 4858/2002, αρ.28 παρ. 8).

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνης Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποινικής δίωξης του αιτούντος ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 23. 2γ του Ν. 4858/2002. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνης Δήλωση του Ν.1599/1986 περί ποινικής δίωξης του αιτούντος ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 23. 2γ του Ν. 4858/2002.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις μεταβίβασης της κατοχής κινητών μνημείων είτε δια δωρεάς, είτε δια κληρονομιάς (βλ. τη δημοσιευμένη διαδικασία αρ. 228093).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ.1 του Ν.2961/2001 περί Κυρώσεως του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και κερδών από Λαχεία. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό - Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ.1 του Ν.2961/2001 περί Κυρώσεως του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και κερδών από Λαχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται στις περιπτώσεις μεταβίβασης της κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων δια δωρεάς ή δια κληρονομιάς (βλ. τη δημοσιευμένη διαδικασία αρ. 228093)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7140

      • 3 Πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται το δικαίωμα του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικά με τα οποία αποδεικνύεται το δικαίωμα του αιτούντος επί της κληρονομικής διαδοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτούνται στις περιπτώσεις μεταβίβασης της κατοχής/κυριότητας κινητών μνημείων δια κληρονομιάς (βλ. τη δημοσιευμένη διαδικασία αρ. 228093)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8289

      • Νόμος 28 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Άρθρο 28: Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης περί επιθυμίας μεταβίβασης των κινητών μνημείων- πρωτοκόλληση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο κάτοχος/κύριος των κινητών μνημείων, που επιθυμεί να μεταβιβασθούν υποβάλλει την έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου δίδεται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. https://www.culture.g...Pages/structure.aspx. Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή και της αίτησης περί αποδοχής της μεταβίβασης των κινητών μνημείων- πρωτοκόλληση.


       Περιγραφή Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθούν τα αντικείμενα, υποβάλλει ομοίως, έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της μεταβίβασης. Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου δίδεται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Για την εύρεση της αρμόδιας περιφερειακής ή ειδικής περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ, βλέπε οργανόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού. https://www.culture.g...Pages/structure.aspx. Οι ανωτέρω Περιφερειακές Υπηρεσίες υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή αίτησης του προσώπου αποδοχής της μεταβίβασης των κινητών μνημείων για τη χορήγηση αδείας κατοχής/κυριότητας των μεταβιβασθέντων κινητών μνημείων


       Περιγραφή Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθούν τα αντικείμενα υποβάλει εν συνεχεία έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας κατοχής/κυριότητας των μεταβιβασθέντων κινητών μνημείων, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η αίτηση πρωτοκολλείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου δίδεται στον αιτούντα.

       Σημειώσεις Κατόπιν της αίτησης αυτής ακολουθείται από την αρμόδια κατά τόπο Εφορεία Αρχαιοτήτων η εκτέλεση της διαδικασία Χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων, όπως είναι δημοσιευμένη με κωδ. 228093.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.