Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc8ba2ec3-82b3-4338-a04b-57c32552dcd8 824966

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

15

Κόστος

5.000 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών. Το εν λόγω Μητρώο είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο εν λόγω Μητρώο έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι των δανειστών τους, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών με εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Για την καταχώρηση στο Μητρώο των υπό σύσταση Εταιρειών απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μετά δε την έναρξη των εργασιών τους στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από αυτή, οι Εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν τόσο τη βεβαίωση έναρξης εργασιών τους, καθώς και επίσημο έγγραφο από τα οποίο να προκύπτει η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Ενημερ. Οφειλ. Ληξιπρόθ. Απαιτ. 5000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2419

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων, ή των διαχειριστών της Εταιρείας Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων, ή των διαχειριστών της Εταιρείας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), απογεγραμμένες ή αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ, και σε φυσικά πρόσωπα, ήτοι ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους, λοιπούς ιδιώτες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της Εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο αποκλειστικός σκοπός της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του του ν. 3758/2009 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού της Εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο αποκλειστικός σκοπός της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του του ν. 3758/2009


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 6 Τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας, καθώς και θεωρημένο ισοζύγιο του μήνα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτουν ότι η εταιρεία έχει ελάχιστα ίδια κεφάλαια ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1 του του ν. 3758/2009. Φορολογικό παραστατικό

       Τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός της εταιρείας, καθώς και θεωρημένο ισοζύγιο του μήνα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, από τα οποία να προκύπτουν ότι η εταιρεία έχει ελάχιστα ίδια κεφάλαια ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ.1 του του ν. 3758/2009.


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 7 Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής (π.χ. πρακτικά Δ.Σ, Γ. Σ ). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής (π.χ. πρακτικά Δ.Σ, Γ. Σ ).


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 8 Πίνακα Απασχόλησης Προσωπικού θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Πίνακα Απασχόλησης Προσωπικού θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 10 Βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διαχειριστών της Εταιρείας Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διαχειριστών της Εταιρείας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 11 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών της Εταιρείας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών της Εταιρείας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 12 Κατάσταση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών της Εταιρείας Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του τηλεφωνικού κέντρου και του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών της Εταιρείας


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 13 Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά εκπαίδευσης κάθε υπαλλήλου της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά εκπαίδευσης κάθε υπαλλήλου της Εταιρείας σε ηλεκτρονική μορφή


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 14 Αναλυτική θεματολογία εκπαίδευσης ανά επίπεδο εμπειρίας απασχολούμενου προσωπικού και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκπαίδευσης Αποδεικτικό σπουδών

       Αναλυτική θεματολογία εκπαίδευσης ανά επίπεδο εμπειρίας απασχολούμενου προσωπικού και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκπαίδευσης


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 15 Κατάσταση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για ενημέρωση των οφειλετών Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για ενημέρωση των οφειλετών


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Νόμος 7 3758 2009 68 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 του νόμου 3758/2009 αναφέρει γενικά τα του Μητρώου εγγραφής των εταιρειών ενημέρωσης και ειδικότερα την τήρησή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την υποχρεωτική εγγραφή σε αυτό των εταιρειών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100068

      • Υπουργική Απόφαση 1 2009 1461 Β

       Περιγραφή Αφορά στον ορισμό των κανόνων τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Εγγραφής των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201461

      • Υπουργική Απόφαση Ζ4-οικ.793 2012 1368 Β

       Περιγραφή Αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 1/08.07.2009 Υ.Α. η οποία αφορούσε στους κανόνες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Εγγραφής των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201368

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει υποχρεωτικά αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις καθώς επίσης και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο τμηματάρχης του αρμόδιου τμήματος αναθέτει την εν λόγω αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά προς έλεγχο σε υπάλληλο του τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών γίνεται με συνεργασία του υπαλλήλου ο οποίος έχει χρεωθεί με την αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο και του τμηματάρχη του αρμόδιου τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο και αποστολή της στην εταιρία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα ορισθέντα στην ΥΑ 1/2009, όπως ισχύει, χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση στην αιτούσα εταιρεία βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αποτελεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3758/2009 αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών της Εταιρείας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 5 Έκδοση αιτιολογημένης απόφασης μη εγγραφής στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού με την οποία αρνείται στην αιτούσα εταιρεία την εγγραφή της στο Μητρώο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.