Οικονομική ενίσχυση συγκοινωνιακών φορέων ν.2963/01 (ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) από ΠΔΕ για αντικατάσταση λεωφορείων δημόσιας χρήσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf17ac631-1fae-4561-a584-c2f4f8efa479 371544

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

165 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην οικονομική ενίσχυση σε ωφελεία Ιδιοκτητών-Μετόχων Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης που έχουν μισθωθεί ή ανήκουν σε ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ για αντικατάστασή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Παρατηρήσεις

Για καινούρια λεωφορεία παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 30% επί του της αξίας του τιμολογίου αγοράς πλην ΦΠΑ και για μεταχειρισμένα λεωφορεία 10%, αντιστοίχως, με ανώτατο όριο για τα τελευταία τις 17.608€. (Αρ. 12, παρ. 2 Ν. 2963/01).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Τίτλος

Αίτηση του δικαιούχου

Σημειώσεις

Αίτηση του δικαιούχου και σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών την αίτηση ή την εξουσιοδότηση την υπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Εάν ιδιοκτήτης είναι το ίδιο το Κ.Τ.Ε.Λ. ή άλλος συγκοινωνιακός φορέας θα προσκομίζεται και πρακτικό νόμιμης εκπροσώπησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Οικονομική ενίσχυση συγκοινωνιακών φορέων ν.2963/01 (ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) από ΠΔΕ για αντικατάσταση λεωφορείων δημόσιας χρήσης

      Επίσημος τίτλος

      Αντικατάσταση Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Η μετατροπή του Κ.Τ.Ε.Λ. σε Α.Ε. ή απαλλαγή αυτού από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων αρκεί και η απλή καταχώριση ανακοίνωση σύστασης της Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η ενίσχυση χορηγείται για την αντικατάσταση λεωφορείων που έλαβαν χώρα μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για μετατροπή του συγκοινωνιακού φορέα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. και στην περίπτωση συγκοινωνιακών φορέων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης μετατροπής σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή της ΡΟΔΑ ή της ΔΕΑΣ ΚΩ μετά τη δημοσίευση του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Η σύναψη σύμβασης ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του κυρίου, του προς αντικατάσταση λεωφορείου, και του Κ.Τ.Ε.Λ. στη περίπτωση μετατροπής του σε Α.Ε.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του λεωφορείου. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της αντικατάστασης του λεωφορείου γίνεται με την υποβολή επικυρωμένου φωτοαντιγράφου της αδείας κυκλοφορίας του νέου λεωφορείου και βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, ότι, το νέο λεωφορείο τέθηκε σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση άλλου που ήταν ενταγμένο στο συγκοινωνιακό φορέα.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Το όριο ενίσχυσης ορίζεται στον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΕΚ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) για την περίπτωση μετόχων, όπως ισχύει. Για την περίπτωση ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ το όριο ενίσχυσης ορίζεται στον Κανονισμό ΕΕ 360/2012 (Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΕΚ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 1 ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ανακοίνωση καταχώρισης της σύστασης της σε Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 2 ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε. ή ανακοίνωσης καταχώρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Απαλλαγή από την μετατροπή σε Α.Ε. Βεβαίωση

       Απαλλαγή από την μετατροπή σε Α.Ε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μη μετατροπής, βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας για την απαλλαγή τους από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή πράξεις σύστασης των ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ Κω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση ταξινόμησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση ταξινόμησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ότι το εν λόγω λεωφορείο ταξινομήθηκε σε αντικατάσταση του υπ αριθμόν …………… λεωφορείου εντεταγμένου στον φορέα και ιδιοκτησίας του ιδίου δικαιούχου, με συνημμένο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της νέας αδείας. Το χρονικό σημείο της αντικατάστασης του λεωφορείου πρέπει να είναι μεταγενέστερο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για τη μετατροπή του συγκοινωνιακού φορέα σε ΚΤΕΛ Α.Ε., ή όταν δεν υπάρχει υποχρέωση μετατροπής, μεταγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Τιμολόγιο αγοράς Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Τιμολόγιο αγοράς

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Τιμολόγιο αγοράς του λεωφορείου ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης από τα οποία να προκύπτει η συνολική αξία του οχήματος ως καινουργιού ή μεταχειρισμένου και η αγορά ή η χρηματοδοτική μίσθωση του λεωφορείου μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για μετατροπή του συγκοινωνιακού φορέα σε ΚΤΕΛ Α.Ε., ή της περιπτώσεως συγκοινωνιακών φορέων, που απαλλάσσονται της υποχρέωσης μετατροπής σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή της ΡΟΔΑ ή της ΔΕΑΣ ΚΩ μετά τη δημοσίευση του ν.2963/2001 (Α΄268). Τονίζεται ότι για την εκταμίευση των ενισχύσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μετατροπή του ΚΤΕΛ σε Α.Ε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 6 Βεβαίωση κατασκευής του πλαισίου Βεβαίωση

       Βεβαίωση κατασκευής του πλαισίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Βεβαίωση από τον κατασκευαστή από την οποία να προκύπτει το έτος κατασκευής του πλαισίου του λεωφορείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ. 45588/2076/2.8.2002 (Β΄1100) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης του αντικατασταθέντος λεωφορείου από την ΚΤΕΛ Α.Ε. στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η μετατροπή με εισφορά λεωφορείων. Αποδεικτικό

       Αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσης του αντικατασταθέντος λεωφορείου από την ΚΤΕΛ Α.Ε. στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η μετατροπή με εισφορά λεωφορείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 8 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αφορά την διαδικασία πληρωμής μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης δικαιούχων. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή έγγραφο της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος, στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαρισμού στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Ασφαλιστική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Ασφαλιστική ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Αφορά την διαδικασία πληρωμής μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης δικαιούχων. Βεβαίωση ενιαίας ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 10 Φορολογική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αφορά την διαδικασία πληρωμής μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης δικαιούχων. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούχου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 11 Υπεύθυνη Δήλωση ακρίβειας στοιχείων και κρατικών ενισχύσεων Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση ακρίβειας στοιχείων και κρατικών ενισχύσεων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με Υπόδειγμα που χορηγείται με την απόφαση χρηματοδότησης, με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τους ιδιοκτήτες, όπως αναγράφονται στους Πίνακες Χρηματοδότησης: Συγκεκριμένα, των στοιχείων του ιδιοκτήτη με το αντίστοιχο ποσοστό ιδιοκτησίας, του αριθμού κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. ενταγμένου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, του ποσού δικαιούμενης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και το τιμολόγιο αγοράς (προ ΦΠΑ). Επίσης, βεβαιώνεται ότι το Υπεραστικό Λεωφορείο παραμένει στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, επιβεβαιώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 και 360/2012 για μετόχους και ΚΤΕΛ , αντιστοίχως σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, -εν προκειμένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέτοχος σε άλλο ΛΔΧ με ιδανικό μερίδιο που υπερβαίνει το 50%– κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 12 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100268

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 10868/764 2003 265 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α 268).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200265

      • 1 Άυξηση προϋπολογισμού και νομοθετική ρύθμιση για συνολικό ποσό ενίσχυσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Διασφάλιση πιστώσεων και ψήφιση νομοθετικού πλαισίου

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Έλεγχος των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (1-8) των δυνητικών δικαιούχων, κατάρτιση πινάκων χρηματοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης Έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός


       Περιγραφή Έπειτα από έλεγχο των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (1-8) των δυνητικών δικαιούχων, καταρτίζονται πίνακες χρηματοδότησης και εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που αφορά τον συνολικά εγκριθέντα προϋπολογισμό με τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση χρηματικού εντάλματος-Εντολής Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 9-12 προκειμένου να συνταχθούν οι εντολές πληρωμής οι οποίες προωθούνται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.