Οικονομική ενίσχυση συγκοινωνιακών φορέων ν.2963/01 (ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) από ΠΔΕ για εκσυγχρονισμό υποδομών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηef3971f4-6094-4eb5-a1ca-bbf1382309e4 158773

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

20

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την οικονομική ενίσχυση των συγκοινωνιακών φορέων (ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ Α.Ε.) από το ΠΔΕ προκειμένου να εκσυγχρονισθούν οι υποδομές αυτών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)

Παρατηρήσεις

Η παροχή ενισχύσεων αφορά:

α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό(α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών, γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού, Καταβολές ποσών: 1 Η καταβολή του ποσού της ενίσχυσης, των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268), γίνεται σε δύο δόσεις, ισόποσες, με βάση την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Η πρώτη κατά την έναρξη των εργασιών του συγκεκριμένου έργου και η δεύτερη με την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Με βεβαίωση του Περιφερειάρχη της έδρας του συγκοινωνιακού φορέα πιστοποιείται η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών.

2 Το σύνολο των ενισχύσεων για κάθε συγκοινωνιακό φορέα, για τις επενδύσεις που προβλέπονται στα εδάφια α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268), δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, το ισόποσο του γινομένου του αριθμού των λεωφορείων, που έχει στην δύναμη του, επί τις τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (4.400€) και δεν μπορεί υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους εκάστου έργου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του συγκοινωνιακού φορέα

Σημειώσεις

1. Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). 2.Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χρηματοδότηση σταθμών ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΚΤΕΛ ΑΕ

      Επίσημος τίτλος

      Οικονομική ενίσχυση συγκοινωνιακών φορέων ν.2963/01 (ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.) από ΠΔΕ για εκσυγχρονισμό υποδομών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Το όριο ενίσχυσης ορίζεται στον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΕΚ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) για την περίπτωση μετόχων, όπως ισχύει. Για την περίπτωση ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ το όριο ενίσχυσης ορίζεται στον Κανονισμό ΕΕ 360/2012 (Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΕΚ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Η μετατροπή του Κ.Τ.Ε.Λ. σε Α.Ε. ή απαλλαγή αυτού από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων αρκεί και η απλή καταχώριση ανακοίνωση σύστασης της Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η ενίσχυση χορηγείται για την αντικατάσταση λεωφορείων που έλαβαν χώρα μετά τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για μετατροπή του συγκοινωνιακού φορέα σε ΚΤΕΛ Α.Ε. και στην περίπτωση συγκοινωνιακών φορέων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης μετατροπής σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή της ΡΟΔΑ ή της ΔΕΑΣ ΚΩ μετά τη δημοσίευση του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Όχι Όχι

      • 1 ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ανακοίνωση καταχώρισης της σύστασης της σε Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Για την καταβολή της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη μετατροπής, βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την απαλλαγή τους από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή πράξεις σύστασης των ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ Κω. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ανακοίνωση καταχώρισης της σύστασης της σε Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Για την καταβολή της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση μη μετατροπής, βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την απαλλαγή τους από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή πράξεις σύστασης των ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ Κω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της πρώτης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε. ή ανακοίνωσης καταχώρησης. Για την καταβολή της πρώτης δόσης. Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε. ή ανακοίνωσης καταχώρησης. Για την καταβολή της πρώτης δόσης. Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 3 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συγκοινωνιακού φορέα για τη σκοπιμότητα εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και το ύψος της δαπάνης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συγκοινωνιακού φορέα για τη σκοπιμότητα εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου και το ύψος της δαπάνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της πρώτης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 4 Τεχνική έκθεση, θεωρημένη από τις τεχνικές υπηρεσίες της αρμόδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, οι προβλεπόμενες εργασίες και το συνολικό κόστος αυτών (αναλυτικός προϋπολογισμός) μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου και λειτουργικού έργου. Έκθεση

       Τεχνική έκθεση, θεωρημένη από τις τεχνικές υπηρεσίες της αρμόδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, οι προβλεπόμενες εργασίες και το συνολικό κόστος αυτών (αναλυτικός προϋπολογισμός) μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου και λειτουργικού έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της πρώτης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 5 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη της έδρας του συγκοινωνιακού φορέα, που να πιστοποιεί την έναρξη των εργασιών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Περιφερειάρχη της έδρας του συγκοινωνιακού φορέα, που να πιστοποιεί την έναρξη των εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της πρώτης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό των λεωφορείων κάθε συγκοινωνιακού φορέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό των λεωφορείων κάθε συγκοινωνιακού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της πρώτης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη της έδρας του συγκοινωνιακού φορέα για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Περιφερειάρχη της έδρας του συγκοινωνιακού φορέα για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268). Για την καταβολή της δεύτερης δόσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ανακοίνωση καταχώρισης της σύστασης της σε Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη μετατροπής, βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την απαλλαγή τους από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή πράξεις σύστασης των ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ Κω. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ανακοίνωση καταχώρισης της σύστασης της σε Α.Ε. στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση μη μετατροπής, βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την απαλλαγή τους από την μετατροπή σε Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή πράξεις σύστασης των ΡΟΔΑ και ΔΕΑΣ Κω.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 9 ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε. ή ανακοίνωσης καταχώρησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       ΦΕΚ εκπροσώπησης της Α.Ε. ή ανακοίνωσης καταχώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 10 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συγκοινωνιακού φορέα για την πραγματοποίηση της επένδυσης και το κόστος αυτής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του συγκοινωνιακού φορέα για την πραγματοποίηση της επένδυσης και το κόστος αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 11 Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό των λεωφορείων κάθε συγκοινωνιακού φορέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση για τον αριθμό των λεωφορείων κάθε συγκοινωνιακού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Τιμολόγια για την αγορά και την εγκατάσταση των συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης και βεβαίωση του Νομάρχη, όπου η έδρα του συγκοινωνιακού φορέα, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Τιμολόγια για την αγορά και την εγκατάσταση των συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης και βεβαίωση του Νομάρχη, όπου η έδρα του συγκοινωνιακού φορέα, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την καταβολή των ενισχύσεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α΄268).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 13 Ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη) όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη) όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 14 Στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με σχετική απόφαση - πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί σε επικυρωμένο αντίγραφο). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με σχετική απόφαση - πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί σε επικυρωμένο αντίγραφο).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 15 Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ότι έως και σήμερα η εταιρεία α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ότι έως και σήμερα η εταιρεία α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 16 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδα του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (Κ.Τ.Ε.Λ.), ή έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδα του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (Κ.Τ.Ε.Λ.), ή έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 17 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 18 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. Φορολογική ενημερότητα

       Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 19 Αντίγραφα τιμολογίων για την εκτέλεση των εργασιών ή στην περίπτωση καταβολής Α δόσης βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Περιφέρεια. Πιστοποιητικό οικονομικών στοιχείων

       Αντίγραφα τιμολογίων για την εκτέλεση των εργασιών ή στην περίπτωση καταβολής Α δόσης βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Περιφέρεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8936

      • 20 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου Κ.Τ.Ε.Λ., δεόντως συμπληρωμένη αναφορικά με την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εν προκειμένω, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου Κ.Τ.Ε.Λ., δεόντως συμπληρωμένη αναφορικά με την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εν προκειμένω, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για την εκταμίευση ενίσχυσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100268

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2003 265 Α

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του άρθρου 12 του Ν. 2963/2001 (Α 268).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100265

      • 1 Άυξηση προϋπολογισμού και νομοθετική ρύθμιση για συνολικό ποσό ενίσχυσης


       Περιγραφή Διασφάλιση πιστώσεων και ψήφιση νομοθετικού πλαισίου

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των αιτήσεων


       Περιγραφή Έλεγχος των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (1-15) των δυνητικών δικαιούχων, κατάρτιση πινάκων χρηματοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Εκδόση Απόφασης Έγκρισης δέσμευσης προϋπολογισμού


       Περιγραφή Έπειτα από έλεγχο των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών (1-15) των δυνητικών δικαιούχων, καταρτίζονται πίνακες χρηματοδότησης και εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που αφορά τον συνολικά εγκριθέντα προϋπολογισμό με τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση χρηματικού εντάλματος-Εντολής Πληρωμής


       Περιγραφή Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 16-23 προκειμένου να συνταχθούν οι εντολές πληρωμής οι οποίες προωθούνται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.