Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb2dc3f43-a412-419e-aa03-a9fe34e32bb7 991423 Certificate of professional competence (CPC) for initial training

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 10

Κόστος

70 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση για πρώτη φορά Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οδηγούς κατηγορίας φορτηγών ή λεωφορείων. Η κατοχή του εν λόγω Πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η από μέρους του χρήση ισχυουσών αδειών οδήγησης των αντίστοιχων κατηγοριών C, CE, C1, C1E ή/και D, DE, D1, D1E.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)


Παρατηρήσεις

Η προμήθεια των απαιτούμενων παράβολων γίνεται μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παράβολου (e-παράβολο). Τα παράβολα δεν απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης. Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Μέχρι τριάντα (30) ημέρες, μετά από την επιτυχή Πρακτική Εξέταση ΠΕΙ, εφόσον έχει υποβληθεί μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, κατά περίπτωση, το οποίο έχει πενταετή (5ετή) ισχύ. Η κατοχή Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία εκτύπωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της αριθμ. υ.α.50984/7947/2013 (Β΄ 3056), με την συμπλήρωση στη στήλη 12 του κοινοτικού κωδικού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι. δίπλα σε όσες εκ των κατηγοριών D1 ή D1E ή D ή DE είναι ήδη κάτοχος ή τίθενται πλέον σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε και απέκτησε Π.Ε.Ι. για μία εκ των προαναφερόμενων κατηγοριών. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τις κατηγορίες C1 ή C1Ε ή C ή CE. Η λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι. είναι ανεξάρτητη με τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό, η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση ανανέωσής της. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

Σημειώσεις

Το εν λόγω δικαιολογητικό υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης και όχι από εξουσιοδοτημένο από την/τον κάτοχο πρόσωπο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Δεν υφίσταται σιωπηρή έγκριση ή σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος, αλλά ούτε και καταβολή ποσού. Αυτό εξηγείται διότι εφόσον ο αιτούμενος οδηγός παραπεμφθεί στο στάδιο διενέργειας των πρακτικών εξετάσεων Π.Ε.Ι. σημαίνει ότι έχει υλοποιήσει επιτυχώς όλα τα προαπαιτούμενα στάδια. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει ενημερωθεί για τη μη εκπλήρωση του συγκεκριμένου προαπαιτούμενου σταδίου και ως εκ τούτου για τη μη συνέχιση της διαδικασίας πριν το τελικό στάδιο της πρακτικής εξέτασης. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης και της πρακτικής εξέτασης τότε ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης/ εκτύπωσης του αιτούμενου Πιστοποιητικού, είτε μέσω επανεκτύπωσης της άδειας οδήγησης με ενσωματωμένο τον Ενωσιακό κωδικό "95" είτε μέσω έκδοσης του Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να έχει τη συνήθη διαμονή της/του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να έχει την ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Ναι Ναι

      • 3 Γεωγραφικές Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και πρακτική εξέταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

       Όχι Όχι

      • 1 Θεωρητική εξέταση Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.). 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 26

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Πρακτική εξέταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.). 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 27

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εκτύπωση εντύπου Άδειας Οδήγησης. 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 28

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά αιτούντες, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες με ελληνική ιθαγένεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά αιτούντες, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες με ιθαγένεια άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά αιτούντες, φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2244

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερομένης/ου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Άδεια διαμονής

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερομένης/ου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό πιστοποιεί τη νομιμότητα διαμονής και αφορά αιτούντες, φυσικά πρόσωπα που δεν είναι Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 5 Αν η/ο ενδιαφερόμενη/ός αλλοδαπή/ός υπήκοος, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δικαιολογητικού Νο 5 (άδεια διαμονής), απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Αποδεικτικό σπουδών

       Αν η/ο ενδιαφερόμενη/ός αλλοδαπή/ός υπήκοος, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δικαιολογητικού Νο 5 (άδεια διαμονής), απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό αφορά αιτούντες, φυσικά πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 2825

      • 6 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης. Άδεια οδήγησης

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μη ισχύουσας άδειας οδήγησης απαιτείται και αίτημα για ανανέωσή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1158

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 8 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 9 Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι: 1. Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. (Να αναγράφεται η πλήρη Δ/νση κατοικίας) 2. Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ....................., κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. 3. Δεν κατέχει / Κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας ………………4. Δηλώνει το ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) 5. Επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Υπεύθυνη Δήλωση

       Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι: 1. Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. (Να αναγράφεται η πλήρη Δ/νση κατοικίας) 2. Κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ....................., κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή. 3. Δεν κατέχει / Κατέχει άδεια οδήγησης τρίτης χώρας ………………4. Δηλώνει το ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) 5. Επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση. Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την συμπληρώσει στην παρούσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματος στο δίπλωμα οδήγησης - «Αντίγραφο εγγράφου Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Απολυτηρίου Στρατού (για Έλληνες υπηκόους) στο οποίο να αναγράφεται η Ομάδα Αίματος» Έγγραφο

       Με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματος στο δίπλωμα οδήγησης - «Αντίγραφο εγγράφου Δημόσιου Νοσοκομείου ή Ιδιωτικού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Απολυτηρίου Στρατού (για Έλληνες υπηκόους) στο οποίο να αναγράφεται η Ομάδα Αίματος»

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 4084

      • Προεδρικό Διάταγμα 51 2012 101 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100101

      • Νόμος 52 4155 2013 120 Α

       Περιγραφή Άρθρο 52 του ν.4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 74 2008 112 Α

       Περιγραφή Προεδρικό Διάταγμα 74/2008 (Α΄112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100112

      • Υπουργική Απόφαση 50984, 7947 2013 3056 Β

       Περιγραφή Απόφαση οικ.50984/7947/2013 (Β΄3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203056

      • Υπουργική Απόφαση 1163 2013 1675 Β

       Περιγραφή Απόφαση Π.Ο.Λ.1163/2013 (Β΄1675) του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου», όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201675

      • Υπουργική Απόφαση 29898, 3378 2016 1318 Β

       Περιγραφή Απόφαση οικ.29898/3378/2016 (Β΄1318) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.74/2008 (Α΄112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών - εμπορευμάτων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201318

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 9 679 2016

       Περιγραφή Άρθρο 9, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων …την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

      • Νόμος 35 4784 2021 40 Α

       Περιγραφή Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης -Αντικατάσταση του Αρθ. 6 του Π.Δ. 74/2008 (Παρ. 4 του Αρθ. 1 της οδηγίας 2018/645).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100040

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.102118/1438/Φ.4.1/18 2018 6100 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β 2254) (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180206100

      • 1 Παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Δελτίου Εξέτασης (Δ.Ε.) για τον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και τον έλεγχο πληρότητας τους από υπάλληλο της αρμόδιας αρχής διεκπεραίωσης, η τελευταία εκδίδει Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) για τον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Ημερομηνία έκδοσης του Δ.Ε.Ε. είναι εκείνη της εκτύπωσης του, η οποία γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Προγραμματισμός θεωρητικής εξέτασης για τον ενδιαφερόμενο, για την χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη θεωρητική εξέταση για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια θεωρητικής εξέτασης υποψηφίου για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η θεωρητική εξέταση υποψηφίου για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών διενεργείται, από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ενώπιον επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), όπως ισχύει. Η θεωρητική εξέταση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) γίνεται σε αίθουσα, για το σύνολο των προγραμματισθέντων υποψηφίων. Με μέριμνα της επιτροπής, η οποία ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων, εισέρχονται στην αίθουσα οι υποψήφιοι που έχουν προγραμματιστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Υποψήφιος που δε φέρει μαζί του τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας (όπως, ταυτότητα ή διαβατήριο) και το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) αποκλείεται από τις εξετάσεις και στην κατάσταση σημειώνεται ως μη προσελθών, όπως αντίστοιχα και οι μη προσελθόντες. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης διενεργείται μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.). Μετά το τέλος της θεωρητικής εξέτασης, παραδίδονται στους υποψήφιους τα δελτία τους συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με το αποτέλεσμα της εξέτασης, προκειμένου να προγραμματίσει η θεωρητική επανεξέταση ή πρακτική εξέταση τους, κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 5 Προγραμματισμός Πρακτικής Εξέτασης για τον ενδιαφερόμενο, για την χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Για τους υποψήφιους για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης οι οποίοι έχουν επιτύχει στη θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι., γίνεται ο προγραμματισμός της Πρακτικής εξέτασης τους (για την χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης) από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Διενέργεια Πρακτικής Εξέτασης υποψηφίου για την χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η πρακτική εξέταση αποτελείται από τις εξής δοκιμασίες: α ) προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και μεταφοράς επιβατών ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών. β) δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, κατά περίπτωση, το οποίο έχει πενταετή ισχύ. Η κατοχή Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία εκτύπωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της αριθμ. υ.α.50984/7947/2013 (Β΄ 3056), με την συμπλήρωση στη στήλη 12 του κοινοτικού κωδικού «95» και της ημερομηνίας λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι. δίπλα σε όσες εκ των κατηγοριών D1 ή D1E ή D ή DE είναι ήδη κάτοχος ή τίθενται πλέον σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν ο ενδιαφερόμενος αιτήθηκε και απέκτησε Π.Ε.Ι. για μία εκ των προαναφερόμενων κατηγοριών. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τις κατηγορίες C1 ή C1Ε ή C ή CE. Η λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι. είναι ανεξάρτητη με τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό, η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση ανανέωσής της. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει αυτοπροσώπως την άδεια οδήγησης (στην οποία επάνω έχει καταχωρηθεί ο κοινοτικός κωδικός "95") από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από το ΚΕΠ στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση. Η άδεια οδήγησης παραδίδεται, με υπογραφή, στον κάτοχό της, ο οποίος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή με το ισχύον διαβατήριό του, καθώς και σε πρόσωπο εφοδιασμένο με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο όπως, εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

       Σημειώσεις Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης: η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών (της Περιφερειακής Ενότητας) του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.