Πιστοποιητικό μη οφειλής πλωτών μέσων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση095cde72-763f-4e78-92fe-cddd6bbdc9ae 095727

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, ΚΕΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2 έως 4

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικού μη οφειλής για όλα τα πλωτά ναυπηγήματα, ήτοι τα πάσης φύσεως πλωτά μέσα τα οποία στερούνται αυτοδύναμης κινήσεως και δεν υποχρεούνται να φέρουν ναυτολόγιο. Ενδεικτικά: φορτηγίδες, βυθοκόροι, σλέπια, ρυμουλκά, πλωτοί γερανοί, πλωτές δεξαμενές κλπ. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μεταβίβαση είτε για διάλυση και διαγραφή του πλωτού μέσου από τα Ελληνικά νηολόγια.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Το Πιστοποιητικό αυτό παρέχεται από το τμήμα Λοιπών Διαχειρίσεων της Διεύθυνσης Ενημερότητας Πλοίων του Ν.Α.Τ. Προϋπόθεση χορήγησής του είναι η μη οφειλή εισφορών για το τρέχον έτος.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Πιστοποιητικού Μη Οφειλής Πλωτών Μέσων

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται προς το τμήμα Λοιπών Διαχειρίσεων της Διεύθυνσης Ενημερότητας Πλοίων του Ν.Α.Τ. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον σχετικό σύνδεσμο. Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης: τα στοιχεία του αιτούντος, τα στοιχεία του ναυπηγήματος (ονομασία και αριθμό νηολογίου), το σκοπό χρήσης του πιστοποιητικού (πχ. μεταβίβαση, διαγραφή). Η αίτηση πρέπει να φέρει οπωσδήποτε πρωτότυπη υπογραφή του φυσικού προσώπου (και επιπλέον σφραγίδα σε περίπτωση εταιρείας). Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από έγγραφο εθνικότητας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο, ή σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, ή στον νόμιμο εκπρόσωπο/διαχειριστή της πλοιοκτήτριας εταιρείας, Το πιστοποιητικό χορηγείται στον νόμιμο ιδιοκτήτη

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ένσταση που κατατίθεται εγγράφως στο Ν.Α.Τ. με τη μορφή αίτησηςΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Ότι ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690 ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999)Άλλο

     Για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό μη οφειλής πρέπει να έχουν καταβληθεί οι εισφορές του τρέχοντος έτους. Αν δεν οφείλονται εισφορές η υπηρεσία οφείλει να χορηγήσει το πιστοποιητικό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (παρ. 4, αρ. 4, ν. 2690/99), σύμφωνα με τον οποίο "Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του."

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Πιστοποιητικό μη οφειλής πλωτών μέσων

       Επίσημος τίτλος

       Χορήγηση πιστοποιητικού μη οφειλής πλωτών μέσων

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Οικονομικές Ο αιτών (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να έχει προηγουμένως εξοφλήσει τις ετήσιες εισφορές υπέρ Ν.Α.Τ. Σύμφωνα με την ισχύουσα αριθ. 2313 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 309/Β/27.03.98) "Ετήσια εισφορά πλωτών γερανών, βυθοκόρων και υδροφόρων με ή χωρίς μηχανή και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων", η ετήσια εισφορά σε ευρώ (€) είναι: α) 146,73€ για τους χωρίς μηχανή πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους, β) 293,47 € για τους με μηχανή πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους, γ) 0,29 € -ανά κόρο ολικής χωρητικότητας- για τις φορτηγίδες, σλέπια και λοιπά ναυπηγήματα, δ) 2,93 € -για κάθε ίππο ενδεικτικής ιπποδύναμης της μηχανής- για τα ρυμουλκά.

        Όχι Όχι

       • 1 Έγγραφο Εθνικότητας Πλωτού Μέσου Επίδειξη εγγράφου

        Έγγραφο Εθνικότητας Πλωτού Μέσου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο πλοιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) καταθέτει απαραίτητα το έγγραφο εθνικότητας του πλωτού μέσου προκειμένου να του χορηγηθεί το πιστοποιητικό.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5233

       • 2 Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Α.Τ. μέσω τραπέζης Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Α.Τ. μέσω τραπέζης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί οφειλή εισφορών προς το Ν.Α.Τ. , θα συνταχθεί υπηρεσιακό έγγραφο που θα ενημερώνει για το ακριβές ποσό οφειλής. Επομένως για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό πληρωμής της γνωστοποιηθείσας σε αυτόν οφειλής.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

        Όχι 7053

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται με προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης του πλοιοκτήτη και επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εάν το πλωτό μέσο ανήκει σε εταιρεία, απαιτείται εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή της εταιρείας. Ως αποδεικτικό για την εκπροσώπηση προσκομίζεται το καταστατικό της εταιρείας, ενώ περί της διαχείρισης προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου. Αν ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον ίδιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Όχι 3070

       • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Με σχετική υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή της πλοιοκτήτριας εταιρείας δύναται να παραλαμβάνει το πιστοποιητικό τρίτο πρόσωπο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

        Ναι 7320

       • 5 Aτομικό δελτίο ταυτότητας το οποίο απαιτείται για την παραλαβή του πιστοποιητικού Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Aτομικό δελτίο ταυτότητας το οποίο απαιτείται για την παραλαβή του πιστοποιητικού

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • Υπουργική Απόφαση 2313-01/10/1998 1998 309 Β

        Περιγραφή Σύμφωνα με την αριθ. 2313 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 309/Β/27.03.98) "Ετήσια εισφορά πλωτών γερανών, βυθοκόρων και υδροφόρων με ή χωρίς μηχανή και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων", η ετήσια εισφορά σε ευρώ (€) είναι: α) 146,73€ για τους χωρίς μηχανή πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους, β) 293,47 € για τους με μηχανή πλωτούς γερανούς, βυθοκόρους και υδροφόρους, γ) 0,29 € -ανά κόρο ολικής χωρητικότητας- για τις φορτηγίδες, σλέπια και λοιπά ναυπηγήματα, δ) 2,93 € -για κάθε ίππο ενδεικτικής ιπποδύναμης της μηχανής- για τα ρυμουλκά.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200309

       • Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο 83, παράγραφος 10 913-14/12/1978 1978 220 Α

        Περιγραφή Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 10 του Π.Δ. 913-14/12/1978 επιβάλλεται ετήσια εισφορά, στους ιδιοκτήτες των φορτηγίδων, σλεπίων, πλωτών γερανών, βυθοκόρων, υδροφόρων και γενικά κάθε ναυπηγήματος που δεν έχει δική του κινητήρια δύναμη ή που έχει μεν κινητήρια δύναμη αλλά απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ναυτολόγιο. Η εισφορά αυτή καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100220

       • Νόμος 792-11/07/1978 1978 110 Α

        Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων της "περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ) νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων".

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780100110

       • 1 Παραλαβή της Αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αίτηση αρχικά παραλαμβάνεται από τον υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος Λοιπών Πόρων του Ν.Α.Τ.: με κατάθεση της αίτησης απευθείας στο τμήμα με φυσική παρουσία ή αποστολή μέσω email, ταχυδρομείου, ΚΕΠ, ή Λιμεναρχείου.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ο υπάλληλος που θα παραλάβει την αίτηση ελέγχει αν είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένη και αν έχει συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την διαβιβάζει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση της αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά την παραλαβή της αίτησης από τον υπάλληλο του αρμόδιου τμήματος, η αίτηση αποστέλλεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου για να λάβει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου.

        Όχι Όχι


       • 4 Επιστροφή της πρωτοκολλημένης αίτησης στο Τμήμα προς διεκπεραίωση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Πρωτοκόλλου επιστρέφει την πρωτοκολλημένη αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα Λοιπών Πόρων.

        Όχι Όχι


       • 5 Ανάθεση της αίτησης σε υπάλληλο προς έλεγχο οφειλής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το φάκελο που τηρεί η υπηρεσία για το πλωτό μέσο και ερευνά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ν.Α.Τ. για τυχόν οφειλές. Αν διαπιστωθούν οφειλές γίνεται υπολογισμός του ακριβούς ποσού οφειλής (υπολογίζονται και τυχόν πρόστιμα παρελθόντων ετών) και ενημερώνεται εγγράφως ο ιδιοκτήτης (βλ. επόμενο βήμα).

        Όχι Όχι


       • 6 Ενημέρωση για ποσό τρέχουσας οφειλής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί και υπολογιστεί η συνολική τρέχουσα οφειλή ενημερώνεται με υπηρεσιακό έγγραφο ο αιτών προκειμένου να την εξοφλήσει για να εκδοθεί το πιστοποιητικό.

        Όχι Όχι


       • 7 Παραλαβή αποδεικτικού εξόφλησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ιδιοκτήτης που ενημερώθηκε προηγουμένως με έγγραφο για το ποσό που οφείλει, προβαίνει σε πληρωμή μέσω τραπέζης και προσκομίζει στο Ν.Α.Τ. το αποδεικτικό πληρωμής.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση Γραμματίου Είσπραξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αποδεικτικό πληρωμής διαβιβάζεται στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, το οποίο κόβει το γραμμάτιο είσπραξης και το δίνει στο Τμήμα Λοιπών Διαχειρίσεων.

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση σχεδίου εγγράφου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Δημιουργία σχεδίου εγγράφου προς τελικό έλεγχο και φυσική υπογραφή από Προϊστάμενο και Διευθυντή.

        Όχι Όχι


       • 10 Παραλαβή πιστοποιητικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαβή του πιστοποιητικού. Αποστέλλεται μέσω email κατόπιν συνεννόησης, ή παραλαμβάνεται από το Ν.Α.Τ.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.