Προγράμματα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση70b1fd4a-0a58-4a12-95d5-69e5b7a8ec79 318323

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

11

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της χώρας στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, μπορούν να κάνουν αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ για χρηματοδότηση Προγραμμάτων εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης Προγράμματος Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ( Ο.Ε.Φ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας πρέπει να είναι αναγνωρισμένες βάσει των άρθρων 152 και 156 του καν. 1308/2013 και της υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 601).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π) και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας πρέπει να είναι κάτοχοι κωδικών πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Όχι

      • 1 Eγγύηση η οποία συστήνεται υπέρ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης, με διάρκεια ισχύος έως την 31/12/2023 που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή διαβιβάζεται από την ΟΕΦ απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την επόμενη της κατάθεσής της στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ. Εγγυητής δύναται να είναι τρίτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι για την επιλογή του εγγυητή η Ο.Ε.Φ. λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή κάθε ενδεχομένου να διακυβευθεί η αμερόληπτη και αντικειμενική υλοποίηση του προγράμματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων («σύγκρουση συμφερόντων»). Στην περίπτωση κατά την οποία εγγυητής δεν είναι η ίδια η Ο.Ε.Φ., η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 της ΟΕΦ ότι έχει λάβει τα προαναφερόμενα μέτρα και υπεύθυνη δήλωση του τριτεγγυητή περί μη διακύβευσης της αμερόληπτης και αντικειμενικής υλοποίησης του προγράμματος για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής συγγένειας, οικογενειακών ή συναισθηματικών δεσμών ή κάθε άλλης ταύτισης συμφερόντων, ως απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης της ως άνω Εγγύησης υπάρχει εκκρεμότητα ελέγχου, η ΟΕΦ υποχρεούται να προβεί στην παράταση ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης ως Ο.Π., Ε.Ο.Π. ή Δ.Ο., στην οποία επισυνάπτεται κατάσταση μελών της Ο.Ε.Φ υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Ε.Φ, στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ είναι μέλος νομικής οντότητας υπογεγραμμένη και από τον πρόεδρο της νομικής οντότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης ως Ο.Π., Ε.Ο.Π. ή Δ.Ο., στην οποία επισυνάπτεται κατάσταση μελών της Ο.Ε.Φ υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Ε.Φ, στην περίπτωση που η Ο.Ε.Φ είναι μέλος νομικής οντότητας υπογεγραμμένη και από τον πρόεδρο της νομικής οντότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Aπόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το καταστατικό της ΟΕΦ για την υποβολή του προγράμματος εργασίας. Απόφαση

       Aπόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το καταστατικό της ΟΕΦ για την υποβολή του προγράμματος εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Ε.Φ ή της νομικής οντότητας που ανήκει. Από τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) πρέπει να προκύπτει θετική καθαρή θέση. Τα ίδια κεφάλαια όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό χρήσης του προηγούμενου έτους ή ενδεχόμενη αύξησή τους η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο του ισολογισμού και έχει δηλωθεί στο Μητρώο της Εποπτικής Αρχής, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με την προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που οι Ο.Ε.Φ. δεν έχουν βιβλία Γ κατηγορίας, η καθαρή θέση θα προσδιορίζεται και θα βεβαιώνεται από τον λογιστή της Ο.Ε.Φ. Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών ΟΕΦ οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν έχουν κλείσει οικονομική χρήση, θα πρέπει το κεφάλαιο εταιρικό ή συνεταιριστικό να είναι τουλάχιστον ίσο με την ίδια συμμετοχή του προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού και βεβαίωση της Τράπεζας ότι το κατατεθειμένο κεφάλαιο είναι δεσμευμένο μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Τις οικονομικές καταστάσεις της Ο.Ε.Φ ή της νομικής οντότητας που ανήκει. Από τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός) πρέπει να προκύπτει θετική καθαρή θέση. Τα ίδια κεφάλαια όπως προκύπτουν από τον ισολογισμό χρήσης του προηγούμενου έτους ή ενδεχόμενη αύξησή τους η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο του ισολογισμού και έχει δηλωθεί στο Μητρώο της Εποπτικής Αρχής, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με την προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που οι Ο.Ε.Φ. δεν έχουν βιβλία Γ κατηγορίας, η καθαρή θέση θα προσδιορίζεται και θα βεβαιώνεται από τον λογιστή της Ο.Ε.Φ. Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών ΟΕΦ οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν έχουν κλείσει οικονομική χρήση, θα πρέπει το κεφάλαιο εταιρικό ή συνεταιριστικό να είναι τουλάχιστον ίσο με την ίδια συμμετοχή του προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασμού και βεβαίωση της Τράπεζας ότι το κατατεθειμένο κεφάλαιο είναι δεσμευμένο μέχρι τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Πίνακας πωλήσεων που θα προκύπτει από τα ισοζύγια της νομικής οντότητας ελαιολάδου ή/ και επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της και τον λογιστή. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας πωλήσεων που θα προκύπτει από τα ισοζύγια της νομικής οντότητας ελαιολάδου ή/ και επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της και τον λογιστή.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Elia/2021/ypodeigma%CE%99%CE%99 2220 231220.xls

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση της Ο.Ε.Φ. με την οποία θα δεσμεύεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό των μελών της, ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος δεν αποτελούν αντικείμενο άλλης αίτησης χρηματοδότησης της οργάνωσης στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ενωσιακού καθεστώτος στήριξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή πινακοποιημένος. Ο προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και ανά έτος πρέπει να δίνεται με ακέραια ποσά πολλαπλάσια των 100 €. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Προϋπολογισμός του προγράμματος εργασίας ο οποίος υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή πινακοποιημένος. Ο προϋπολογισμός ανά δραστηριότητα και ανά δαπάνη και ανά έτος πρέπει να δίνεται με ακέραια ποσά πολλαπλάσια των 100 €.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Δυο απολύτως συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας) για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δραστηριότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς. Εισήγηση

       Δυο απολύτως συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας) για κάθε αιτούμενη δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δραστηριότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 9 Το πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ (business plan). Πρόγραμμα

       Το πρόγραμμα εργασίας της ΟΕΦ (business plan).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 10 Παρουσίαση της Ο.Ε.Φ. με αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης-υλικοτεχνικής υποδομής (επισυνάπτοντας τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες, απαλλαγές ή γνωστοποιήσεις), τα σχετικά μεγέθη (δυναμικότητες, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και μεγέθη κλπ), τις δραστηριότητες της οργάνωσης, την κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού της κ.α.. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Παρουσίαση της Ο.Ε.Φ. με αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης-υλικοτεχνικής υποδομής (επισυνάπτοντας τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες, απαλλαγές ή γνωστοποιήσεις), τα σχετικά μεγέθη (δυναμικότητες, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και μεγέθη κλπ), τις δραστηριότητες της οργάνωσης, την κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού της κ.α..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 11 Αναλυτική παρουσίαση των παραγωγικών δομών της (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια κλπ) συνοδευμένη από όλες τις προβλεπόμενες άδειες (εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού κ.λ.π) σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Άδεια

       Αναλυτική παρουσίαση των παραγωγικών δομών της (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια κλπ) συνοδευμένη από όλες τις προβλεπόμενες άδειες (εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού κ.λ.π) σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 4627

      • 12 Συνοπτική Παρουσίαση των αποτελεσμάτων προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας που ενδεχομένως υλοποίησαν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1334/2002 της Επιτροπής, του Καν. (ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής, του Καν. (ΕΚ) 867/2008 ή του Καν. 611/2014 της Επιτροπής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Συνοπτική Παρουσίαση των αποτελεσμάτων προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας που ενδεχομένως υλοποίησαν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1334/2002 της Επιτροπής, του Καν. (ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής, του Καν. (ΕΚ) 867/2008 ή του Καν. 611/2014 της Επιτροπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 8181

      • 13 Αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας του προγράμματος εργασίας, της προηγηθείσας SWOT ανάλυσης και καταγραφής των αναγκών καθώς και των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση με ακριβή περιγραφή του είδους, των χαρακτηριστικών και των ποσοτήτων για τα πάγια και με πλήρη και με ακρίβεια προσδιορισμένη (χρονικά και ποσοτικά για ενέργειες και για συμμετέχοντα μέλη της ΟΕΦ) παροχή υπηρεσιών, αναλυτικοί πίνακες παραδοτέων ανά μέτρο και δραστηριότητα και ανά έτος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων και πίνακες ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, ανά δραστηριότητα ως κατωτέρω: αα) δείκτες εισροών/εκροών, που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε δραστηριότητας του προγράμματος, ββ) δείκτες αποτελεσμάτων, που αφορούν στην άμεση επενέργεια που θα επιφέρει το πρόγραμμα στους άμεσα ωφελούμενους, και γγ) δείκτες επιπτώσεων, που αφορούν στις συνέπειες του προγράμματος πέραν των άμεσων επενεργειών στους άμεσα ωφελούμενους. Οι δείκτες οφείλουν να είναι σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, εφικτοί και χρονικά προσδιορισμένοι, ενώ παράλληλα να αναφέρεται ο τρόπος συγκέντρωσης των δεδομένων για τη μέτρησή τους, η διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησης για τυχόν αναπροσαρμογή και τέλος η σύνδεσή τους με τις προβλεπόμενες εκθέσεις που θα υποβληθούν για τα εγκεκριμένα πλέον προγράμματα. Έκθεση

       Αναλυτική περιγραφή της σκοπιμότητας του προγράμματος εργασίας, της προηγηθείσας SWOT ανάλυσης και καταγραφής των αναγκών καθώς και των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση με ακριβή περιγραφή του είδους, των χαρακτηριστικών και των ποσοτήτων για τα πάγια και με πλήρη και με ακρίβεια προσδιορισμένη (χρονικά και ποσοτικά για ενέργειες και για συμμετέχοντα μέλη της ΟΕΦ) παροχή υπηρεσιών, αναλυτικοί πίνακες παραδοτέων ανά μέτρο και δραστηριότητα και ανά έτος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων και πίνακες ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, ανά δραστηριότητα ως κατωτέρω: αα) δείκτες εισροών/εκροών, που επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε δραστηριότητας του προγράμματος, ββ) δείκτες αποτελεσμάτων, που αφορούν στην άμεση επενέργεια που θα επιφέρει το πρόγραμμα στους άμεσα ωφελούμενους, και γγ) δείκτες επιπτώσεων, που αφορούν στις συνέπειες του προγράμματος πέραν των άμεσων επενεργειών στους άμεσα ωφελούμενους. Οι δείκτες οφείλουν να είναι σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, εφικτοί και χρονικά προσδιορισμένοι, ενώ παράλληλα να αναφέρεται ο τρόπος συγκέντρωσης των δεδομένων για τη μέτρησή τους, η διαδικασία ενδιάμεσης αναθεώρησης για τυχόν αναπροσαρμογή και τέλος η σύνδεσή τους με τις προβλεπόμενες εκθέσεις που θα υποβληθούν για τα εγκεκριμένα πλέον προγράμματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 6631

      • 14 Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) για λογαριασμό τρίτων. Η υπηρεσία απευθύνεται σε πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, συμβολαιογράφους. Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) για λογαριασμό τρίτων. Η υπηρεσία απευθύνεται σε πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες, συμβολαιογράφους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/elegkhos-egkurotetas-phorologikon-kai-asphalistikon-stoikheion/asphalistike-enemeroteta-pistopoiemenon-phoreon-eephka


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4117

      • Υπουργική Απόφαση 184/27855/29.01.2021 339 Β

       Περιγραφή Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200339

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2220 2020

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2220 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης

       Νομικές παραπομπές http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2220/oj

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έγκρισης Προγράμματος Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υποβάλλεται ψηφιακά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Αξιολόγηση προγραμμάτων εργασίας από Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή Οργανωσεων Ελαιουργικών Φορέων ( Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ελέγχου για κάθε Ο.Ε.Φ. προς την Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. ελέγχει και αξιολογεί τις αιτήσεις των Ο.ΕΦ. με τα σχετικά προγράμματα εργασίας, λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση και γνωμοδότηση Κεντρικής Επιτροπής Ελαιουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.) των προγραμμάτων εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την αξιολόγηση των προγραμμάτων εργασίας και των τροποποιήσεών τους συστήνεται και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή, ονομαζόμενη Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Κ.Ε.Ο.Ε.Φ.).

       Σημειώσεις Έργο της ΚΕΟΕΦ είναι η εξέταση και η γνωμοδότηση, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων του Τμήματος Ελαίας, Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς δια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για τα παρακάτω : i) Τη σκοπιμότητα και αρτιότητα των υποβληθέντων προς έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ.ii) Τη σκοπιμότητα των αιτήσεων τροποποίησης των ήδη εγκριθέντων προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. iii) Τις περιπτώσεις παρατυπιών, ψευδών δηλώσεων ή σοβαρής αμέλειας, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ, καθώς και των περιπτώσεων εξέτασης επιβολής κύρωσης όπως ανάκτησης ποσών ή αποκλεισμός από επόμενα προγράμματα. iv) Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που συμβαίνουν κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων εργασίας και έχουν ως επίπτωση την παρέκκλιση υλοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης των προγραμμάτων εργασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ., εισηγείται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων έγκρισης ή απόρριψης των προγραμμάτων εργασίας αναφέροντας και τους κατά περίπτωση λόγους απόρριψης.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων για έγκριση ή μη των προγραμμάτων εργασίας


       Περιγραφή Με βάση τις γνωμοδοτήσεις της Κ.Ε.Ο.Ε.Φ. οι αιτούσες ΟΕΦ ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής είτε: α) για τα προγράμματα εργασίας τους που εγκρίθηκαν ως έχουν. β) για τα προγράμματα εργασίας που πρέπει να τροποποιηθούν και να επανυποβληθούν, αναφέροντας τις σχετικές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Οι Ο.Ε.Φ. των οποίων τα προγράμματα εργασίας χρήζουν τροποποίησης, επανυποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή τα νέα τροποποιημένα προγράμματα εργασίας το αργότερο εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή τους. γ) για τα προγράμματα εργασίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.